1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Uns¸ââv hnkbnð F¯póhÀ Cw¥ojv sSÌv ]mkmIWw; cïc hÀjambn«pw ]mkmbnsñ¦nð B{inX hnk¡msc \mSv IS¯pw; kv-Iq-fp-IÄ¡pw tIm-tf-Pp-IÄ¡pw _pÀ-¡ \n-tcm-[n-¡m³ A-[n-Im-cw

Britishmalayali
kz´wteJI³

`o-I-c-hm-Z-¯n-sâ a-d-hnð Iq-Sp-Xð IÀ-¡-iam-b Ip-Sn-tb-ä \n-b-a-§Ä {]-Jym-]n-¨v Im-a-tdm¬ cw-K¯v. Un-¸ââv hn-k-bnð F-¯p-ó-hÀ c-ï-c hÀ-j-¯n\-Iw Cw-¥o-jv `m-j ]co-£ ]m-km-I-W-sa-ópw Añm-¯]-£w A-h-cp-sS Pohn-X ]-¦mfntbm a-¡tfm bp-sI-bnð D-sï-¦nð t]m-epw bm-sXm-cp Im-cp-W-bp-anñm-sX \m-Sv I-S-¯p-sa-óp-am-Wv ]pXn-b {]-Jym-]\w. s]m-Xp Ø-e-§-fnepw hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fnepw _pÀ-¡ \n-tcm-[n-¡p-ó-Xn-\v \n-b-a \nÀ-am-Ww sIm-ïp h-cm³ D-t±-in-¡p-ón-sñ-óv ]-d-ª Im-a-tdm¬ G-sX-¦nepw kv-Iq-fp-IÄ-t¡m tIm-tf-Pp-IÄt¡m tem-¡ð kÀ-¡m-cp-Itfm tIm-SXntbm \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n-bmð A-Xn-s\ ]n-´p-W-bv¡pw F-óp A-dn-bn-¨n-«p-ïv.. Im-a-tdm-Wn-sâ ]pXn-b {]-Jym]-\w Ip-Sn-tb-ä k-aq-l-¯nð {]-tXy-In-¨v apÉow kv-{Xo-IÄ-¡n-S-bnð I-Sp-¯ F-XnÀ-¸n-\v Im-c-W-am-bn I-gn-ªp.

\n-e-hnð bp-sI-bnð D-Å-hÀ¡pw C-\n h-cm³ t]m-Ip-ó-hÀ¡pw Fñmw _m[-Iw B-Ip-ó hn-[w \n-b-a ]-cn-jv-Im-cw \-S-¯m³ B-Wv kÀ-¡mÀ D-t±-in-¡p-óXv. {_n-«o-jv ]u-c-òmÀ a-äv \n-b-a-§-sfñmw ]m-en-¨v {_n«-\v sh-fn-bnð \nópw hn-hm-lw I-gn-¨v sIm-ïv h-cp-ó-hÀ¡pw ]pXn-b \nb-aw _m-[-Iw BWv. a-\p-jym-h-Im-i \n-b-a-¯n-sâ sh-fn-¨-¯nð C-hn-sS Xp-S-cm³ A-hÀ {i-an-¨mð A-Xn-\v kÀ-¡mÀ A-\pa-Xn \ð-Ip-I-bnñ. Xm-bv-em³-Unð \nópw aäpw Cw-¥o-jp-ImÀ A-t\-Iw bp-h-Xn-I-sf-bm-Wv hn-hm-lw I-gn-¨v sImïp-h-cp-óXv. A-hÀ-s¡m-s¡ c-ïc sIm-ñ-¯n-\v ti-jw \m-Sv hn-tS-ï km-l-N-cy-am-Wv C-t¸mÄ D-ïm-Ip-óXv.

A-tX ka-bw Im-a-tdm¬ {]-Jym-]n-¨ ]-cn-jv-Im-c-§-fnð F-XnÀ-¸p-am-bn te-_À ]mÀ-«nbpw I¬-kÀ-th-äo-hn-se X-só H-cp hn-`m-Khpw cw-K-¯p-ïv. C-¡m-cy-¯nð Im-a-tdm¬ F-´v sIm-ïm-Wv ap-Éow§-sf am{Xw e£yw h-bv-¡p-ó-sX-ó-m-Wv ap³ tSm-dn ]mÀ-«n sN-bÀ-hp-aWm-b _-tcm-s\-kv hmÀ-kn tNm-Zn-¡p-ó-Xv.{_n-«-\nð `m-j-bp-sS t]-cn-ep-Å thÀ-Xn-cn-hv Cñm-Xm-¡m-\m-Wv Xm³ Cu ]-cn-jv-Im-c-¯n-eq-sS {i-an-¡p-ó-sX-óv \ym-bo-I-cn-¨v sIm-ïv {]-[m-\-s¸-« H-cp tdUntbm CâÀ-hyq-hn-eq-sS Im-a-tdm¬ hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv.k-aq-l-¯n-se H-ä-s¸-« kv-{XoI-sf Cw-¥o-jv ]Tn-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn 20 an-ey¬ ]u-ïn-sâ ^-ïv {In-tb-äv sN-bv-Xn-«p-sïópw Im-a-tdm¬ ]-d-bpóp.
C-Xn-\v ]pd-sa Xo-{h-hmZ-s¯ t\-cn-Sm-s\-ó t]-cnð a-äv Nn-e ]-cn-jv-Im-c-§fpw \-S-¸n-em-¡p-ó-Xn-\v ]n-´p-W-bp-am-bn Im-a-tdm¬ cw-K-s¯-¯n-bn-«p-ïv. Nn-e {]-tXy-I km-l-N-cy-§-fnð kv-Iq-fp-I-fpIÄ, tIm-S-Xn-IÄ F-ón-hn-S-§-fnð ap-J]-Sw \n-tcm-[n-¡m-\p-Å \nÀ-tZi-s¯ Im-a-tdm¬ ]n-´p-W-¨n-cn-¡pó-Xv C-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv.ap-Éow kv-{Xo-IÄ a-X-hn-izm-k-¯n-sâ `m-K-am-bn [-cn-¡p-ó ap-J-]-S-am-Wn-hn-sS D-t±-in-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð C-Xv tZ-io-b-X-e-¯nð \n-tcm-[n-¡p-óXn-t\m-Sv A-t±-lw tbm-Pn-¸v {]-I-Sn-¸n-¨n-«p-anñ.km-[m-c-W-bm-bn C-hn-sS Po-hn-¡p-ó-hÀ-¡v C-ã-ap-Å-sX´pw [-cn-¡m-\p-Å kzm-X-{´y-ap-sïópw F-ómð Có-s¯ {]-tXy-I km-l-N-cy-¯n-em-Wv C-Xp kw-_-Ôn-¨ \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯p-ó-sXópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

Ip-Sn-tb-ä k-ap-l-§Ä-¡n-S-bn-se thÀ-Xn-cnhpw Xo-{hhm-Z {]-hÀ-¯-\-§-fpw ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv ap-J-]-S-¯n-\v Nn-e-bn-S-§-fnð \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯m³ B-tem-Nn-¡p-ó-sXópw Im-a-tdm¬ ]-d-bp-óp. Cu km-l-N-cy-¯nð B-fp-IÄ ap-Jw sh-fn-s¸-Sp-¯p-ó h-kv{Xw [-cn-¡m³ \n-jv-IÀ-jn-¡p-ó \-b§-sf Xm³ ]n-´p-W-bv-¡p-sa-óv X-só-bm-Wv {]-[m-\-a{´n ]-d-bp-ó-Xv.kv-Iq-fp-I-fnð bqWn-t^m-ap-IÄ D-Å-Xn-\mð C¯-cw k-µÀ-`-§-fnð a-X-]-c-am-b ]-cn-K-W-\-tb-¡mÄ kv-Iq-fn-se \n-b-a-§Ä ]m-en-¡m-\m-Wv ap³-K-W-\-tb-tI-ï-sXópw {]-[m-\-a{´n hy-à-am-¡p-óp.2010ð X-só {^m³-kv apÉow kv-{Xo-I-fp-sS ap-J-]-Shpw in-tcm-h-kv-{Xhpw cm-Py-am-sI \n-tcm-[n-¨n-cpóp. F-ómð {_n-«³ A-¯-c-¯n-ep-Å H-cp \o-¡¯n-s\mópw ap-Xn-cp-ón-sñópw A-Xn-hn-sS k-l-b-I-am-In-sñ-óp-am-Wv Im-a-tdm¬ ]-d-bp-óXv.

]pXn-b \-b-§-Ä \-S-¸n-em-¡p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v- B-tem-Nn-¡p-ó-Xn-\m-bn Im-a-tdm¬ eo-Uv-knse j-tâm-\ hp-a³-kv skâdpw a-¡m tam-kvIpw k-µÀ-in-¨n-cpóp. C-hn-Sp-s¯ I-½yq-Wn-än {Kq-¸pI-sf I-ïv X-sâ ]-²-Xn-IÄ-¡v ]n-´p-W-bp-d-¸m-¡m-\m-bn-cpóp Cu k-µÀ-i-\w. F-ómð Im-a-tdm-Wnsâ Cu h-I ]-cn-jv-Im-c-§Ä Kp-W-t¯-¡m-tf-sd tZm-j-am-Wp-ïm-¡p-I-sb-óm-Wv t_¬lmw ]-d-bp-óXv. C-¡m-cy-¯nð A-t±-l-¯n-sâ hn-Ir-X-am-bXpw e-fn-X-am-b-Xpam-b k-ao]-\w Nn-e hn-`m-K-¡mÀ-¡n-S-bnð A-kw-Xr-]v-Xn-bp-ïm-¡p-sa-ópw A-Xn-eq-sS Xo-{h-hmZ-s¯ X-S-bm³ km-[n-¡n-sñ-ópw A-t±-lw Nq-ïn-¡m-«póp. C-Xv Xo-{h-hmZ-s¯ t\-cn-Sp-ó-Xn-\v ]I-cw A-Xv h-fÀ-¯m-\m-Wv hgn-sbm-cp-¡p-I-sbópw A-t±-lw ap-ó-dn-bn-t¸-Ipóp.

`m-j-]Tn-¸n-¨v kv-{XoI-sf im-ào-I-cn-¡m³ {]-[m-\-a-{´n-¡v A-h-Im-i-ap-sïópw F-ómð Nn-e {]-tXy-I a-X-hn-izm-k-¡mcm-b kv-{XoI-sf am-{X-am-Wv C-Xn-\m-bn e-£y-an-Sp-ó-sX-ó-Xm-Wv hn-tbm-Pn-¸p-Å Im-cy-saópw t_¬lmw ]-d-bpóp. Fñm kv-{Xo-I-sfbpw e-£y-an-«m-Wv C-Xv \-S-¸n-em-t¡-ï-Xv. Cw-¥o-jv ¢m-kp-I-tfm-Sp-Å Im-a-tdm-Wn-sâ {]-Xn_-²-X kzm-K-XmÀ-l-amWv. F-ómð C-¡-gn-ª Ipd-¨v hÀ-j-§-fm-bn kÀ-¡mÀ C¯-cw tIm-gv-kp-IÄ-¡p-Å ^-ïv F-´p sIm-ïm-Wv sh-«n-¡p-d-¨n-cn-¡p-ó-sXó tNmZyw B-fp-I-fp-sS `mK-¯v \n-óp-ïm-Ip-óp-sïópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.Xo-{h-hm-Z-s¯ t\-cn-Sp-ó \-b-¯n-sâ `m-K-am-bn Cw-¥o-jv ]Tn-¡-en-s\ Iq-«n-¡p-g-bv-¡p-ó-Xn-s\ _-tcm-s\-kv hmÀ-kn i-à-am-bn tNmZyw sN-¿p-óp-ïv. apÉow kv-{Xo-IÄ-¡v am{Xw Cw-¥o-jv ]Tn-¡m³ Ah-k-sam-cp-¡p-ó-Xn-s\bpw A-hÀ tNmZyw sN-¿p-ópïv.

{_n-«-\n-se-¯n hn-hm-lw I-gn-¡p-ó-hÀ A-h-cp-sS Cw-¥o-jv c-ï-c hÀ-j-¯n-\p-Ånð sa-¨-s¸-Sp-¯-W-saópw A-sñ-¦nð \m-Sp-hn-«v t]m-Im³ H-cp-§n-s¡m-Å-W-sa-ópw Im-a-tdm¬ Có-se {]-Jym-]n-¨n-cpóp. C-hn-sS Ip-«n-I-fp-sï-¦nð t]mepw A-¯-c-¡mÀ \nÀ-_-Ô-ambpw C-hn-Sw hn-«v t]m-tI-ï-Xm-sW-óm-Wv A-t±-lw \n-jv-IÀ-jn-¨n-cn-¡p-óXv. C-Xn-sâ `m-K-am-bn kv-]u-kð hn-k-bnð C-hn-sS-sb-¯p-ó-hÀ-¡v IÀ-¡-iam-b Cw-¥o-jv sS-Ìv GÀ-s¸-Sp-¯p-ó-XmWv. C-Xnð-]-cm-P-b-s¸-Sp-óh-sc \m-Sv I-S-¯p-Ibpw sN-¿pw.Cw-¥o-jv A-dn-bm-¯h-sc Xm³ Ip-ä-s¸-Sp-¯p-ón-sñópw Nne tKm-{X-hÀ-K-k-aq-l-§-fnð \nópw C-hn-sS-b-¯p-ó-hÀ Cw-¥o-jv ]Tn-¨n-«p-ïm-In-sñópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.]p-cp-j³-am-cnñm-sX C-hn-Sp-s¯ Nn-e kv-{Xo-IÄ-¡v ho-Sp-I-fnð \n-óv ]pd-¯v t]m-Im³ t]mepw A-h-Im-i-an-sñ-ópw Cu co-Xn {_n-«-\nð kzo-Im-cy-a-sñópw A-t±-lw ]-d-bpóp. C-hn-Sp-s¯ aq-ey§Ä, en-_-d-enkw, k-l\w, B-i-b-§Ä Xp-S-§n-b-h-bp-sS t]-cnð \mw A-`n-am-\n-¡-W-saópw P-\m-[n-]-Xyw sI-«n-¸-Sp-¡m-\p-Å A-h-k-c-ap-ïm-¡-W-saópw {]-[m-\-a-{´n B-lzm-\w sN-¿póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category