1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Zp_m-bn-se k-¼-óÀ-¡v C-\n bp-sI hn-k-bv-¡m-bn Iyq \nð-t¡-ï; Fw_-kn D-tZym-K-ØÀ ho-«n-se-¯n A-t]-£-bnð H-¸p-hm-§n _-tbm-sa-{Sn-Ivkpw F-Sp-¯n hn-k \ð-In a-S§pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

k¼-ó-tcm-Sv C-{X-tb-sd hn-t[-bXzw Im-Wn-¡p-ó a-säm-cp cmPyw tem-I-¯p-ïm-hnñ. P-\m-[n-]-Xy- cm-Py-am-sW-óm-Wv t]-sc-¦nepw {_n-«-\nð Im-cy-§Ä C-t¸m-gpw ]-g-bXp-t]m-se-¯-sóbmWv. Zp-_m-bn-se A-Xn-k-¼-óÀ-¡v hn-sF-]n hn-k GÀ-s¸-Sp-¯n-b-tXmsS, {_n-«³ k-¼-¯n-\v ap-ónð hoïpw X-e-Ip-\n¨p.

]pXn-b \-S-]-Sn-{I-a-§Ä {]-Im-cw Zp-_m-bnse A-Xn-k-¼-óÀ-¡v hn-k-bv-¡p-th-ïn Iyq \nð-t¡-ï Im-cy-anñ. {_n-«o-jv Fw-_-kn D-tZym-K-ØÀ A-h-cp-sS ho-«n-se-¯n tc-J-I-fnð H-¸n-Sp-hn-¸n¨pw _-tbm-sa-{Sn-Iv-kv tc-J-s¸-Sp-¯nbpw hn-k \ð-Ipw. Zp-_m-bn-se A-Xn-k-¼-óÀ-¡v hn-sF-]n hn-k \ð-Ipó temI-s¯ B-Zy-cm-Py-am-bn C-tXm-sS {_n-«³ amdn.

¹m-än-\w hn-sF-]n kÀ-ho-kv F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó ]pXn-b hn-k \-S-]-Sn-{I-a-§Ä-¡v 750 ]u-ïv am-{X-ta sN-e-hn-tS-ï-XpÅq. Cu co-Xn-bnð hn-k-bv-¡v c-Pn-ÌÀ sN-¿p-ó-h-cp-sS ho-«nð D-tZym-K-ØÀ t\-cn-s«-¯pw. ]cn-tim-[-\-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡n hn-k t\-cn-«v ssI-bnð \ð-Ip-Ibpw sN-¿pw. Fw-_-kn-bn-se tem-Rv-Pn-en-cptóm kz´w Hm-^o-kn-en-cptóm Cu co-Xn-bnð hn-k kw-L-Sn¸n-¡m\pw km-[n-¡pw.

750 ]u-ïv ap-S-¡m³ X-¿m-dñm-¯-hÀ-¡v 435 ]u-ïn-sâ ¹m-än-\w tem-Rv-Pv ]-²-Xn-bp-apïv. C-Xnepw Iyq \nð-¡m-sX hn-k e-`n-¡pw. aq-óp-ap-Xð A-ôp-Zn-h-k-¯n-\p-Ånð hn-k t\-cn-«v ssI-amdpw F-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ {]-tXy-I-X. 750 ]u-ïv ap-S-¡p-ó-hÀ-¡v 24 a-Wn-¡q-dn\-Iw hn-k e-`n-¡pw.

Zp-_m-bn-se A-Xn-k-¼ó-sc {_n-«-\n-te-¡v B-IÀ-jn-¡p-I-sb-ó-Xn-sâ `m-K-am-bmWv Cu hn-k ]-²-Xn-IÄ B-hn-jv-I-cn-¨n-«p-ÅXv. \n-e-hnð {l-kz Im-e hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-ó bp.F.C ]u-c-òmÀ-¡v 48 a-Wn-¡qÀ sIm-ïv hn-k e-`n-¡p-ó ]²-Xn \n-e-hn-ep-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category