1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

sa-Un-kn\v bpsI-bnð koäv e-`n ¨nsñ¦nepw \ncm-i thï; _Ä tKdnb³ bqWnthgv-knänbnð ]Tn-¨mð C-hn-sS tPm-en sN¿mw; an-X amb ^okpw temWpw e`yw

Britishmalayali
amÀ-¡-än-Mv ^o-¨À

\n-§-fp-sS aI-s\ A-sñ-¦nð aI-sf tUm-ÎÀ B-¡-Ww Fó tamlw, amÀ-¡nð \n-§Ä {]-Xo-£n-¡p-ó-{Xbpw e-`n-¡m-¯Xp-sIm-ïv \-S-¡nñ F-ó \n-c-i-bnem-tWm? \m-«nð t]m-bn F³BÀsF Izm-«m-bnð ]Tn-¨mð A-Xn-sâ sNe-hv Xm-§m³ I-gn-bnñ F-ó \n-cm-ibpw \n-§Ä-¡p-tïm? bq-tdm-¸n-se a-äv bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fnð Iq-Sn `mKyw ]-co-£n-¨n-«v t]m-sc F-Sp-¯p-Nm-Sn-bp-Å Cu \n-cm-i. bp-sI-bnð A-Uv-an-j³ In-«m³ am{Xw amÀ-¡n-sñ-¦nð Iq-Sn X-c-t¡-Snñm-¯ amÀ-¡p-sï-¦nð _Ä-tK-dn-b-bnð t]m-bn \n-§-fp-sS a-¡Ä-¡v Fw-_n-_nF-kv ]Tn-¡mw. bq-tdm-¸n-sâ `m-Kam-b _Ä-tK-dn-b-bnð ]Tn-¨ ti-jw bp-sI-bnð aS-§n F-¯n-bmð \n-§-fp-sS a-¡Ä-¡v C-hn-sS tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿m-\pw I-gn-bpw. t]-Sn-t¡-ï-{Xbpw ^o-kp-anñ. D-Å ^o-kn-\v ÌpUâv tem¬ e-`y-am-Wv Xm-\pw.

bp sIbnð saUnkn³ tImgv-kpIfnð {]thi\w e`n¡msX hó \nch[nt]À Ct¸mÄ X§fpsS e£y]qÀ¯oIcW¯n\mbn _ÄtKdnbbnte¡mWv tNt¡dpóXv. aebmfnIÄ DÄs¸sS \nch[n hnZymÀYnIÄ Ct¸mÄ _ÄtKdnbbnð ]Tn¡pópsïóXv AXnsâ kzoImcyXbv¡p sXfnhmWv. hÀj§fmbn \nch[n t]À¡v {]thi\w Xcs¸Sp¯n \ðInb ÌUn saUnkn³ bqtdm¸v BWv _ÄtKdnb³ ]T\¯n\v Bhiyamb klmbw \ðIpóXv. A§-s\ ]Tn-¨ ti-jw aS-§n F¯n-b ]-ecpw C-hn-sS tPm-en sN-¿p-óp-ïv.

I-½yqWn-kv-äv `-c-W Im-ew ap-Xð sI-«n-¸-Sp-¯ Iq-ä³ sa-Un-¡ð tIm-f-Pp-IÄ an-I-¨ \n-e-hm-cw Dd-¸v h-cp-¯p-óp-ap-ïv. tem-I-¯n-se hnhn-[ `m-K-§-fnð \n-ópÅ \nch[n hnZymÀYnIÄ ChnSps¯ kÀhIemimeIfnð ]TnXm¡fmbpïv. Atacn¡, bqtdm¸v, Z£nW Atacn¡, B{^n¡, Hmkv-t{Senb, Gjy³ cmPy¡mcmb \nch[nt]À _ÄtKdnb³ kÀhIemimeIfpsS ]T\kuIcy§Ä {]tbmP\s¸Sp¯póhcmWv. CâÀ\mjWð saUn¡ð FUypt¡j³ UbdÎdn, Ahnskó UbdÎdokv, temImtcmKy kwLS\, ^utïj³ t^mÀ AUzm³kv-saâv Hm^v CâÀ\mjWð saUn¡ð FUypt¡j³ B³Uv dnkÀ¨v XpS§nbh ]pd¯nd¡pó ]«nIbnð _ÄtKdnb³ kÀhIemimeIÄ apónepïv.

_Ä-tK-dn-b³ bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fn-se sa-Un-kn³ ]T-\-¯n-\v a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-Uv-an-j³ X-c-s¸-Sp-¯n sIm-Sp-¡p-ó H-cp Øm]-\w e-ï-\nð Dïv. Cu Øm-]-\-¯n-se a-e-bm-fn Po-h-\-¡m-c-\p-am-bn _-Ô-s¸-«mð \n-§-fp-sS ]T-\ Im-cy§-sf Ip-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä A-hÀ ]d-ªv X-cpw. Ì-Un sa-Un-kn³ bq-tdm-¸v F-ó Cu Øm]-\w h-gn \n-ch-[n a-e-bm-fn-IÄ C-t¸mÄ X-só _Ä-tK-dn-b-bnð sa-Un-¡ð ]T-\w \S-¯n h-cp-óp-ïv. 2500 ]u-ïv ap-Xð 6000 ]u-ïv h-sc hmÀjn-I ^o-kv \ð-In-bmð A-Uv-an-j³ e-`n-¡p-sa-ómWv Cu Øm]-\w A-h-Im-i-s¸-Sp-ó-Xv. hf-sc Ip-d-ª ^okpw Xm-a-k-sN-e-hp-ta h-cq F-óp Ì-Un sa-Un-kn³ bq-tdm-¸v {]-Xn-\n-[nbpw a-e-bm-fn-bpam-b cm-Pp {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-dªp. Xm-a-k ku-Icyw Cu Øm]-\w X-só GÀ-s¸-Sp-¯n \ð-Ipw. _Ä-tK-dn-b-bn-se se-änw-Kv G-Pâp-am-cp-ambn t\-cn-«v C-S-s]-«m-Wv C-hÀ Xm-a-k-ku-I-cyw H-cp-¡p-ó-Xv.

bq-Wn-th-gv-kn-än-IÄ-¡v an-I-¨ Imâo³ ku-Icyw D-Å-Xn-\mð \n-§Ä-¡v A-hn-sS \n-óv `£-Ww I-gn-¡mw. A-sñ-¦nð kz-´w ]mN-Iw \S-¯n sNe-hv ho-ïpw Ip-d-¡m\pw km-[n-¡pw. {_n-«o-jv ]u-c-Xz-ap-Å-hÀ-¡v ÌpUâv tem-Wp-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯m-\pw Ì-Un sa-Un-kn³ bq-tdm-¸v- ap-³]n«v \nð-¡p-óp.

IqSpXð hnhc-§Ä¡v:
cmPp: 07884417755, at\mPv amXyp: (AbÀeïv) 00353873121962 Fónhcpambn _Ôs¸«mð aXnbmIpw. A-sñ-¦nð,
 
 
(\n-b-a-]-cam-b A-dn-bn-¸v: Ì-Un sa-Un-kn³ bq-tdm-¸v \ðIn-b hn-h-c-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð B-Wv Cu teJ-\w X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. C-Xnð ]-d-bp-ó Im-cy-§Ä \n-§Ä kz-´w D-¯-c-hm-Zn-Xz-¯nð Dd-¸v h-cp¯n-b ti-jw am-{X-sa ]-W C-S-]m-Sp-IÄ \-S-¯mhq. Cu amÀ-¡-än-§v ^o-¨À hm-bn-¨p F-ó-Xn-sâ t]-cnð \n-§Ä ]-Ww \ð-I-cpXv. C-Xn-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð th-ï-{X ]cn-tim-[-\-IÄ \S-¯n Dd-¸v h-cp¯n-b ti-jw am{Xw ^okpw aäpw A-S-bv-¡p-I. bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð t\-cn-«v ^o-kv A-S-bv-¡m³ ku-I-cyw Dtïm F-óv Xn-c-¡pó-Xv D-Nn-X-am-Ipw. Cu G-P³-kn Cu-Sm-¡p-ó ^o-kv F-{X F-óXpw BZyw X-só tNm-Zn-¨v Dd-¸v h-cp-¯pI. Cu ^o-¨À h-gn D-ïm-Ip-ó H-cp _p-²n-ap-«p-IÄ¡pw {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm A-Xn-sâ ]-{Xm-[n-]tcm D-¯-c-hm-Zn B-bn-cn-¡p-ó-Xñ.)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category