1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

BZÀ-iv tPmÀ-Ön-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv H³-]Xmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó B-ZÀ-iv tPmÀ-Ön-\v H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv A-¸, A-½, A-ó...

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-tSbpw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ...
({_n-«o-jv a-e-bm-fn {]-Y-a bw-Kv Smeâv ]p-c-kvIm-c tP-Xm-hm-Wv B-ZÀiv)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam