1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

C´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ {_n-«¬ D-t]-£n¨p; h-¼³ kv-tIm-fÀ-jn-¸v hm-Kv-Zm-\-§-fp-am-bn {_n-«o-jv Iu¬-knð; {]-Jym-]n-¨-Xv 150 tIm-Sn-bp-sS 291 kv-tIm-fÀ-jn-¸p-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

eï³: Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-§-fp-sS t]-cnð hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡pw Iq-Sp-Xð \n-b-{´-W-§Ä GÀ-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS {_n-«¬ D-t]-£n-¨ C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf Xn-cn-sI-sb-¯n-¡m³ H-t«-sd ]-²-Xn-I-fp-am-bn {_n-«o-jv Iu¬-knð. {_n«-sâ k¼-Zv L-S-\-bv-¡v G-sd kw-`m-h-\-IÄ \ð-In-t¸m-ón-cp-ó C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ Iq-«-t¯m-sS bp-sI D-t]-£n-¨v \yq-kn-em³-Uv t]m-se-bp-Å cm-Py-§-fn-te-¡v Ip-Sn-tb-äw B-cw-`n-¨n-cp-óp. F-ómð ^o-kn-\-¯nepw aäpw h³ Xp-I-IÄ cm-Py-¯n-\v kw-`m-h-\ sN-bv-Xn-cp-ó C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf hoïpw B-IÀ-jn-¡p-ó-Xn-\v h-¼³ kv-tIm-fÀ-jn-¸v hm-Kv-Zm-\-§-fp-am-bn-«m-Wv {_n-«o-jv Iu¬-knð Im-¼-bn³ B-cw-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡mbn 150 tIm-Sn-bp-sS 291 kv-tIm-fÀ-jn-¸p-IÄ hm-Kv-Zm-\w sN-bvXp-sIm-ïv t{K-äv {_n-«¬ Im-¼-bn³ B-Wv {_n-«o-jv Iu¬-knð C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn B-cw-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. D-]-cn-]T-\-¯n-\v G-ähpw an-I-¨ cmPyw bp-sI X-só-bm-sW-óv {]-Jym-]n¨p-sIm-ïm-Wv {_n-«o-jv Iu¬-knð C-´y-bnð t{K-äv Im-¼-bn³ Xp-S-§n-bn-cn-¡p-óXv. {_n-«o-jv Iu¬-knð bp-sI-bnð \n-óp-Å A-Xn-sâ ]mÀ-«v-WÀ-am-cp-am-bn k-l-I-cn-¨m-Wv t{K-äv Im-¼-bn-\v t\-XrXzw \ð-Ip-ó-Xv.

Cw-¥ïv, kv-tIm-«v-eïv, thðkv, t\mÀ-t¯¬ A-bÀe-ïv F-ón-hn-S-§-fnð \n-ópÅ 45þHm-fw C³-kv-än-äyq-j-\pIÄ Cu ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn k-l-I-cn-¨v C-´y-bn-se-¯n-bn-«p-ïv. 59 A-ïÀ {Km-tPz-äv kv-tIm-fÀ-jn-¸p-IÄ, 232 t]m-kv-äv {Km-tPz-äv kv-tIm-fÀ-jn-¸p-IÄ F-ón-h-bm-Wv C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn {_n-«o-jv Iu¬-knð C-t¸mÄ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. F³-Pn-\o-b-dnwKv, \n-b-a-]T-\, _n-kn-\kv, BÀ-«v B³-Uv Un-ssk³, _-tbm k-b³kv, sF-Sn F-óo ta-J-e-I-fn-señmw X-só C-¯-c-¯nð kv-tIm-fÀ-jn-t¸m-sS hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]Tn-¡p-Ibpw B-hmw.

t{K-äv Im-¼-bn-\nð ]-s¦-Sp-¡p-ó C³-Ìn-äyq-j-\pIÄ, hnhn-[ X-cw tIm-gv-kp-Ifpw C-h \-S-¯p-ó bq-Wn-th-gv-kn-än-I-Ä, bp-sI-bnð ]Tn-¡p-ó-Xn\pw Po-hn-¡p-ó-Xn\pw B-h-iyam-b hn-h-c-§Ä \ð-Ip-ó sh_v-ssk-äpIÄ, t{K-ä-v bp-sI F-Uyq-t¡-j³ sk-an-\m-dp-I-fpw F-Uyq-t¡-j³ bp-sI F-Iv-kn-_n-j-\p-Ifpw a-äpw DÄ-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïm-Wv t{K-äv {_n-«¬ kv-tIm-fÀ-jn-¸v Im-¼-bn³ C-t¸mÄ \-S-¡p-óXv. G-XpX-cw kv-tIm-fÀ-j-n-¸p-IÄ, G-Xp bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð F-sóm-s¡-bp-Å hn-i-Zmw-i-§Ä t{K-äv Im-¼-bn-\nð \nópw hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v e-`y-am-Wv.

hntZ-i hn-ZymÀ-YnI-sf bp-sI-bn-te-¡v B-IÀ-jn-¡m-\p-Å ^v-em-Kv-jn-¸v t¥m-_ð t{]m-{Kmw X-só {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ H-cp-¡n-bn-«pïv. A-Xnð G-ähpw {]-[m-\-s¸«-Xv C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡p-Å kv-tIm-fÀ-jn¸pw t{K-äv Im-¼-bn-\p-amWv. C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf e-£y-an-«p sIm-ïp X-só 2015þ16 A-¡m-Z-an-Iv hÀ-j-t¯¡v 2.6 an-ey¬ ]u-ïn-sâ _-P-äm-Wv \o-¡n h-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

bq-tdm-]y³ km-¼¯n-I ta-J-e-bv-¡p ]p-d-¯p-Å cm-Py-§-fnð \n-óp-Å hn-ZymÀ-Yn hn-k-¡mÀ-¡v G-sd \n-b-{´-W-§-fpw A-[n-I-NmÀPpw GÀ-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv C-´y-¡mÀ A-S-¡-ap-Å hn-ZymÀ-Yn-IÄ {_n-«³ D-t]-£n-¡m³ Xp-S-§n-bXv. \yq-kn-em³-Uv t]m-se-bp-Å cm-Py-§Ä- hn-ZymÀ-Yn hn-k-bn-se-¯p-ó-hÀ-¡v G-sd C-f-hp-IÄ \-ev-In-¯p-S-§n-b-tXm-sS hntZ-i hn-ZymÀ-YnI-sf {]-tXy-In-¨v C-´y-¡m-sc C-hn-tS-¡v B-IÀ-jn-¡p-Ibpw sN-bvXp. G-ähpw Iq-Sp-Xð hn-ZymÀ-Yn-IÄ F-¯pó-Xv C-´y-bnð \n-óm-bn-cp-óp F-ó-Xn-\m-em-Wv C-´y³ hn-ZymÀ-YnI-sf Xn-cn-sI B-IÀ-jn-¡m-\p-Å h-¼³ ]-²-Xn-IÄ {_n-«o-jv Iu¬-knð H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXpw A-Xn-\m-bn Im-¼-bn-\p-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-ó-Xpw. Cu km-l-Ncyw ap-X-em-¡n C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-t¸m-Sp Iq-Sn C-\n bp-sI-bnð ]Tn-¡mw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category