1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-bv-k¬þsIm-¨p-dm-Wn Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ggmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ tPm-bv-k¬ tPmbvþsIm-¨p-dm-Wn tPm-bvk¬ Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp... I-em lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_mw-K-§fpw H-¸w s{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv-{Sbpw Ip-Spw-_mw-K-§-fpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category