1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS

{]hm-kn- Imcy hIp¸v ebn-¸n-¡p-óXv hntZ-i-Imcy hIp-¸nð; Fw _kn-Ifpw tIm¬kp-te-äp-Ifpw sImÅ kt¦-X-§-fmbn amdptam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

GXm-\pw hÀj-§Ä ap³]v hsc {]hm-kn-I-fmb C´y-¡mÀ t\cn-Spó Gähpw henb {]Xn-kÔn hntZi cmPy-§-fnse Fw_-kn-Ifpw tIm¬kp-te-äp-Ifpw \ðIpó tkh\w Bbn-cp-óp. hSt¡ C´y³ _m_p-am-cpsS k¼qÀ® \nb-{´-W-¯n-epÅ C¯cw Fw_-kn-I-fnð sNóp Hcp Imcyhpw km[n-¡m¯ Ah-Ø-bm-bn-cpóp CXp-h-sc. Fñm tkh-\-§fpw sRmSn-bn-S-bnð km[y-am-¡pó Ata-cn-¡-bnepw bqtdm-¸nepw t]mepw C´y³ Fw_-kn-IÄ ^yqU-enÌv {]ap-J³amsc t]mse {]hm-kn-Isf IjvSs¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

Fw_-kn-IÄs¡-Xn-sc-bpÅ ]cm-Xn-IÄ¡v Bcpw ]cn-lm-cw Dïm-¡n-bn-cp-ón-ñ. A§-s\-bn-cn-s¡-bm-Wv bp]nF kÀ¡mÀ {]hmkn t£a Imcyw Fó t]cnð ]pXnb hIp¸v Dïm-¡p-óXpw {]hm-kn-I-fpsS km[m-cW hnj-b-§Ä At§m«v amäp-ó-Xpw. CtXmsS Fw_knIÄ B[p-\nI hð¡-cn-¡p-Ibpw ]mkvt]mÀ«v hnk tkh-\-§Ä kzImcy GP³kn-Isf Gð¸n-¨p Im-cy£aX Iq«pIbpw sNbvXp. {]hmkn t£a Imcy hIp¸p sImïv Imcy-amb {]tbm-P\w Hópw Dïm-bn-sñ-¦nepw Fw_-kn-Ifpw tIm¬kp-te-äp-Ifpw Ah-cpsS tkh\w sa¨-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óp.

]pXnb kÀ¡mÀ {]hmkn t£a hIp¸v Cñm-Xm-¡n-b-XmWv ]nóoSv tI« hmÀ¯. henb KpW-samópw Cñm¯ Hcp hIp¸pw KpW-sam-óp-an-ñm¯ Hcp a{´nbpw B-bn-cp-ó-Xn-\mð Bhmw {]hm-kn-IÄ Imcy-am-¡n-bn-ñ. F´m-bmepw {]hmkn Imcy hIp¸v IqSn C\n hntZi-Imcy hIp-¸nð ebn-¸n-¡p-I-bm-sWóv kÀ¡mÀ hnÚm-]\w Cd-¡n-b-Xnð Að¸w Bi¦ {]hm-kn-IÄ¡p-ïv. ]g-bXv t]mse hoïpw hSt¡ C´y³ _m_p-am-cpsS hnf-bm«w Bcw-`n-¡ptam Fóv Bi-¦bmWv ]eÀ-¡pw.

{]-hm-kn-IÄ t\-cn-Sp-ó Fñm {]-iv-\-§fpw C-\n ap-Xð hn-tZ-i-Im-cy-h-Ip-¸p X-só ssI-Imcyw sN-¿p-sa-óm-Wv C-Xp kw-_-Ôn-¨p-Å {]-kv-Xm-h-\-bnð tI-{µ-a{´n kp-j-a kz-cm-Pv hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. A-tX-k-a-bw {]-hm-kn-I-fp-sS \n-t£-]-hp-am-bn _-Ô-s¸-«p-Å Im-cy-§Ä C-Xnð \n-óv H-gn-hm-¡p-sa-óm-Wv {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv. {]-hm-kn-I-fp-sS sXm-gnð]-c-am-b {]-iv-\-§Ä sXm-gnð a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gnð h-cp-¯m-\p-Å {i-a-§fpw C-Xn-\n-sS ]-cm-P-b-s¸-«n-cpóp. {]-hm-kn a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-ep-ïm-bn-cp-ó Cu h-Ip-¸pw C-t¸mÄ hn-tZ-i-Im-cy h-Ip-¸n-\p Io-gn-te-¡v am-än-s¡m-ïm-Wv I-½nän Hm-^v sk-{I-«-do-kv Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

{]-hm-kn-I-fp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-j-b-§-sfñmw X-só H-cp a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-em-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv \ñ-sX-ó hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn F-kv P-bv-i-¦-dn-sâ A-`n-{]m-bw Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv {]-hm-kn a-{´me-bw \nÀ-¯-em-¡p-óXv. {]-hm-kn a-{´me-bw G-sä-Sp-¯ hn-j-b-§-sf-ñmw X-só A-h-km-\w hn-tZ-i-Im-cy a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-ep-Å Fw-_-kn-IÄ ap-tJ-\-bm-Wv sN-bv-Xp-XoÀ-¡p-ó-sX-ó k-Xyhpw F-kv P-bv-i-¦À Nq-ïn-¡m-«p-I-bm-bn-cp-óp. te-_À a-{´m-e-b-¯n-\v Ip-sd Np-a-X-e-IÄ IqSn Gð-¸n-¨mð hoïpw {]-iv-\-§Ä- kr-ãn-¡-s¸-Sp-sa-ópw A-Xv H-gn-hm-¡n H-cp a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gnð {]-hm-knI-sf kw-_-Ôn-¡p-ó hn-j-b-§Ä H-Xp-¡m-saópw hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn hm-Zn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

{]-hm-kn-IÄ G-ähpw Iq-Sp-X-ep-ÅXpw {]-iv-\-§Ä- t\-cn-Sp-ó-Xp-am-bn ]-Ýn-ta-jy-bn-se Im-cy-§Ä-¡v Iq-Sp-Xð {i-²-]-Xn-¸n-¡m\pw Ah ssI-Imcyw sN-¿p-ó-Xn\pw hn-tZ-i-a-{´me-bw {i-²n-¡p-sa-óm-Wv C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«-hÀ A-dn-bn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. F-ómð F³-BÀ-sF-I-fp-am-bn _-Ô-s¸-« \n-t£-]-²-Xn-I-fp-sS {]-tamj³, t^m-dn³ U-bd-Îv C³-sh-kv-äv-saâv Fón-h hn-tZ-i-Im-cy a-{´m-e-b-¯nð \n-sóm-gn-hm-¡n Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v C³-U-kv-{Sn-bð t]m-fn-kn B³-Uv s{]m-tamj-\p Io-gn-te-¡v B-¡n-bn-«pïv. ap-¼v hm-Wn-Py a-{´m-e-b-¯n-\p Io-gn-em-bn-cp-óp C-h {]-hÀ-¯n-¨n-cp-ó-Xv.
 
2004þð hn-tZ-i-Im-cy h-Ip-¸nð \n-óp am-än {]-hm-kn-Im-cy h-Ip-¸v cq-]o-I-cn-¨-Xnð ]n-só c-ïp h-Ip-¸p-IÄ¡pw {]-tXy-Iw a-{´n-am-tcbpw \n-tbm-Kn-¨n-cpóp. F-ómð {]-hm-kn-Im-cy h-Ip¸p-sIm-ïv {]-hm-kn-IÄ-¡v {]-tXy-I Kp-W-samópw e-`n-¡p-ón-sñ-óv tam-Zn kÀ-¡mÀ hn-e-bn-cp-¯ð \-S¯n-b km-l-N-cy-¯n-em-Wv hn-tZ-i-Im-cy h-Ip-¸n-sâ `m-K-am-bn {]-hm-kn-Im-cy-a-{´me-bw am-äm³ Xo-cp-am-\-am-bXv. tam-Zn k-À-¡mÀ A-[n-Im-c-ta-ä ti-jw C-Xph-sc {]-hm-kn-Im-cy a-{´m-e-b-¯n-\v H-cp a-{´n-sb \n-tbm-Kn-¨n-«nñm-bn-cp-óp. hn-tZ-i-Im-cy a-{´nbm-b kpj-am kz-cm-Pv X-só-bm-Wv C-cp-h-Ip-¸p-Ifpw ssI-Imcyw sN-bv-Xp t]m-ón-cp-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category