1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

lmcn t]m-«À B-cm-[-IÀ B-th-i-¯n-sâ sIm-Sp-ap-Sn-bnð; H-¼-Xp-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw temI-s¯ ]n-Sn-¨p-Ip-ep-¡m³ t]m-«À ko-co-kn-se F-«ma-s¯ ]p-kvX-Iw h-cpóp; Pq-sse 31þ\v {]-Imi-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

lmcn t]m-«À B-cm-[-IÀ B-th-i-¯n-sâ sIm-Sp-ap-Sn-bnð; H-¼-Xp-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw temI-s¯ ]n-Sn-¨p-Ip-ep-¡m³ t]m-«À ko-co-kn-se F-«ma-s¯ ]p-kvX-Iw h-cpóp; Pq-sse 31þ\v {]-Imi-\w


]p-kv-X-I-cq-]-¯nepw kn-\n-am cq-]-¯nepw tem-Iw Io-g-S-¡n-b lmcn-t]m-«À ]-c-¼-c-bn-se F-«m-a-¯ ]p-kvX-Iw h-cpóp. tem-I-sa-§p-ap-Å lm-cn t]m-«À B-cm-[-IÀ G-sd {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv sP-sI du-fn-§nsâ H-¼-Xp-hÀ-j-¯n-\p-ti-jw C-d-§p-ó ]pXn-b ]p-kv-X-I-¯n-\m-bn Im-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

lm-cn t]m-«À B³-Uv Z I-gv-kvUv ssNð-Uv F-ó \m-S-I-¯n-sâ Xn-c-¡-Y-bm-Wv ]p-kv-X-I-cq-]-¯nð h-cp-óXv. Pq-sse 31þ\v C-Xn-sâ {]-Im-i-\-ap-ïm-Ip-sa-óv t\m-h-en-kv-äv X-só-bm-Wv {]-Jym-]n-¨Xv. Pq-sse 30þ\m-Wv \mS-Iw A-c-§n-se-¯p-óXv. am-{Xañ, Pq-sse 31 t\m-h-en-se tI-{µ I-Ym-]m-{Xam-b lm-cn-bp-sS P-ò-Zn-\w Iq-Sn-bmWv.
H-¼-Xp-hÀ-jw ap-¼m-Wv ]-c-¼-c-bn-se G-gma-s¯ ]p-kv-X-Iam-b sU-Uv-en lm-tem-kv ]p-d-¯n-d-§n-bXv. F-«ma-s¯ ]p-kv-X-Iam-b I-gv-kv-Uv ssNð-kv c-ïv a-«n-em-Wv ]p-d-¯n-d-§p-óXv. \m-S-I-¯n-\v D-]-tbm-Kn-¨ co-Xn-bnð D-Å dn-tl-gv-kð shÀ-j³ F-ó \n-e-bv-¡m-Wv B-Zyw ]p-d-¯p-h-cn-I. I-f-tÎ-gv-kv F-Un-j³ F-ó \n-e-bv-¡v ]n-óo-Sv ]p-d-¯n-d-§pw.

lm-cn-bp-sSbpw tdm-Wn-sâbpw sl-À-tam-bn-sâbpw km-lkn-I bm-{X-IÄ F-hn-Sw-h-sc-sb-¯n F-ó B-Imw-j-tbm-sS Im-¯n-cn-¡p-ó hm-b-\-¡mÀ-¡v G-sd B-th-iw ]-I-cp-ó-XmWv Cu hmÀ-¯. ]pXn-b ]p-kv-XI-s¯ B-[m-c-am-¡n-bp-Å \mS-Iw e-ï-\nð am-{X-am-Wv {]-ZÀ-in-¸n-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam