1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv a-e-bm-fn sIm-fp¯n-b kv-t\-l-¯n-\v \-µn ]d-ªp ap-Jy-a-{´nbpw t\-Xm-¡-fpw; bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS kv-t\-l-¯n-\p ap-¼nð I-®p \nd-ªv \nÀ-[\ tcm-KnIÄ; Có-se A-bÀ-¡pó-¯v kw-`-hn-¨Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm«-bw Pnñ-bn-se A-b-À-¡p-ó-¯p-Å e-b¬-kv ¢-_v Hm-Un-täm-dn-b-¯nð Có-se D-¨-I-gn-ªv ap-Xð P-\-¯nc-¡v B-cw-`n-¨n-cpóp. tI-c-f-¯n-sâ ap-Jy-a{´n D-½³ Nm-ïn F-¯pó-Xv {]-am-Wn-¨v a-Ww ]n-Sn-¨pÅ s]m-eo-kv \m-bbpw t_mw-_v kzmUpw h-sc ]-cn-tim-[-\ \-S-¯p-I-bm-bn-cp-óp A-hnsS. A-ôp-a-Wn-¡v ap-Jy-a{´n F¯pw F-ó A-dn-bn-¸n-s\ Xp-SÀ-ómWv Cu H-cp-¡-§Ä. ap-Jy-a-{´n-sb Im-Wm³ F-¯n-b-h-cnð H-t«-sd bp-sI a-e-bm-fn-IÄ D-ïm-bn-cpóp. Imc-Ww A-hn-sS kw-`-hn¨p-sIm-ïn-cn-¡pó-Xv {_n-«-\n-se a-e-bm-fn-I-fp-sS \-ò-bv-¡p-Å {]-Wm-aw B-bn-cp-óp.

{In-kv-Xp-akn-t\m-Spw ]p-Xp-h-Õ-c-t¯mSpw A-\p-_-Ôn-¨v {_n-«o-j-v a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S¯n-b A-¸o-enð e-`n-¨ Xp-I hn-Xc-Ww sN-¿p-ó N-S-§m-bn-cp-óp AXv. ap-Jy-a-{´n-bp-sSbpw ap³ a-{´nbpw I-Sp-¯p-cp-¯n Fw Fð F-bpamb tam³-kv tPm-k-^n-sâbpw ssI-I-fnð \n-ópw 1700 ]u-ïv ho-Xw ssI-¸-äm³ F-¯nb-Xv ]-¯v \nÀ-[\ tcm-Kn-IÄ B-bn-cpóp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn P-\-dð ^-ïnð \nópw tIm-«b-s¯ Ip-«n-I-fp-sS B-ip-]-{Xn-bnð ]Ä-kv H-Iv-knao-änÀ Øm-]n-¡m³ \ðIn-b H-ó-ce-£w cq-] ssI-¸-äm³ tIm«-bw BÀ-Fw-Hm Iq-Snbmb tUm-ÎÀ P-b-{]-Imipw A-hn-sS F-¯n tN-À-ón-cp-óp.
ssh-Ip-tó-cw A-ôp-a-Wn-¡v F-¯p-sa-óm-bn-cp-óp ap-Jy-a{´n A-dn-bn-¨Xv. k-lm-bw ssI-¸-äm³ D-Å-hÀ t\c-s¯ Xsó F¯n. ap-Jy-a{´n F-¯m³ ssh-Ip-am-bn-cn¡pw F-óp I-cp-Xn-bm-bn-cp-óp A-hn-sS Iq-Snb-h-scms¡. F-ómð A-ôm-Im³ aq-óv an-\n-«v-Iq-Sn A-h-ti-jn-¡p-t¼mÄ ap-Jy-a-{´n-bp-sS hm-l-\-hyq-lw No-dn-¸m-ªv hóp. h-ïn-bnð \n-ón-d-§n-b D-½³ Nm-ïn t\-sc tÌ-Pn-te-bv-¡pw t]mbn. \n-th-Z-\-§-fp-am-bn A-t\-IÀ H¸w Hm-Sp-óp-ïm-bn-cpóp. th-Zn-bnð t]m-bn C-cp-ó k-ab-¯v X-só Np-än-\pw Iq-Sn-b-hÀ \n-thZ-\w \ðIn. Fñmw Hm-Sn-¨p t\m-¡n H-¸n-«v sIm-Sp-¡m³ D-½³ Nm-ïn t\-cw I-sï-¯n.
ap-Jy-a{´n h-cp-t¼mÄ ]-cn-]m-Sn-bp-sS ap-Jy-kw-Lm-S-I-bm-bn-cp-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZ-in Iq-Sn-bm-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn Aw-Kw ssj-\p ¢-bÀ am-Xyq-kv kzm-Kw ]d-ªp Xp-S-§n-bn-cpóp. H«pw ka-bw I-f-bm-sX th-Zn-bn-te-bv-¡v I-b-dn-b ap-Jy-a-{´n {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ h-gn bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ k-aq-l-¯n-\v \ð-Ip-ó \-ò-sb-Ip-dn-¨v kw-km-cn¨p. Cu {]-Øm\-s¯ Ip-dn-¨v Xm³ ]-e-X-h-W tI-«n-«p-sï-¦nepw B-Zy-am-bn C§-s\ H-cp ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ km-[n-¨-Xn-sâ \-µn D-½³ Nm-ïn ]-d-ªp. c-ïv t]-cp-sS k-lm-b[-\w ap-Jy-a-{´n-bm-Wv hn-Xc-Ww sN-bv-XXv. H-¸w eï\n-ð c-ïv am-kw ap-¼v XpS§nb Nm-cn-än {Kq-¸n-sâ t\-Xr-Xz-¯nð X-e-tbm-e-]-d-¼n-epw tIm-«-b-¯p-am-bn ]-Wn-I-gn-¸n-¨ c-ïv ho-Sp-I-fpsS Xm-t¡mð Zm-\hpw ap-Jy-a{´n \nÀ-Æ-ln-¨p.F-«v Aw-K-§-fp-am-bn B-cw-`n-¨ Cu Nm-cn-än {Kq-¸nð C-t¸mÄ 40 Hm-fw Aw-K-§Ä sa-¼À-am-cmWv.
Xn-c-¡n-sâ tem-I-t¯-bv¡v Hm-Sm³ ap-Jy-a{´n a-S-§n-b-t¸mgpw N-S-§p-IÄ Xp-SÀóp. A-[y-£-X h-ln-¨ I-Sp-¯p-cp-¯n FwFðF tam³-kv tPmk-^v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bp-Å _-Ôhpw bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se Ip-ip¼pw ssh-cm-Ky-hpw H-s¡ NÀ-¨-bm¡n. BZyw {_n-«-\nð F¯n-b X-\n-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Unä-sd Im-Wm³ B-{K-lw D-ïm-sb-¦nepw ]m-Xn-cm-{Xn-¡v ti-j-am-Wv Nne-sc t]-Sn-¨v Im-Wm³ I-gn-ª-sX-óm-bn-cp-óp tam³-kn-sâ km-£yw.
tam³-kv tPmk-^v Fw-Fð A-[y-£-X h-ln-¨ N-S-§nð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìnbpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Un-ä-dp-am-bn jm-P-³ kv-Idn-b Bap-J {]-`mj-Ww \-S-¯n. ap-Jy-a{´n D-½³ Nm-ïn k-lm-b-hnXc-Ww sN-bvXp. bp-Iv-am kmw-kv-Imcn-I hn-`m-Kw I¬-ho-\dpw A-dn-b-s¸-Sp-ó I-em-Im-c\pw KnðUv-t^m-Unð Xm-a-k-¡m-c-\pam-b knF tPmk-^v B-iw-k-I-fp-am-bn F-¯n-t¨Àóp. Xp-SÀ-óv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än {S-Ìn kmw Xn-cp-hm-Xnð, kn-_n ta-{]¯v, ]-Åw t»m-¡v ]-ômb-¯v {]-knUâv i-io-{µ-\mYv, {Km-a ]-ômb-¯v {]-knUâv tam\n-tamÄ Pbv-tam³, A-bÀ-Ip-ów skâv sk-_m-kv-äy³-kv NÀ-¨v hn-Im-cn ^m. hÀ-Ko-kv ssI-X-¸-d-¼nð, ]-ômb-¯v sa-¼dpw tIc-fm tIm¬-{K-kv \n-tbm-P-I aÞ-ew {]-kn-Uâpamb tPmk-^v Nm-a-¡m-e, tUm.P-b-{]-Imiv, Pnñm ]-ômb-¯v sa-¼À en-k-½ t__n, t»m-¡v ]-ômb-¯v ssj-e-P dPn, hmÀ-Uv sa-¼À A-Pn-¯v Ip-ó-¸-Ån, ap³ ]-ômb-¯v {]-knUâv tPm-bn sIm-ä-¯nð, e-b¬-kv ¢-ºv {]-knUâv hÀ-¡n-¨³ Ip-f-¡m-«p-h-b-enð, aÀ¨âv A-tkm-kn-tb-j³ {]-knUâv sI sI tPm-k^v, P-bnw-kv Ip-ó-¸-Ån F-ón-hcpw N-S-§nð B-iw-k-IfÀ-¸n¨p.
ti-jw \nÀ-[-\-cm-b-hÀ-¡p-Å [\k-lm-bw ap-Jy-a-{´n D-½³-Nm-ïn hn-Xc-Ww sN-bvXp. c-ïp In-Uv-\nbpw X-I-cm-dnem-b ]-¯-\wXn-« Pnñ-bn-se dm-ón kz-tZ-in-bpw s]m-Xp-{]-hÀ-¯-I-\pam-b kp-[m-I-c³, skdn{_ð ]mÄkn Fó amcI tcmKw _m[n-¨ aq-hm-äp-]p-g- kz-tZ-inbmb 11 hbÊpImc³ Un¨p, cïv hr¡-Ifpw X-Icm-dnð B-bn I-gn-bp-ó B-e-¸p-g-¡m-c³ {]-Xojv, Im³-kÀ tcm-Kw _m-[n-¨v Nn-In-Õ tX-Sp-ó C-Sp-¡n-bn-se tPm-kv tPmÀPv, hr¡ am-än-h-bv-¡ð i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bnem-b a-e-¸p-dw kz-tZ-in jm-Pn, kz-´-am-bn In-S-¸m-S-anñm-sX aq-óv I-cp-óp-I-fp-am-bn Pn-hn-Xw X-Ån-\o-¡p-ó ]m-em-¡m-cn sd-Pn, bq-{S-kv \o-¡w sN-¿m-\m-bn k-lm-bw Im-¯v \n-ð¡p-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZin jo-\, \-s«ñn-\v amc-Iw _m-[n-¨ ]m-em-bn-se 15 Im-cn dnbm-tamÄ, lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bn-em-b Xr-iqÀ kz-tZ-in _m-e-Ir-jv-W³, kvt{Sm¡v hóv ]mc-sse-kv-Uv B-b in-ip-]m-e³ F-ón-hÀ-¡m-Wv k-lm-b[-\w hn-Xc-Ww sN-bv-XXv.
]-¯v t]À-¡pw 1700 ]u-ïv ho-X-am-Wv \ð-In-bXv. Iq-Sm-sX tIm-«b-s¯ Ip-«n-I-fp-sS B-ip-]-{Xn-bnð ]Ä-kv H-Iv-kn-ao-äÀ hm-§m³ 1527 ]uïpw ]-¯-\m-]pc-s¯ Km-Ôn-`h-\v sI-«n-Sw ]-Wn-bm-\p-Å ^-ïn-te-bv-¡v 1000 ]uïpw \ðIn. {_n-«o-jv a-e-bm-fn P-\-dð ^-ïnð A-[n-Iw ]-Ww kq-£n-¡m³ ]m-Sn-sñ-ó Nm-cn-än I-½n-j³ \nÀ-t±i-s¯ Xp-SÀóm-Wv ss{I-kn-kv ^-ïm-bn kq-£n-¨n-cp-ó ]-W-¯nð \n-ópw 2527 ]u-ïv hn-Xc-Ww sN-bv-X-t¸m-gm-Wv Km-Ôn-`-h\pw Ip-«n-I-fp-sS B-ip-]-{Xn¡pw k-lm-bw e-`n-¨-Xv.

Iq-Sm-sX tbmÀ-¡v Bw-_p-e³-kv k-À-Æo-k-kn-\v 1000 ]uïpw \ð-In-bn-cpóp. [m-cm-fw a-\p-jy Po-h-\p-IÄ c-`n-¡p-ó F-bÀ Bw-_p-e³-kv kÀ-Æo-kn-\v \ð-Im³ `q-cn]-£w {S-Ìn-Ifpw tbm-Kw tNÀ-óv Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. Km-Ôn-`-h\pw Ip-«n-I-fp-sS B-ip-]-{Xn¡pw ap¼pw k-lm-bw \ð-In-bn-«pïv. A-Xn-sâ ^-ew I-ïXp-sIm-ïm-Wv hoïpw C-h-sc k-lm-bn-¨Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category