1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

H-ä Znh-kw sIm-ïv H-gp-Insb-¯n-b-Xv 10,000 ]u-ïv; tPm-an-sb \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Im³ \-S-]-Sn-IÄ Xp-S-§n; 40 e-£-¯n-sâ I-Sw _m-¡n-bm-¡n \m-ev am-kw ap-¼v bp-sI-bnse¯n-b Pn³-kn {]-Xo-£-bnð

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

shdpw \m-ep amk-sa B-bp-Åp Pn³-kn bp-sI-bnð F-¯n-bn«v. A-Xn\pw H-cp am-kw ap-¼v bp-sI-bnð tPm-en-bpÅ tPm-an-sb I-eym-Ww I-gn-¡p-t¼mÄ H-cp-]m-Sv {]-Xo-£-I-fm-bn-cp-óp Pn³-kn-bp-sS a-\-knð. Xn-I¨pw bm-Zr-Ñn-I-am-b Np-äp-]m-Snð h-fÀó tPm-an I-Sp-¯ hn-k \n-b-{´-W-§Ä D-Å k-ab-¯v bp-sI-bnð F-¯nb-Xp t]mepw e-£-§Ä I-Sw hm-§n B-bn-cpóp. ap-Xepw ]-en-i-bp-am-bn 40 e-£-t¯m-fw cq-] \m-«nð tem¬ AS-¨p XoÀ-¡m³ C-cn¡-sh A-Xy-]qÀÆ tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-bmbn tPm-an A-t_m-[m-h-Ø-bn-te-bv-¡v \S-óp I-b-dn-bXv.

]I¨p-t]m-b Pn³-kn-¡v B-izm-k-hp-ambn Hm-Sn-sb-¯n-b-h-cp-sS F®w HmÀ-½I-sf tXmð¸n-¡p-I-bm-Wv. sl-hm-À-Uv-lo-¯nð a-e-bm-fn-IÄ B-bn-cp-óp BZyw k-lm-bn-¨Xv. H-¸w tI-«-dn-ªv tI-«-dn-ªv A-t\IÀ. H-Sp-hnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn hmÀ-¯-bn-eq-sS bp-sI a-e-bm-fn-IÄ ap-gph³ Cu Poh-\v Xp-W-bm-hp-I-bmWv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se A-]qÀ-Æam-b sdt¡m-tUm-sS-bm-Wv C-óe-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hmÀ-¯ hm-b-\-¡mÀ G-sä-Sp-¯Xv. H-ä Znh-kw sIm-ïv 10,000 A-[n-Iw ]u-ïm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ tPm-an-¡v th-ïn \ð-In-bXv. Cu hmÀ-¯ X-¿m-dm-¡p-t¼mÄ hnÀ-Pn-³ a-Wn A-¡u-ïn-te-bv-¡v Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 9276.25 ]u-ïv e-`n-¨p-I-gnªp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-\v A-¡u-ïn-te-bv-¡v Có-se ssh-Ip-tó-cw F-«-ch-sc e-`n-¨-Xv 845.14 ]u-ïmWv. C-tXm-sS H-ä Znh-kw sIm-ïv 10121.39 ]u-ïv e-`n-¨p.

A¸oð ]qÀ-¯n-bm-¡m³ t\m-¡n \nð-¡m-sX Có-se e-`n-¨ XpI ssI-am-dm³ H-cp-¡-am-sW-óv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn tPm-an-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m³ {]-hÀ-¯n-¡p-ó kp-lr-¯p-¡-fp-sS kwL-s¯ A-dn-bn-¨n-«pïv. Cu ]-Whpw kp-lr-¯p-¡fpw aäpw tNÀ-ó ti-J-cn-¨ ]-Whpw Iq-Sn-bm-b-t¸mÄ G-Xp- \n-an-j-hp-w tPm-an-sb \m-«n-te-bv-¡v sIm-ïv t]m-Imw F-ó A-h-Ø-bn-em-Wv Im-cy§Ä. Có-se ap-Xð B-cw-`n-¨ Bân ssh-dð C³-P£-sâ {]-Xn-^e-\w Iq-Sn A-dn-ª ti-jw am{Xw A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¡q F-óm-Wv B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä ]-d-bp-óXv. C-´y-bnð \nópw hn-ZKv-[ sa-Un-¡ð kwL-s¯ bp-sI-bn-te-bv-¡v sIm-ïp-h-cp-óXpw bp-sI-bn-se sa-Un-¡ð kw-L-t¯m-sSm-¸w C-´y-bn-te-bv-¡v A-b-¡p-óXpw A-S-¡-ap-Å km-[y-X-IÄ C-t¸mÄ ]-cn-K-W-\-bn-epïv.

bpsIbnse Gähpw anI¨ \yptdm kv-s]jyð Bip]{Xn BWv tlhmÀUvlo¯nse {]n³kkv tdmbð Bip]{Xn F-óm-Wv Iq-Sp-Xð {]-Xo-£ \ð-Ip-óXv. CXnsâ Xeh³ C´y³ hwiP³ Bb tUmÎÀ Nu[cn BWv. Ct±lhpambn aebmfn kplr¯p¡Ä kwkmcn¨p hcpóp. ]-Ww H-cp XS-kw B-hnñ F-óv sa-Un-¡ð kwL-s¯ a-e-bm-fn-IÄ A-dn-bn-¨p I-gnªp. Xp-SÀ-óm-Wv tPm-an-bp-sS A-h-Ø Ir-Xy-am-bn hn-e-bn-cp-¯n A-Sp-¯ \-S]-Sn F-Sp-¡m³ Iq-Snbm-tem-N-\ \-S-¡p-ó-Xv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fnIÄ tPm-an-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m³ H-ä Znh-kw sIm-ïv C-{Xbpw ]-Ww ti-J-cn-¨p Fó-Xv F³-F-¨vF-kv hr-¯-§Ä A-Ûp-X-t¯m-sS-bm-Wv tI-«Xv. Xp-SÀ-óv Iq-Sp-Xð D-¯-c-hm-Zn-¯w C-h-cp-sS `mK-¯v \nópw D-ïm-b-Xmbpw dn-t¸mÀ-«p-IÄ Dïv.

tPm-an-bp-sS tcmK hnhcw Adnªt¸mÄ apXð A½ \m«nð XfÀóp InS¸nem-bn F-ó dn-t¸mÀ-«v C-Xn-\n-S-bnð thZ-\-tbm-sS F-¯p-I-bmWv. _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡fpw A½-sb B-iz-kn-¸n-¨p h-cp-óp. Uðln tI{µam¡nbpÅ Hcp F-bÀ-sse³ I¼\nbpambpw, Fantdäv-kv FbÀsse\pambpw _Ôs¸«p h-cp-ó-Xmbpw kp-lr-¯p-¡Ä A-dn-bn-¨p. Uð-ln-bn-se FbÀ-sse³ I¼-\n sa-Un-¡ð kwL-s¯ bp-sI-bn-te-bv-¡v A-b-bv-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨p-Å km-[y-X-IÄ ]-cn-K-Wn-¡p-ópïv. cïp Znhkw IqSn Im¯p BtcmKy ØnXnbn-ð amäanñmsX XpSÀómð DS³ \m«nte-¡v sImïp-t]m-Im³ B-Wv B-temN-\. A-Xn-\v ap-¼v ]-c-amh-[n Xp-I ti-J-cn-¨v sN-e-hp-IÄ ap-gp-h³ G-sä-Sp-¡m³ B-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn {i-an-¡p-ó-Xv.
10 ]uïv apXð 200 ]uïv hsc \ðIn bpsI aebmfnIÄ klmblkvXhpambn cwK-¯v h-ó-Xv. 203 t]-cm-Wv Có-se hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn klm-b l-kv-Xw \o-«n-b-Xv. 18 t]À Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn«pw ]-Ww \ðIn. H-t«-sd A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw {]mÀ°-\m {Kq-¸p-Ifpw aäpw ^-ïv ti-J-cn-¨v \ð-Ip-óp-ïv. FUn³_tdm aebmfn IĨdð Atkmkntbj³ Hä Znhkw sImïv 400 ]uïv kamlcn¨p IcpWbpsS hàm¡fmbn. hcpw Znhk§fnð IqSpXð BfpIÄ A¸oenð ]¦p tNcpsaóv Atkmkntbj³ `mchmlnIÄ Adnbn¨p.
 
\n§-fp-sS Xp-I sNdptXm heptXm BI-s« G-{Xbpw th-Kw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïv h-gn ssI-am-dp-I. \n§Ä Cu B-h-iy-¯n-\m-bn D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \ð-In-bmð 25 i-X-am-\w Xp-I Iq-Sn Iq-Sp-X-em-bn e-`n-¡p-ó-Xn-\mð ]-c-amh-[n B-fp-IÄ hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww \ð-I-Ww F-óv A-t]-£-bpïv. e-`n-¡p-ó ]-W-¯n-sâ hnh-cw A-¸-t¸mÄ A-dn-bm\pw km-[n-¡pw.

hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \ð-Im³ km-[n-¡m-¯-hÀ-¡v Nmcn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-bv-¡v ]-Ww am-ämw.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Jomi Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category