1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Atkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sSbpw kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw {i-²-bv¡v; F´p-sIm-ïv tPm-an-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-I-cp-Xv?

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m³

Kp-cp-X-camb tcm-K-_m-[-sb Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bnð I-gn-bpó tPm-an tPm-Wns\ k-lm-bn-¡m³ A-t\-Iw a-e-bm-fn-I-fm-Wv ap-t¼m-«v h-ón-cn-¡p-óXv. {_n-«o-jv- a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ h-gn e-`n-¡p-ó Xp-I-bv-¡v ]pd-sa A-t\-Iw t]À C-h-cp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn«pw ]-Ww \ð-Ip-ópïv. Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-ó H-cp k-l-bm-{XnI-s\ k-lm-bn¡p-I F-ó \nÀ-tZm-jam-b D-t±-iw am-{X-am-Wv C-hÀ-¡p-ÅXv. tPm-an-bp-sS `m-cy Pn³-kn¡v Cu k-lm-bw hen-b Xp-W-bm-bn am-dn I-gnªp. H-t«-sd a-e-bm-fn-IÄ Ch-sc k-lm-bn-¡m³ cw-K-¯p-ïv.

Ht«-sd hy-àn-Ifpw kw-L-S-\-Ifpw C-hÀ-¡v th-ïn C-t¸mÄ ]-Ww ti-J-cn-¡p-ó-Xm-bn {_n-«o-jv- a-e-bm-fn-¡v hn-h-cw e-`n¨p. a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\pIÄ, {]mÀ°-\m {Kq-¸p-IÄ F-ón-h-bm-Wv C-h-bnð {]-[m-\w. F-ómð C§-s\ ti-J-cn-¡p-ó ]-Ww \n-§Ä Z-b-hm-bn Pn³-kn-bpsStbm tPm-an-bpsStbm A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v \ð-I-cp-Xv F-óv R-§Ä A-`yÀ-°n-¡póp. Xmð-¡men-I B-h-iy-¯n-\p-Å ]-Ww CXn-t\mS-Iw e-`n-¨p I-gnªp. ]-e Im-c-W-§Ä sIm-ïm-Wv ]-Ww t\-cn-«v \ð-I-pó-Xv H-gn-hm¡-Ww F-óv A-`yÀ-°n-¡p-óXv.

Gähpw {]-[m-\-s¸-« Imcyw \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-In-bmð 21.5 s]³-kv Iq-Sn A-[n-I-am-bn tNÀ-¯v 1 ]u-ïv 21.5 s]³-kv tPm-an-¡v \ð-Im³ R-§Ä-¡v km-[n-¡pw F-ó-Xm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦v h-gn ]-Ww ti-J-cn-¡p-t¼m-gm-Wv C§-s\ kw-`-hn-¡p-óXv. \n-§Ä t\-cn-«v tPm-an-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v \ð-In-bmð H-cp ]u-ïv am{Xw e-`n-¡p-t¼m-gm-Wv R-§Ä¡v Cu Xp-I \ð-Im³ km-[n-¡p-óXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ Nm-cn-än-bm-bn c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-óXp-sIm-ïm-Wv C§-s\ Kn-^v-äv F-bv-Uv ti-J-cn-¡m³ I-gn-bp-ó-Xv.

hmkv-X-h-¯nð Hmtcm ]u-ïn-\pw 25 i-X-am-\w B-Wv Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn e-`n-¡p-I. F-ómð B-sI Xp-I-bp-sS aq-ó-c i-X-am-\w hnÀ-Pn³ a-Wn-bp-sS I-½oj-\m-bn t]m-Ip-óXp-sIm-ïm-Wv 21.5 i-X-am-\-am-bn Ip-d-ª-Xv. Cu Xp-I e-`n¡p-I F-ó D-t±-i-t¯m-sS am{Xw a-Xn \n-§Ä ti-J-cn-¡p-ó ]-Ww Nm-cn-än ^u-tï-j³ h-gn \ð-Im³. C-t¸mÄ ]-Ww ti-J-cn-¡p-ó A-tkm-kn-tb-j-\pIÄ, {]mÀ°-\m {Kq-¸p-IÄ F-ónh A-Xv a-d-¡m-sX sN-¿-W-sa-óv A-`yÀ-°n-¡póp. Iq-SmsX bpsIbnð SmI-vkv-- sImSp-¡pó hyànbpsS am{Xw t]cnð hnÀPn³ aWnbnte¡v CSm³ {]tXyIw {i²n¡pI. Atkm-kntb-j-\pIfpsStbm Øm]\§fpsStbm t]cnð XpI ssIamdnbmð Kn^väv FbnUv In«pI-bnñ. \n-§Ä ]-Ww C-« ti-jw F-{X Xp-I C-«p F-ó kv-{Io³ tjm-«v k-ln-Xw R-§Ä-¡v C-sa-bnð h-gn A-b-¨mð hmÀ-¯-bnð A-Xv kq-Nn-¸n-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-XmWv. \n-§-fp-sS hn-h-c-§Ä A-dn-bn-t¡-ï-Xv [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð BWv.

C-sX§-s\ hÀ-¡v sN-¿p-óp F-ó-dn-bm³ \n-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦nð ¢n-¡v sN-¿p-I. Nn-e-cp-sS ]-W-¯n-sâ I-W¡n-s\m-¸w {_m-¡-änð Hópw C-sñ-óv {i-²n-¡p-I. D-Zm-l-c-W-¯n-\v A-t\m-Wn-akv, sk³, côp, ssa-¡nÄ tPm¬ Xp-S§n-b A-t\-Iw t]-cp-sS ]-Ww t\m-¡p-I. Kn-^v-äv F-bv-Uv \ð-Im³ k-½-X-am-Wv F-ó `mK-¯v Sn-¡v sN-¿m-¯Xp-sIm-ïm-Wv C-h-cp-sS ]-W-¯n-\v A-[n-I ]-Ww e-`n-¡m-¯Xv. F-ómð a-lm-`q-cn]-£w t]cpw A-Xv Sn-¡v sN-¿p-óXp-sIm-ïm-Wv {_m-¡-änð H-cp Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-Ibpw Im-Wn-¡p-óXv. C-Xph-sc e-`n-¨ Xp-I-bv-¡v 1706.25 ]u-ïm-Wv Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¨Xv. Fñm-hcpw Sn-¡v sN-bv-Xn-cp-só-¦nð 2000 ]u-ïm-bn D-b-cp-am-bn-cp-óp.

Nmcn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-In-bm-epw Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡m-³ {]-bm-k-amWv. A-Xn-\v km[y-X D-sï-¦nepw t^mw ]q-cn-¸n-¨v \ðIp-I Xp-S§n-b km-t¦Xn-I Im-cy-§Ä {]-tbm-Kn-Iw Añm-¯-Xn-\mð B-bnc-¡-W-¡n-\v ]u-ïv C§-s\ \-ã-am-Im-dpïv. AXp-sImïv Fñm A-tkm-kn-tb-j\p-I-fpw hy-àn-Ifpw kw-L-S-\-Ifpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-Ip-I. C§-s\ ]-Ww e-`n-¨mð A-t¸mð X-só ]-Ww h-cp-ó h-gn-IÄ \n-§Ä-¡v A-dnbmw F-ó D-d-¸p-apïv. t\-cn-«v \ð-Ip-ó ]-Ww H«pw kp-Xm-cy-añm-¯Xpw a-säm-cp Im-c-W-amWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category