1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

A´n-a Xo-cp-am-\w C-ó-dnbmw; tPm-ansb \m-«n-te-bv-¡v sIm-ïp t]m-Im³ {]-tXy-I hn-am-\w 25\v e-ï-\nð F-¯pw; 50,000 Hm-fw ]u-ïv e-`n-¨-Xn-\mð A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¨p; C-\n e-`n-¡p-ó ]-Whpw ssI-am-dpw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

H-cp k-l-Po-hn-¡v B]-¯v h-ó-t¸mÄ Fñm¯-cw ssh-cm-Ky-§fpw ad-óv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ kv-t\-l-¯nð H-cp-an-¨v \n-ó-t¸mÄ Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnem-b tPm-an-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m³ ]-Ww H-cp X-S-k-am-hn-sñ-óv D-d-¸mbn. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ h-gn am{Xw tIh-ew c-ïv Znh-kw sIm-ïv 28,000 Hm-fw ]u-ïv e-`n-¡p-Ibpw kp-lr-¯p-¡fpw kw-L-S-\-Ifpw t\-cn-«v G-Xm-ïv 20000 ]u-tïm-fw ti-J-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS C-\n Nn-In-Õ am{Xw Dd-¸v h-cp-¯n-bmð a-Xn F-óm-bn km-l-N-cyw. tPm-an-bp-sS `m-cy-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v C-Xph-sc e-`n-¨ Xp-I-bpw \n-ch-[n t]À ssI-am-dm³ th-ïn ti-J-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó Xp-Ibpw tNÀ-¯mð G-Xm-ïv 50000 ]u-ïv B-b-Xm-bm-Wv kqN-\. C-tX Xp-SÀ-óm-Wv A-ôv Zn-h-k-t¯-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn B-cw-`n¨ tPm-an A-¸oð c-ïv Znh-kw sIm-ïv X-só A-h-km-\n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv.

C-\n ]-Ww B-h-iyw Cñm-¯-Xn-\mð B-Wv ap-ó-dn-bn-¸v Cñm-sX C§-s\ H-cp Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. F-ómð G-sX-¦nepw A-tkm-kn-tb-j-t\m kw-LS-\tbm hy-àn-Itfm Cu B-h-iy-¯n-\v th-ïn ]-Ww ti-J-cn-¡p-óp-sï-¦nð A-Xv {_n-«o-jv a-ebm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v ssI-am-äw sN-¿m-hp-ó-XmWv. A-¸oð t¢m-kv sN-bv-sX-¦nepw tPm-an-¡v \ð-Im³ e-`n-¡p-ó Xp-I a-äv B-h-iy-§Ä-¡v D-]-tbm-Kn-¡m-sX ap-gp-h\pw ssI-am-äw sN-¿m³ {S-kv-än-amÀ Xo-cp-am-\n-¨-Xn-\mð hcpw Zn-h-k-§-fnð e-`n-¡p-ó Xp-I-Ifpw tPm-an-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-\v ssI-am-dpw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ h-gn ]-Ww ssI-am-dn-bmð 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tPm-an-¡v e-`n¡pw F-ó-Xn-\mð ]-Ww ti-J-cn-¡p-ó-hÀ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \ð-Im³ a-d-¡-cpXv. kw-L-S-\-bp-sS t]-cnð ]-d-bm-sX G-sX-¦nepw hy-àn-I-fp-sS t]-cnð C-«mð am-{X-sa Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡q F-ó-dn-bn-¡s«.

Imcy-§Ä C§-s\ ]p-tcm-K-an-¡p-t¼mgpw tPmanbpsS \nebnð amäanñ F-óv \n-cm-im-P-\-I-am-bn Xp-S-cp-I-bmWv. acpópItfmSv Imcyambn {]XnIcn¡pónñ F-óv sa-Un-¡ð kw-Lw A-dn-bn¨p. Cóse apXð ]\nbpw \ñ sS¼-td¨dpw DïmbtXmsS {]tXyI apdnbnte¡v am-än Fñm-hn-[n ku-I-cy-§fpw H-cp-¡n ip-{iq-jn-¡p-I-bmWv. Cóse bpsIbnse Adnbs¸Spó 15 Hm-fw \yq-tdm-f-Pn-kv-äp-IÄ tPm-an-sb ]cn-tim-[n-¡p-Ibpw tbm-Kw tNÀ-óv km-[y-X-IÄ hn-e-bn-cp-¯p-Ibpw sN-bvXp. tPmanbpsS XpSÀNnIn-Õ kw_Ôn¨ Imcy¯nð C-hÀ A´n-a dn-t¸mÀ-«v X-¿m-dm-¡n I-gn-ªp F-óm-Wv kqN\. Cu Xocpam\w Cóv IpSpw-_mwK§sf Adnbn¡pw. AXn\p tijw BIpw XpSÀ \S]-SnIÄ.

A-tX kabw \m«nð F¯n¨v NnInÕ XpScphm\mWv _Ôp¡fpsS Xocpam\w. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-Ä H-ä-s¡-«m-bn km-¼¯n-I k-lm-bw sN-bv-X-tXmsS CX\pkcn¨v Uðln tI{µoIcn¨p {]hÀ¯n¡pó CâÀ\mjWð s]jbâvdv {ä³kvs]mÀs«j³ I¼\n Ab KpUvam³kv sdk-vIypFó I¼\nbpambn _Ôs¸SpIbpw 25 XobXn AhÀ F¯phm³ Xb-dmsWópw Adnbn¨n«pïv. bp-sIbn-se sa-Un-¡ð kw-Lw A-\pa-Xn \ð-In-bmð B \n-an-jw C-h-cp-sS NmÀ-t«Uv hn-am-\w e-ï-\nð F¯pw. Cós¯ tUmÎÀamcpsS Xocpam\¯n\v tijw IrXyamb tUäv Xocpam\n-¡pw.

NmÀ-t«-Uv FbÀ Bw_pe³knð tPm-ansb eï³ lo{Xp FbÀt]mÀ«nð F¯n-¨p tijw AhnsS \nópw s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-te-bv-¡v h-cm-\m-Wv ]²-Xn C-«n-cn-¡p-óXv. XpSÀ-óv {]-tXyI Bw_pe³knð ssh¡w C³tUm Atacn¡bnð F¯n¡ph\pamWv \o¡w. Cóse cm{Xnbpw ^m. FðtZmkv Imhpw]ÅnbpsS t\XrXz¯nð aebmfnIÄ aoänwKv \S¯n Imcy§Ä hnebncp¯n.
 
BZy Znh-kw ]-Xn-\m-bn-cw ]u-ïv I-gn-ª bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS kv-t\-lw cïmw Znh-kw ap-¸-Xn-\m-bn-c-¯n-\v A-Sp-s¯-¯n-¨v Im-gv-N-bm-Wv Có-se I-ïXv. Có-se cm-hn-se apXð Hm-tcm \n-an-jhpw hm-b-\-¡mÀ ]-Ww \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp. C-óv cm-hnse Cu dn-t¸m-À-«v X-¿m-dm-¡p-t¼mÄ 27,582. 63 ]u-ïm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn ti-J-cn-¨Xv. Nm-cn-än I-½n-j³ A-\p-h-Zn-¡p-ó Sm-Iv-kv Cf-hv Iq-Sn tNÀ-¯-Xm-Wv Cu Xp-I. Cf-hv e-`n-¡p-ó hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \n-Ip-Xn C-f-h-S¡w 24,507.50 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-bv¡v 3075.14 ]uïpw e-`n-¨p.
Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-bv-¡v e-`n-¨ Xp-I-bp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä A-S§n-b A-¡u-ïv tÌ-äv-saâv hmÀ-¯-bp-sS Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv. 466 t]À hnÀ-Pn³ a-Wn h-gnbpw 63 t]À t\-cn«pw ]-Ww \ð-In a-l¯m-b a-\p-jy kv-t\-l-¯nð ]-¦m-fn-bmbn. tPm-an-bp-sS `m-cy-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä e-`yañ. c-ïv Znh-kw sImïv 28,000 ]u-ïv ti-J-cn¡p-I F-ó a-lm A-Ûp-X-am-Wv C-hn-sS \-S-ón-cn-¡póXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category