1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-an-bp-sS \n-e-bnð Im-cyam-b ]p-tcm-KXn; {]-Xo-£-tbm-sS \msftbm a-äómtfm \m-«n-te-bv¡v: 75,000 ]u-ïp h-sc ]d-ªp hn-am-\- I-¼-\nIÄ; a-e-bm-fn \-gv-kn-s\-Iq-Sn tNÀ-¯p 25,000 ¯nð sNe-hp Np-cp¡n

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]-{Xn-bnð Kp-cpX-c tcm-Kw _m-[n-¨v I-gn-bp-ó a-e-bm-fn bp-hmhmb tPm-an tPm-Wn-sâ \n-e-bnð K-Wyam-b ]p-tcm-K-Xn-bp-ïm-b-Xm-bn B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä. acp-óp-I-tfm-Sv {]-Xn-I-cn-¡p-Ibpw Có-se k-µÀ-in-¡m-s\¯n-b H-cp ssh-ZnI-s\ t\m-¡n \m-h-\-¡n-b-Xp-am-Wv G-sd {]-Xo-£ \ð-Ip-óXv. tPm-an {]-Xn-I-cn-¨-tXm-sS \msftbm a-äómtfm \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Im-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-fm-Wv \-S-¡p-óXv. A-X-\p-k-cn-¨v \n-ch-[n FbÀ-sse³ I-¼-\n-I-fnð \n-ópw Có-se tIzm-«v hm-§n-b-n-cp-óp. G-ähp-sam-Sp-hnð {]-Xo-£n-¨-t]m-se 25,000 ]u-ïnð H-Xp-§p-ó tIzm-«pX-só e-`n¨p. Có-se h-sc e-`n-¨-Xnð Uð-ln-bnð \n-óp-Å hnam-\ I¼-\n tIzm-«v sN-bvXXv 75,000 ]u-ïpw G-ähpw Ip-d-ªXv 58, 900 ]u-ïp-am-bn-cpóp. F-ómð C-óp ]p-eÀs¨-tbm-sS Im-cy-§-fnð am-äw hóp. tPm-an-s¡m-¸w \m-«n-te-¡p Xn-cn-¡m-\n-cp-ó kw-L-¯nð a-e-bm-fn \-gv-kn-s\ DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXmsS sN-e-hv 25,000¯n-te-¡v Np-cp-¡m³ I-gn-ªp.

tPm-an-bp-sS `m-cy Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïnð 30,000 ]u-ïnð A-[n-Iw C-Xn-t\mS-Iw F-¯n-I-gnªp. Cu Xp-Ibpw C-óv cm-hn-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn ssI-am-äw sN-¿pó 10,000 ]uïpw Iq-Sn-bmhpw A-Uzm³-km-bn \ð-Ip-I. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\v e-`n-¨ _m-¡n Xp-I sN-¡m-bn sh-Å-nbmgvN ssI-am-dpw. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ Xp-I Ip-td-sÈ-bm-Wv Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v F-¯p-óXv. C-\nbpw A-Xp ap-gp-h³ F-¯n I-gn-ªn-«nñ. Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¡p-ó Xp-I e-`n-¡m³ c-ïm-gv-N-sb-¦nepw F-Sp-¡p-Ibpw sN-¿pw. AXp-sIm-ïv c-ïv sN-¡p-IÄ B-bn B-bn-cn-¡pw \ð-IpI.

A-¸oð \nÀ¯n-b C-ó-sebpw hm-b-\-¡m-cnð Nn-eÀ tPm-an-¡v \ð-Im-\m-bn ]-Ww \ð-Ip-I-bp-ïmbn, Có-se AÀ-²-cm-{Xn-bm-b-t¸mgpw hnÀ-Pn³ a-Wn h-gnbpw Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn«pw e-`n-¨ XpI 37099.92 B-bn D-bÀóp. Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s¸sS 33.671. 25 ]u-ïm-Wv e-`n-¨Xv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn \-S-¯p-ó G-sX-¦nepw H-cp Nm-cn-än A-¸o-enð C-{Xbpw hen-b Xp-I e-`n-¨n-«nñ. c-ïp Znh-kw sIm-ïv A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¨ ti-jhpw P-\-§Ä ]-Ww \ð-Ip-ó A-km-[m-c-Wam-b A-h-Ø-bm-Wv C-t¸mÄ D-ÅXv. G-sX-¦nepw kw-L-S-\-IÄ ]-Ww \ð-Im³ B-{K-ln-¡p-só-¦nð Cópw \m-sf-bp-am-bn \ð-I-Ww Fóv A-t]-£n-¡póp. kw-L-\-IÄ \-ðIp-ó Xp-I hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨mð 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn e-`n-¡p-ó-Xn-\mð C-óp X-só C-Xp D-]-tbm-Kn-¡p-I.

l-ïnw-Kv-U¬ A-sse³-kv t^mÀ C-´y³-kv Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸sS 262.50 ]u-ïv Có-se C-«-t¸mÄ C-Sp-¡n Pnñm kwK-aw Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸sS 718.75 ]u-ïm-Wv Có-se \ð-In-bXv. bp-sI-bn-se G-ähpw an-I-¨ a-e-bm-fn kw-L-\-I-fnð H-óm-b C-Sp¡n Pnñm kwK-aw H-t«-sd Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§Ä sN-bv-Xp-h-cp-ópïv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bn-eq-sS tPm-an A-¸oð B-cw-`n-¨-t¸mÄ X-só kw-Lw ]n-cn-hn-\m-bn ap³ssI F-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. \m-«n-se hnhn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS t]-cnð A-t\-Iw kw-L-S-\-IÄ D-sï-¦nepw C-Sp-¡n Pnñm kwK-aw B-Wv C-h-cnð ap-¼nð \n-ð-¡p-ó-Xv.

A-km-[m-c-Wam-b Cu Zu-Xy-¯nð ]-¦p tNÀ-ó Fñm hm-b-\-¡mÀ-¡pw R-§Ä \-µn ]-d-bp-I-bmWv. th-Z-\n-¡p-ó k-l-bm-{XnI-sc k-lm-bn-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-I-fn-I-fp-sS a-\-kp-Å B-cp-anñ F-ó Xn-cn-¨-dn-hm-Wv C-Xp \ð-Ip-óXv. Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw {]-tXy-Iw \-µn A-dn-bn-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category