1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-an-bp-sS A-½-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v ]-Ww \ð-Im³ `mcy; bp-sI-bnepw tI-c-f-¯n-ep-am-bn ho-Xn-¨p \ð-Im³ s]m-Xp \nÀ-t±-iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-Xo-£-tbm-sS {]-tXy-I hn-am-\-¯nð Nn-In-ÕmÀ-°w \m-«n-te-bv-¡v t]m-Ipó tPm-an tPm-Wn-sâ B-tcm-Ky Øn-Xn A-t\z-jn-¡m\pw k-lm-b-§Ä sN-bvXp-sIm-Sp-¡m\pw {_n-«ojv aebmfn Nmcnän ^u-tïj-sâ aqóv {S-Ìn-amÀ C-óse tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se F³-F-¨v-F-kv B-ip-]{Xn k-µÀ-in-¨p. {S-Ìn-amcm-b tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð, kmw -Xn-cp-hm-Xnð, ssk-an tPmÀ-Öv F-ón-h-cm-Wv tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se {]n³-k-kv tdmbð B-ip-]-{Xn- kµÀin¡pIbpw _Ôp¡fpw kplr¯p¡fpambn IqSn¡mgvN \S¯pIbpw ØnXn KXnIÄ t\cn«v a\knem¡pI-bpw sN-bvXXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b XpI ssI-am-äw sN-¿p-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« B-i-b-¡p-g-¸-§Ä H-gn-hm-¡m-\m-bn-cp-óp k-µÀ-i-t\m-t±iw. H-t«-sd t]À Pn³-kn¡pw tPm-an¡pw Xp-W-bm-bn D-ÅXp-sIm-ïv Nn-e \nÀ-t±-i-§Ä B-i-b-¡p-g-¸-§Ä D-ïm-¡póXv H-gn-hm-¡m-\m-bXv.
 
sshIptó-cw aqóp aWntbmsS Bip]{Xnbnð F¯nb kwLw Fñm Imcy§fpw a\knem¡pIbpw _Ôp¡fpw kp-lr-¯p-¡-fp-ambpw IqSnImgvN \S¯pIbpw sNbvXp. Xsâ t]cnð ]Wsamópw thï tPmanbpsS A½bp-sS A¡uïnð ]Ww \-ðInbmð aXn-sbópamWv \njv-I-f¦bmb tPmanbpsS `mcy Pn³kn Adnbn¨-Xv. tPm-an-sb B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-¡m\pw _m-¡n Nn-In-Õn-¡m-\p-ap-Å Xp-I CXn-t\mS-Iw A-¡u-ïnð D-Å-Xn-\mð Xp-SÀ Nn-In-Õ¡pw a-äp-am-bn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨ ]-Ww tPm-an-bp-sS A-½-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v am-ä-W-sa-óm-bn-cp-óp Pn³-kn-bp-sS \nÀ-t±iw. `À-¯m-hn-sâ Po-h³ c-£n-¡m-\p-Å s\-t«m-«-¯nð ]-W-¯n-sâ X-e-th-Z-\ G-sä-Sp-¡m-\p-Å B-i-¦ Pn³-kn-bp-sS hm-¡p-I-fnð hy-à-am-bn-cp-óp.

\n-jv-I-f-¦bm-b H-cp sIm-¨p s]¬-Ip-«n {]-Xn-k-Ô-nbnð s]-«p D-g-dn-b-t¸mÄ \m-«p-ImÀ \ð-Ip-ó kv-t\-lhpw k-l-I-c-Whpw A-km-[m-c-W-am-bn R-§-fp-sS So-an-\v A-\p-`-h-s¸-«p.

Cu \nÀ-t±-iw R-§-fp-sS {]-Xn-\n-[n-IÄ B-ip-]{Xn ]-cn-k-c-¯p-ïm-bn-cp-ó _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fp-am-bn ]-¦p-h¨p. Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïp-am-bn _-Ô-s¸-« Nn-e {]-iv-\-§Ä D-sï-óv A-hÀ Nq-ïn-¡m«n. H-cp-]m-Sv ]-Ww Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v F-¯n-bXn\mð Pn³-kn-bp-sS _m-¦v A-¡u-ïv a-c-hn-¸n-¨n-cn-¡p-I-bmWv. \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-\v hnam-\ I-¼-\n-¡v ]-Ww \ð-Ip-ó-Xn-\v am-{X-sa _m-¦v A-\pa-Xn \ð-In-bn-«p-Åp. a-säm-cp B-h-iy-¯n\pw ]-Ww F-Sp-¡m³ km-[n-¡nñ. bp-sI-bn-se i-àam-b `o-I-c-hn-cp-² \nb-aw aq-ew Zp-cq-lam-b km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-IÄ D-ïm-bmð A-¡u-ïv a-c-hn-¸n-¡m-\pw A-t\zj-Ww \-S-¯m\pw h-Ip-¸pïv. CXp-sIm-ïv a-äm-h-iy-§Ä-¡v A-¡u-ïnð F¯n-b ]-Ww F-Sp-¡m³ Pn³-kn-¡v km-[n-¡nñ. _m-¦n-sâ A-t\z-j-Ww ]qÀ-¯n-bm-Ipw hsc Cu A-¡u-ïn-te-bv-¡v ]-Ww \ð-tI-ï-Xn-sñ-óm-Wv C-hÀ A-dn-bn-¨-Xv.
XpSÀóv 20,000 ]uïv tPmanbpsS A½bpsS t]cnð \ð-Iphm\pw, _m¡n Xp-I B-¡u-ïn-§v {^o-kn-§v I-gn-bp-t¼mÄ Pn³knbpsS A¡uïnð \ðIphm\pw Xocpam\n¨p. tPm-an-sb k-lm-bn-¡m-\m-bn ]n-cn-¨ ]-Ww H-cp Im-c-W-h-imepw a-äv B-h-iy-§Ä-¡v th-ïn D-]-tbm-Kn-¡n-sñ-ópw Pn³-kn-¡v X-só \ð-Ip-saópw Nm-cn-än {S-kv-äv {]-Xn-\n-[n-IÄ A-dn-bn-¨p. B-sI aq-óp sN-¡p-I-fm-Wv ssI-am-dp-I. A-½-bp-sS A-¡u-ïn-te-¡pÅ 20,000 ]uïv, Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïn-te-¡v 11,305 ]u-ïv, Kn-^v-äv F-bv-Uv 6359 F-ón-§-s\-bmWv 3 sN-¡pIÄ ssI-am-dpI. C-Xp h-sc e-`n-¨ Xp-I-bp-ambn A-¸oð t¢m-kv sN-bvXt¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w hnÀ-Pn³ a-Wn h-gnbpw _m-¦v A-¡u-ïv h-gnbpw e-`n-¨ B-sI Xp-Ibmb 37,664 ]u-ïnð 1000 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn I-½oj³ In-gn¨v 36,664 ]uïpw Pn³-kn¡pw tPm-an-bp-sS am-Xm-hn-\p-ambn Cu Zn-h-k-§-fnð X-só ssI-am-dpw. F-§-s\-bm-Wv ]-Ww ssI-am-tdï-Xv F-ó-Xp kw-_-Ôn¨p Pn³-kn-bp-sS tc-Jm-aq-ew I-¯p \ð-In-bn-«p-ïv. C-Xp {]-Im-c-amhpw ]-Ww ssI-am-dpI. Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn e-`n-t¡-ï 6359 ]u-ïv A-¡u-ïnð F-¯m³ c-ïm-g-v¨ Xm-a-kn-¡p-sa-ó-Xn-\mð A-sXm-gn-¨pÅ 31,305 ]u-ïm-Wv Ctóm \msftbm ssI-am-dp-óXv. Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡p-ó ap-d-bv¡v 6359 ]u-ïv IqSn ssI-am-dpw.
 
\m-«n-te-bv-¡v sIm-Sp-¡m³ B-h-iy-s¸-«n-cn-¡pó 20,000 ]u-ïv sN-¡m-bn ssI-am-dp-t¼mÄ C-hn-sS sIm-Sp-¡p-ó ]-Ww _m-¦v h-gn B-bn-cn¡pw {Sm³-kv-^À sN-¿p-I. \m-«nð sN-¡m-bn sIm-Sp-¯ ]-Ww A-¡u-ïnð \nópw ¢n-bÀ sN-¿m³ aq-óm-gv-Nbpw C-hn-sS sIm-Sp-¡p-ó ]-Ww am-dm³ Pn-³-kn-bp-sS A-¡u-ïn-sâ {^o-kn-§v am-dp-Ibpw sN-¿-Ww. A-t¸m-tg-bv-¡pw Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-Ibpw \ð-Im³ km-[n-¡p-sa-óv XoÀ-¨-bmWv. Cu Xp-I Iq-Sm-sX A³-]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw ]u-ïv Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v F-¯n-bn-«pïv. \m-«nð F-¯n Nn-In-Õn-¡p-t¼mÄ Zn-h-khpw G-Xm-ïv H-cp e-£w cq-] ho-Xw sN-e-hm-Ip-sa-óm-Wv I-W-¡v. F-ómð A-Xn-\p-Å ]-Ww bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ k-ò-\-tkm-sS ssI-am-dn I-gnªp. ]-Ww ssI-am-dpó-Xv kw-_-Ôn-¨v A´n-a Xo-cp-am-\w B-b-Xn-\mð C-\n tPm-an A-¸oð ]-Ww kzo-I-cn-¡p-ó-X-sñ-óv Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-j-dÀ jm-Pn eq-t¡m-kv A-dn-bn-¨p. Có-se cm-{Xn-¡v tijw Cu A-¡u-ïn-te-bv-¡v ]-Ww \-ð-Im³ km-[y-añ.

Nm-cn-än ^u-tï-j³ {Sn-Ìn-IÄ F-¯n-b-t¸mÄ th-ï k-lm-b-§Ä \ðIm³ H-t«-sd a-e-bm-fn-IÄ A-hn-sS D-ïm-bn-cpóp. tPmtam³, tdmPn-tam³, ^m. _nPn, km\n FðtZm-kv F-ón-hÀ AS-¡w \n-ch-[n t]À kw-i-b-§Ä-¡v D¯-cw \ðIn. hen-sbm-cp \-ò-bv-¡v \n-a-¯-am-b-Xn-sâ kw-Xr-]vXn-tbm-sS-bm-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ lo-hmÀ-Uv-lo-¯nð \nópw a-S-§n-b-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category