1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-an-bp-am-bn C-óv ssh-In-«v F-bÀ C-´y hn-am-\w ]-d-óp-b-cpw; B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð tPm-an-sb k-µÀ-in-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn ti-J-cn-¨ ^-ïv aq-óp sN-¡p-I-fm-bn ssI-am-dn; C-\n \-ap-¡p I-®-S-¨p {]mÀ-°n-¡mw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

C-\n \-ap-¡v I-®S-¨v {]mÀ-°n-¡mw. tPm-an-bp-am-bn C-óv F-bÀ C-´y-bp-sS hn-am-\w Uð-ln-bn-te-bv-¡v ]-d-óp-b-cp-t¼mÄ \-ap-¡p sN-¿m³ _m-¡n-bpÅ-Xv {]mÀ-°-\ am-{X-amWv. ssh-Zy-k-lm-b-¯n-\v H-cp-¡m³ ]-äp-ó Fñm k-lm-b-§fpw sN-bv-Xp I-gnªp. ]n-g-hp-IÄ Cñm-¯ H-cp¡-§-tfm-sS-bm-Wv tlhm-À-Uv lo-¯n-se B-ip-]{Xn In-S-¡-bnð \nópw lo{Xq FbÀ-t]mÀ-«n-te-bv¡pw A-hn-sS \nópw hn-am-\-¯n-te-bv¡pw Uð-ln-bnð C-d-§-n-b ti-j-ap-Å k-a-b-§-fnepw H-s¡ H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. C-óp ssh-Ip-tóc-s¯ F-bÀ C-´y ^v-sse-än-se 12 _n-kn\-kv ¢m-kv ko-äp-IÄ am-än-bm-Wv Bw-_p-e³-kv ku-Icyw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. tlhmÀ-Uv-lo-¯n-se B-ip-]{Xn hr-¯-§Ä H-tc a-\-tÊm-sS ku-I-cy-§Ä H-cp-¡p-I-bm-W-v C-t¸mÄ.

A-tX ka-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hm-b-\-¡m-cnð \nópw ti-J-cn-¨ ]-Ww Có-se tl-hmÀ-Uv-lo-¯v B-ip-]-{Xn-bnð F¯n-b Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]-Xn-\n-[n-IÄ tNÀ-óv tPm-an-bp-sS `m-cy Pn³-kn-¡v ssI-amdn. ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv BâWn, ssh-kv sN-bÀ-am³ tkm-Wn Nm-t¡m, {S-kv-än-am-cmb j-n\p ¢-bÀ am-Xyqkv, ssk-an tPmÀ-Pv F-ón-h-cm-Wv Có-se B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n sN-¡v ssI-am-dn-b-Xv. sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kn-sâ `m-cy tam-fnbpw kw-L-t¯m-sSm-¸w D-ïm-bn-cp-óp. tdmPntam³, tPmtam³, ssj³ tPmk-^v, km\n FðtZmkv, PntPm A-c-b¯v, kPn, tPm-jn, \u^ð, ^m: _nPn, ^m: Ko-hÀ-Ko-kv, A-_o-jv hÀ-Kokv, tPm-an tP-¡ºv, Unâp am-Xyp, tPm-kn tPmbv FónhÀ Bip]{Xnbnð Dïmbncpóp. {S-kv-än-amcm-b kmw Xn-cp-hm-Xn-enð, tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð, ssk-an tPmÀ-Pv F-ón-hÀ hym-gmgv-N cm-{Xn-bnð B-ip-]{Xn k-µÀ-in-¨v Øn-Xn-K-Xn-IÄ hn-e-bn-cp-¯p-Ibpw `m-cybpw _-Ôp-¡-fpw \m-«p-Im-cp-am-bn Iq-Sn B-tem-Nn-¡p-Ibpw sNbv-X ti-jw A-h-cp-sS B-hiyw ]-cn-K-Wn-¨m-Wv Có-se ]-Ww ssI-am-dn-b-Xv.

Pn³-kn-bp-sSbpw _-Ôp-¡-fp-sS-bpw kp-lr-¯p-¡-fp-sSbpw \nÀ-t±-iw am-\n-¨v aq-óp sN-¡p-I-fm-bm-Wv ]-Ww ssI-am-dn-bXv. Có-se ssh-Ip-tó-cw h-sc e-`n-¨ ]-Ww A-h-cp-sS B-h-iy-{]-Im-cw aq-óm-bn Xn-cn-¨p aq-óp sN-¡p-I-fm-bm-Wp ssI-am-dn-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn F-¯n-bXpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v F-¯n-b-Xpam-b B-sI Xp-Ibm-b -38,649 ð \nópw hnÀ-Pn³ a-Wn-¡v \ð-tI-ï I-½o-j-³ 1005 ]u-ïv Ipd-¨v e-`n¨ 37,664 ]u-ïn-sâ sN-¡p-I-fm-Wv C§-s\ ssI-am-dn-bXv. tPmanbpsS A½bpsS t]cnð 20000 ]uïn-sâ H-cp sN-¡pw, Pn³knbpsS t]cnð 11305.00, 6359.00 Fóo XpIIfpsS cïp sN-¡p-Ifpw BWv \ðInbncn¡p-óXv.
A-½-bp-sS t]-cnð \ðInb 20,000 ]u-ïn-sâ sN¡pw Pn³-kn-bp-sS t]-cnð \ðInb 11,305 ]u-ïn-sâ sN-¡pw F-t¸mÄ th-W-sa-¦nepw am-dn ]-W-am-bn F-Sp-¡mw. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gnbpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn«pw F¯n-b ]-W-amWv Cu c-ïv Xp-I-bpw. F-ómð Pn³-kn-bp-sS t]-cnð \ðInb 6359 ]u-ïv am-dn-sb-Sp-¡m³ Ip-d-ª-Xv c-ïmgv-N F-¦nepw th-ïn h-cpw. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ti-J-cn-¨-t¸mÄ e-`n-¨ Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-I-bm-Wv AXv. Cu Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-I Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïnð F-¯m-\p-Å Im-e-Xma-kw aq-e-am-Wv t]m-kv-äv tUä-Uv sN-¡v \ð-In-bXv. ]-Ww A-¡u-ïnð F-¯p-t¼mÄ {S-j-dÀ jm-Pn eq-t¡m-kv hnh-cw Pn³-kn-sb A-dn-bn-¡p-Ibpw Pn³-kn-¡v ]-Ww ti-J-cn-¡p-Ibpw sN-¿mw.

Cu sN-¡p-IÄ bp-sI-bn-se _m-¦ntem \m-«n-se _m¦ntem am-dn-sb-Sp-¡m-hp-ó-XmWv. H-t«-sd ]-Ww Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïn-te-bv-¡v H-gp-In F-¯n-b-Xn-\mð _m-¦v B-i-¦ A-dn-bn-¨-Xn-\mð H-cp ]-t£ \m-«n-se A-¡u-ïnð \ð-In-bmhmw ]-Ww am-dp-I. A§-s\ F-¦nð A-¡u-ïnð \nópw ]-Ww ¢n-bÀ B-¡m³ C-\nbpw ka-bw F-Sp-¡pw. \m-«n-te-bv-¡v sImïp-t]m-Im-\p-Å hn-am-\-¡q-enbpw aäpw Pn³-kn-bp-sS A-¡u-ïnð- F-¯n-b ]-Ww sIm-ïv \-S-¯n-b-Xn-\mð \m-«n-se-¯n-bm-ep-Å Xp-SÀ Nn-In-Õ-bv-¡m-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \ðIn-b ]-Ww D-]-tbm-Kn-¡m³ B-Wv km-[yX.

^-ïv ti-Jc-Ww A-h-km-\n-¸n-s¨-¦nepw hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦v \n-e-\nÀ-¯n-bn-«p-ïv. tPm-an-¡v ]-Ww \ð-Im³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡v C\n Pn³-kn-bp-sS \m-«n-se A-¡u-ïn-te-¡v A-b-¡m-hp-ó-XmWv. A-¸oð t¢m-kv sN-bv-X-Xn-\mð A-Xn-te-bv-¡v B-cv ]-Ww C-«mepw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïn-te-bv-¡v h-I-h-bv-¡p-hm-t\ C-\n km-[n-¡q. tPm-an A-¸o-enð e-`n-¨ Xp-I-bp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hm-b-\-¡mÀ-¡v ]cn-tim-[n-¡m-\m-bmWv Cu en-¦v \n-e-\nÀ-¯n-bn-cn-¡p-óXv. C-Xnð t]m-bn ]-cn-tim-[n-¨mð F-{X ]u-ïv h-óp F-óv hy-à-am-Wv.
A-tX ka-bw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïnð hmÀ-¯-bnð ]-d-ªn-cn-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ IqSn-b Xp-I Im-Wn-¡p-óp F-óv Nn-eÀ B-t£-]w D-ó-bn-¨-Xm-bn tdmPn-tam³ hÀ-¤o-kv kq-Nn-¸n-¡p-I-bp-ïm-bn. {In-kv-Xpa-kv \yq C-bÀ A-¸o-enð e-`n-¨ ]-W-¯n-sâ sN-¡v I-f-£³ B-bn t]m-Im-¯Xp-sIm-ïm-Wv C§-s\ Im-Wn-¡p-ó-Xv. s^-{_p-h-cn 20\v Nm-cn-än A-¡u-ïnð Hm-¸-Wn-§v _m-e³kv 21,993.72 ]u-ïmWv. {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð I-f-£³ B-bn t]m-Ip-ó 12 sN-¡p-I-fp-sS Xp-Ibmb 19,527 ]u-ïv DÄ-s¸-sS-bm-W-v Cu Xp-I. C-Xv Iq-SmsX 2466.72 ]u-ïv P-\-dð ^-ïnepw D-ïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn tPm-an-¡v \ð-Im-\p-Å Xp-I C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v \ð-In-bn-«nñ. aqópw \mepw Znh-kw Iq-Sp-t¼mÄ Hmtcm Xp-I-bm-Wv \ð-Ip-I. Cópw \m-sf-bp-am-bn A-Xv h-óv Xp-S§pw F-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.
C-t¸mÄ Im-Wn-¡p-ó s{I-Un-äv _m-e³kv 25,597.44 ]u-ïm-Wv. {In-kv-Xpa-kv A-¸o-en-sâ I-f-£³ \ð-Im-\p-Å Xp-Ibpw P-\-dð ^ïpw tPm-an A-¸o-enð _m-¦n-te-bv-¡v t\-cn-«v e-`n¨ 3603. 72 ]uïpw DÄ-s¸-« Xp-I-bm-WnXv. G-ähpw kp-Xm-cy-am-bm-Wv Nm-cn-än R-§Ä \-S-¯p-óXv. Fñm A-¸o-ep-I-fp-sS-bpw tÌ-äv-saâp-IÄ hmÀ-¯-bv-s¡m-¸w \ð-Im-dpïv. C-Xp-h-sc-bp-Å ap-gp-h³ tÌ-äv-saâp-Ifpw Cu hmÀ-¯-bv-s¡m-¸w \ð-In-bn-cn-¡póp. Iq-Sm-sX Nm-cn-än ^u-tïj-sâ sh-_v-ssk-änð _m-¦v tÌ-äv-saâp-IÄ sIm-Sp-¡p-ópïv. C-Xp-h-sc-bp-Å Fñm km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-Ifpw Im-Wm³ sh_v-ssk-äv k-µÀ-in-¡p-I.

tPm-an-¡p th-ïn tl-hmÀ-Uv-kv lo-¯v skâv t]mÄ-kv NÀ-¨nð C-ó-se hn.IpÀ-ºm-\bpw {]mÀ-°-\-Ifpw \-Sóp. ^m: kn-dnð CS-a-\ ImÀ-½n-I-Xzw h-ln¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category