1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Dghq-cnð 80 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-g-hqÀþIq-¯m-«p-Ip-fw tdm-Unð 80 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv-¡v. \nÀ½m-W {]-hr-¯n-IÄ¡pw A\p-tbm-Pyam-b Ø-ew D-g-hqÀ Su-Wnð \n-ópw 2.5 In-tem-ao-äÀ A-I-se-bm-Wv Øn-Xn sN-¿p-ó-Xv. kv-IqÄ, tIm-tfPv, aÄ-«n kv-s]-jym-en-än tlm-kv-]n-ä-epIÄ, A-¼ew, ]-Ån, amÀ¡-äv Xp-S§n-b ku-I-cy-§-fpw Cu Ø-e-¯nsâ 5 In-tem-ao-äÀ Np-ä-f-hn-ep-ïv. 40 In-tem ao-äÀ A-I-se- sd-bnð-th kv-tä-j\pw D-ïv.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡p _-Ô-s¸Sp-I
A-\pð tKm-]n-\mYvþ bp-sI( 7877790475)
kPn-tam³þ tI-cfw(91 9447910015)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category