1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp Uns¸³-Uân\p ]nBÀ At]-£n-¡m³ 2676 ]u-ïv; sabn³ B-¹n-¡-ân\pw Iq«n; 239 ]u-ïv; tlmwHm ^o-kn-\v \n-j-vI-cpWw ]n-gn-bm³ IpSn-tb-ä-¡mÀ am{Xw

Britishmalayali
kz´wteJI³

tlmw Hm^okv C§-s\-bm-Wv. \nc´cw IpSn-tb-ä-¡m-cpsS Ipäw ]dªpsImïn-cn-¡pw. AtX kabw Hmtcm hÀjhpw Ahsc Duän ]ngn-bp-Ibpw sN¿pw. ]W-s¸-cp-¸-¯nsâ \nc¡v Hópw cïpw iX-am-\-¯nð \nð¡p-t¼mgpw 25 Dw 30 Dw iX-am\w C½n-t{K-j³ ^okv hÀ[n-¸n-¨mWv tlmw Hm^okv hÀjw tXmdpw {]Xn-Imcw sN¿pó-Xv. Cu amkw 18 apXð \ne-hnð hcpó ]pXnb ^okv LS\ Cu Nqj-W-¯n-sâ a-sämcp DZm-l-c-W-am-Wv. {][m\ hnk At]-£-I-fnð Imcy-amb hÀ[\ hcp-¯n-bn-«n-sñ-¦n-epw skänð-saâv hnk ^okv Ip¯s\ DbÀ¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.

]pXnb ^okv \ne-hnð hómð Gähpw hÀ[\ hcn-I ]nBdn\v At]-£n-¡pó Uns¸³-Uân--sâ ^okn-em-Wv. Hcp Uns¸³Uân\v At]-£n-¡m³ am{Xw C\n 2676 ]uïv ^okv \ðI-Ww. Hä-b-Sn¡v hÀ[n-¸n¨Xv 535 ]uïm-Wv. P-\p-h-cn-bn-em-Wv hn-km ^o-kv hÀ-[-\ kw-_-Ôn-¨v tlmw Hm-^o-kv Xo-cp-am-\w ssI-s¡m-ïXv. CXv Cu am-kw ap-Xð {]m-_-ey-¯nð h-cp-¯p-sa-óp t\c-s¯ {]-Jym-]n-¨n-cp-ó-Xm-sW-¦nepw ^o-kv L-S-\ ]p-d-¯p-hn-Spó-Xv C-t¸m-gmWv. Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc km-c-am-bn _m-[n-¡p-ó X-c-¯nð hn-km ^o-kv \n-c-¡p-IÄ hÀ-[n-¸n¨-Xv a-e-bm-fn-IÄ DÄ-s¸-sS-bp-Å C-´y-¡m-À-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.

km-¼¯n-I h-fÀ-¨ D-t¯-Pn-¸n-¡p-ó L-S-I-sa-ó \n-e-bnð hÀ-t¡-gv-kn\pw Ìp-Uâv-kn\pw \ð-Ip-ó hn-k-I-fnð c-ïp i-X-am-\w hÀ-[-\-bm-Wv tlmw Hm-^o-kv \-S-¸m-¡p-óXv. sk-änð-saâv hn-km ^o-kp-I-fn-em-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð hÀ-[-\ D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. sk-änð-saâv, sd-kn-U³kv, \m-j-Wm-en-än ^o-kp-I-fnð 25 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[-\-bm-Wv t^mw Hm-^o-kv h-cp-¯n-bn-«p-ÅXv. \n-e-hnð sk-änð-saâv hn-km ^okv 956 ]u-ïv B-sW-¦nð 239 ]u-ïv hÀ-[n-¸n-¨v AXv 1,195 ]u-ïm-¡n B-Wv D-bÀ-¯n-bn-cn-¡p-óXv. C-Xnð X-só Un-¸³-Uâp-am-cp-sS hn-km ^o-kn-em-Wv G-ähpw hen-b hÀ[-\. H-ä-b-Sn-¡v 535 ]u-ïv D-bÀ-¯n CXv 2,676 ]u-ïv B-¡n am-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. kÀ-«n-^n¡-äv F-³-ssS-änð-saân-\v \n-e-hn-ep-Å 324 ]u-ïv F-ó-Xv 148 ]u-ïv hÀ-[n-¸n-¨v 472 ]u-ïv B-¡n-bn-«p-apïv. a-äp hn-k-IÄ-¡v 81 ]u-ïm-Wv hÀ-[-\ h-cp-¯n-bn-«p-ÅXv.

A-tX-ka-bw {Sm³-kn-äv hn-k ^o-knð c-ïv ]u-ïv hÀ-[-\bpw {Sm³-kn-äv hn-kn-äv hn-km ^o-knð aq-óv ]u-ïv hÀ-[-\-bp-am-Wv D-ïm-bn-«p-ÅXv. _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-anäv (_n-BÀ]n) am-än-sb-Sp-¡p-ó-Xn-\v knw-KnÄ F³{Sn hn-k-bv-¡pw 108 ]u-ïv hÀ-[n-¸n-¨n-«pïv. \n-e-hnð 81 ]u-ïv Fó-Xv C-t¸mÄ 189 ]u-ïm-bn-«p-ïv. tem-I-¯n-se G-ä-hpw sa-¨-s¸-« hn-t\m-Z k-ôm-c tI-{µ-§-fn-sem-óm-bn bp-sI-sb \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn-\v hn-kn-äv hn-k-IÄ-¡v c-ïp i-X-am-\w hÀ-[-\-bm-Wv h-cp-¯n-bn-«p-ÅXv. A-tX-ka-bw Fñm kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v Im-ä-K-dn-bn-ep-Å hn-k-IÄ-¡p-ap-Å ^o-kv \n-e-hn-ep-Å \nc-¡v X-só Xp-S-cp-sa-óm-Wv A-dn-bn-¨n-«p-Å-Xv. F-ómð t]m-bnâv t_-kv-Uv kw-hn-[m-\-¯nð Io-gn-ep-Å Sn-bÀ 1 hn-km ^o-kp-I-fnð G-gp ]u-ïv ap-Xð 30 ]u-ïv h-sc-bp-Å hÀ-[-\-bm-Wv h-cp-¯n-bn-«p-Å-Xv. Sn-bÀ 2 hn-k-IÄ¡pw \m-a-am-{X ^okv hÀ-[-\-bm-Wv D-ïm-bn-«p-Å-Xv.

hn-km ^o-kp-IÄ hÀ-[n-¸n¡p-I h-gn \n-Ip-Xn Zm-b-I-cp-sS Np-a-enð \n-óv `m-cw H-gn-hm-¡n hn-km A-t]-£-I-cnð \n-óv ]-c-amh[n Du-än-sb-Sp¡p-I F-ó \-b-am-Wv tlmw Hm-^o-kv kzo-I-cn-¡p-óXv. A-Xph-gn tlmw Hm-^o-kv H-cp skð-^v ^-ïnw-Kv kw-hn-[m-\w F-ó D-t±-in-¡p-ó-sXópw hy-à-am-¡póp. am-{X-añ C-Xn-eq-sS a-Õ-cm-ß-Iam-b tk-h-\hpw ^o-kv L-S-\bpw \n-e-\nÀ-¯m-\m-hp-saópw hn-km kw-hn-[m-\w _n-kn-\-kp-ImÀ¡pw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ¡pw k-µÀ-i-\-IÀ¡pw Xp-SÀópw B-IÀ-j-I-am-¡n \n-e-\nÀ-¯m³ km-[n-¡p-sa-óp-am-Wv tlmw Hm-^o-kv hm-Zn-¡p-óXv. kv-Inð-Uv hÀ-¡À hn-`m-K-¯nð I-gn-ª hÀ-jw G-ähpw Iq-Sp-Xð hn-k A-\p-h-Zn¨-Xv C-´y-¡mÀ-¡v B-b-Xn-\m-em-Wv hn-km ^o-kv C-\-¯nð h-cp-¯n-bn-«p-Å hÀ-[-\ C-´y-¡m-sc Iq-Sp-X-embpw _m-[n-¡p-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category