1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð H-cp ho-Sp-hm-§m³ C-\nbpw I-gn-bm-¯-bmfmtWm \n§Ä? k-ïÀ-em³-Un-te¡v tPmen am-dq; 16,500 ]u-ïn-\p ho-Sp-hm§mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð C-{X-Im-ew tPm-en sN-bv-Xn-«pw kz-´-am-bn H-cp ho-Sp-hm-§m³ I-gn-bm-¯-Xn-sâ \n-cm-i-bnemtWm \n§Ä? F-¦nð th-Kw k-ïÀ-e-³-Un-te-¡v t]mIq. {_n-«-\n-se G-ähpw hn-e-¡p-d-ª {]-tZ-i-am-bn- XpS-sc c-ïmw-hÀ-jhpw k-ïÀ-e³-Un-se hm-jn-Mv-S-Wn-ep-Å hm-«À-eq hm-¡v Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«p.

kz-Im-cy hy-àn-I-fp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å {]-tZ-i-am-Wv C-hn-Sw. 16,500 ]u-ïm-Wv C-hn-sS i-cmi-cn ho-Sp-hn-e. {_n-«-\n-se G-ähpw sN-e-thdn-b e-ï-\n-se s_ð-t{K-hnb-sb A-t]-£n-¨v 98.8 e-£w ]u-ïv hn-e-¡p-d-hv! C-hn-sS i-cmi-cn ho-Sp-hn-e 99 e-£w ]u-ïmWv. ho-Sp-I-sfm-gn-ªp In-S-¡p-ó hen-b ^v-fm-äv k-ap-¨-b-§-fm-Wv hm-«À-eq-hn-se {]-tXyIX.

hn-e-¡p-d-hm-sW-¦nepw im-´nbpw k-am-[m-\-hp-ap-Å Xm-ak- Ø-e-sa-óm-Wv hm-«À-eq hm-¡n-ð Xm-a-kn-¡p-ó ]-e-cp-sSbpw A-`n-{]m-bw. F-ómð, Øn-cw A-Sn-]n-Sn-bpw A-{I-ahpw A-c-t§-dn-bn-cp-ó Ø-e-am-bn-cp-óp C-Xv. kz-Im-cy h-kv-Xp D-S-a-I-fp-sS ]-¡-ep-Å ho-Sp-I-fm-Wv C-hn-sS hnð-¡-s¸-Sp-óXv. k-ïÀ-e³-Uv kn-än Iu¬-kn-en-sâ k-l-I-c-W-t¯m-sS C-t¸mÄ Fñm ho-Sp-IÄ-¡pw Im-hð-¡m-c-S-¡-ap-Å ku-I-cy-hp-ap-ïv.

{_n-«-\n-se ]-e Iu-ïn-I-sfbpw t]m-se 40,000 ap-Xð 30,000 cq-] h-sc i-cmi-cn hn-e-bp-ïm-bn-cp-ó ho-Sp-I-fm-bn-cp-óp G-Xm\pw hÀ-jw ap-¼ph-sc C-hn-Sp-s¯-bpw. F-ómð, ]n-óo-Sv hn-e-bnð I-\-¯ C-Sn-hp-ïm-bn. km-aqln-I hn-cp-²-cp-sS i-ey-ta-dn-bXpw k-ïÀ-e³-Unð-\n-óv Xm-a-k-¡m-sc A-Iän. Cu Øn-Xn C-t¸mÄ am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óp h-kv-Xp D-S-a-IÄ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category