1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: bp-sI a-e-bm-fn-I-fnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Remarriage proposals invited from Hindu girls for UK settled 46  years Hindu groom .Suitable matches looking only from UK malayali.
please contact- Mob 07475046915

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category