1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]p-Xp-¸-Ån-bnð 11 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm«-bw ]p-Xp-¸-Ån¡pw a-WÀ-Im-Sn\pw k-ao-]-¯m-bn 11 skâv t¹m-«v hn-ð¸-\-bv¡v. a-lm-ßm-Km-Ôn sa-Un-¡ð tIm-f-Pn-\v 1 In-tem-ao-äÀ A-Sp-¯mbn Cu Ø-ew Øn-Xn sN-¿póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v Xm-sg Im-Wp-ó \-¼-cnð _-Ô-s¸-SpI.
 

A-{_lmw(bpsI)07877671628
entPm(tI-c-f)9447018122, 04812370628

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category