1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

ta-h-S-s¸-cpaþ km-_p sI ^n-en-¸v

Britishmalayali
km-_p sI ^n-en-¸v

B-bpÀ-th-Z-¯n-sâ Xm-bv h-gn-I-fn-eq-sS H-cp {Km-aw X-só kr-ãn-¨n-cn-¡póp Cu X-¼n-amÀ. tIm«-bw Pnñ-bnð ]m-em-bv-¡-Sp-¯v ta-h-S F-ó {Km-aw Cópw B-bpÀ-th-Z-¯n-sâ Kn-cn-irwJ¯nð \nð-¡póp F-óp ]-d-ªmð H«pw A-Xn-i-tbm-àn-bnñ. ta-h-S ]-cn-kc-s¯ A-\p-`-hn-¨-dn-bp-t¼mÄ \m-ep-sI«pw ]-Sn-¸p-cbpw ss]-Xr-I- k-¼-¯m-bn kq-£n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv Fó-Xv bm-YmÀ-°yw. (ta-h-S ]n-Xm-a-l-òmÀ aq-óp \q-äm-ïp ap-¼p cm-P-Øm-\nð tahm-S F-ó Ø-e-¯p \nópw ssh-Zy- hr-¯n-¡m-bn h-óp- ]mÀ-¯-hÀ BWv. ]-g-b-Ime-¯v bp-²-¯-nð ]-s¦-Sp-¯p F-ó-Xn-\p sX-fn-hm-bn hm-fp-Ifpw ]-cn-N-Ifpw aäpw A-hÀ kq-£n-¨p-sh-¨n-«pïv.

BÄ-¡q-«-¯n-sâ \-Sp-hnepw Po-hn-X-sa-ó Xn-c-¡n-sâ \-Sp-hnepw Btcm C-S-h-gn-bn-eq-sS \-S-óph-óv \-s½ ssI-]n-Sn¨p- sImïp-t]m-bn. im´n-tbm-sSbpw k-am-[m-\-t¯m-sSbpw Fñm Zn-h-khpw Po-hn-¡m³ I-gn-bp-ó X-c-¯nð ]-cnk-cw C-ópw kq-£n-¡p-ó \m-«p-a-\-kn-sâ D-S-a-bm-Wv tUm. cm-P-tKm-]mð. 1929ð tUm. cm-P-tKm-]m-en-sâ ]n-Xmhm-b ta-h-S-X-¼m³ ssh-ZyÀ BWv Cu B-{i-a-¯n-\v XpS-¡w Ip-dn-¨-Xv.

{]-hm-kn F-ó \m-a-t¯m-Sv F-tó-bpw tNÀ-¯p sI-«p-t¼mÄ kz-tZ-i-¯n-sâ ap-jvIpw A-h-K-W-\bpw t]-dn ITn-\ hr-Y-bp-sS apÄ-ho-Xn-bn-eq-sS-bm-Wv Po-hn-X-bm-{X B-cw-`n-¨Xv. Po-hn-¡p-hm-\p-Å Xo-{ham-b Pn-Úm-kbpw C-Ñm-i-ànbpw lr-Z-b-¯nð kr-ãn-¨p Pohn-X A-\p-`-h-§-fnð N-hn-«n-¡b-dn H-cp tZ-im-S-\ ]-£n-sb t]m-se Cw-¥-ïnð F¯n. Im-ew G-ð¸n-¨ ap-dn-¸m-Sp-IÄ ]n-óo-Sp tcm-K-§Ä Bbn amdn. A-§-s\-bm-Wv ta-h-S F-ó {Km-a-s¯bpw ssh-Zy-òm-scbpw Xn-cn-¨-dn-ªXv.
\ñ hr-¯nbpw sh-Sn-¸pw D-Å Np-äp-]m-Sp-IÄ, Fñmw F-sâ A-dn-hnepw ssI-bn-eq-sS-bp-am-Wv Im-cy-§Ä t]m-Ip-ó-sX-ó a-«nð Hm-Sn \S-óv Im-cym-[nIÄ A-t\z-jn-¡p-ó th-Wp-th-«³ (tUm-Î-dp-sS A-½mh-sâ a-I³), Xn-cp½p- ssh-Zy-\p-w I-YI-fn \-S-\pam-b I-em-aÞ-ew ap-cfn, k-lm-bn B-b D®n, Ir-Xy-k-ab-¯v B-bpÀth-Z hn-[n {]-Im-cw D-Å Po-hn-Xw {I-ao-I-cn-¨n-cp-ó e-£v-an-tb-«¯n, cm-{Xn-bnð \-½p-sS Im-hð-¡m-c\m-bn B-{i-a-¯n-se a-säm-cp ]-cn-Nm-c-I\m-b X-¦-¸³ \mbÀ (F-t¸m-gpw \n-d-ª Nncn-tbm-sS \-t½m-sSm-¸w D-Å \n-jv-I-f-¦\m-b a-\p-jy³), kv-{Xo-IÄ-¡p th-ïn {]-tXy-Iw Xn-cp-½p- ssh-Zy-cm-b hm-k-´nbpw e-£v-an-bpw. Iq-Sm-sX tUm. cm-P-tKm-]mð Nn-cn-¡pó ap-J-hp-am-bn F-t¸mgpw \-t½m-sSm-¸w D-ïm-Ipw.

]-W-t¯m-Sp-Å AXn-tamlw Cu B-{i-a-¯n-\nñ. AXp-sIm-ïv Rm³ {]-Xo-£n-¨-Xnepw hf-sc Ip-d-ª Nn-e-hnð hn-{i-an-¨p t]m-cp-hm³ I-gn-ªp. {io-P A-´ÀP-\w F-ó s]¬-Ip-«n-bmWv Cu B-{i-a-¯n-sâ sam-¯w Np-a-X-e- h-ln-¡p-ó-Xv (Administrator). {io-P-bp-sS G-I-a-I³ A-¼-e-¡p-f-¯nð ho-Wp a-c-W-s¸«p. B- th-Z-\ I-Sn-¨-aÀ-¯p-t¼m-gpw, \n-jv-I-f-¦am-b Nncn-tbm-sS Fñm-h-scbpw B-iz-kn-¸n-¡m\pw A-t\z-jn-¡m-\p-ambn Hm-Sn F-¯pw. {So-äv-saâv I-gn-ªp t]m-ó-t¸mÄ Fñm-hÀ¡pw H-cp sNdn-b Iymjv sIm-Sp-s¯-¦n-epw {io-P kv-t\-l-t¯m-sS \n-c-kn¨p. F-ón-«v In-«p-ó i-¼-f-¯nð- Xm³ k-t´m-j-h-Xn-bm-Wv kÀ F-ó a-dp]-Sn F-só A-ð-`pX--s¸-Sp¯n. I-gn-ª 26 hÀ-js¯ {]-hm-k- Po-hn-X-¯n-\n-S-bnð \m-«nð A-h-[n-¡v h-ómð B A§-s\ t]m-Ipóp, I-gn-ªp t]m-Ip-óp F-ó-ñm-sX Rm³ k-t´m-j-t¯m-Sp Iq-Sn Po-hn-¡p-óp, In-«p-ó i-¼-f-¯nð A-sñ-¦nð D-Å-Xnð Rm-³ hf-sc k-t´m-j-t¯m-sS-bm-Wv F-óv B-cpw ]-d-ªp-tI-«n-«nñ.
tUm. cm-P-tKm-]m-en-sâ tPy-jvT³ tUm. tKm-]m-e-Ir-jv-W³ Fw-_n-_n-kvþFwUn. C-t±-lw tIm-«-bw sa-Un-¡ð tIm-f-Pn-se {]-i-kv-X\m-b kÀ-P-\m-bn-cpóp. C-t¸mÄ ta-h-S-bnð hn-{i-a-Po-hn-Xw \-bn-¡póp. a-säm-cp tPy-jvT³ tUm. th-Wp Cw-¥-ïnð eo-Uv-kv F³-F-¨vF-kv tIm-f-Pnð tUm-Î-dm-bn tkh-\w A-\p-jvTn-¡póp. A-t±-l-¯n-sâ k-tlm-Z-cn-bp-sS tZ-l hn-tbm-K-t¯m-Sv A-\p-_-Ôn¨v A-t±-lw ta-h-S-bnð D-ïm-bn-cpóp. AXp-sIm-ïv C-w¥-ïnð \n-ópw {So-äv-saân-\v h-óp F-ó-dn-ªv F-só Im-Wp-hm\pw ]-cn-N-b-s¸-Sp-hm-\p-am-bn B-{i-a-¯nð h-ón-cpóp. Cu {]m-h-iy-s¯ tlm-fn-tU-bnð 11 Zn-h-k-¡mew Cu B-{i-a-¯nð hn-{i-an-¡m³ I-gn-ªXp, a-d-¡m-³ I-gn-bm¯ HmÀ-½-bm-bn Rm-³ I-cp-Xpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category