1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

_nF-kvkn \-gvkm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

PROPOSALS INVITING FOR A CATHOLIC MALE BSC NURSE WHO IS BORN AND BROUGHT UP IN KERALA (PALAI DIOCESE)WORKING IN NHS UK(29 YRS) FROM NURSES WORKING IN UK OR WITH IELTS PREFERED.
PH NO-07438508229 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category