1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

I®sâ I®pambv F³ I®In'

Britishmalayali
kp[m IS¼mSv

\£{X \nemshfn¨w ab¡ambv;
\`Êo Zo]mcm[\s¡mcp¡ambv;
Akpc \n{Kl \n]pW ]pWyambv;
AhnSpónXm Imhy ImðNne¼n«tXm.........?

Imekzcq]nWn `qaÞew Npän
tZhtemI¯n\pa¸pdw- \nónXm..........
`qtKmf]pWyambv; ImgvN s\¿pónXm..........
{]Whw ISó- Icp¯pambv;
a{´m£cw sNmñn- Fsó, DWÀ¯ntbm........
{]ImihÀjta........ \o FócnInembv;
]nônfw Ipsªsâ- Hma\ss]Xembv; hópthm..........

It®.......... F³ I®In...........
I®sâ I®pambv;
C{µ\oew ]q¯-
]q¯n¦fmbv;

satñ Nncn¸q Cu ]qÀtWµq;
]qhnXÄ- ]q¡hnÄ- ]pWyambv; 
]q¯tXm.....
satñ hnSÀsósâ I®sâ
It®mXn...........
'F´p Rm³ sNt¿ïq.......'
sImôembv Fòpónð
]q¯pesª¯nbm-
Nµ\KÔw- samgnªnSpóp!.........

Xmacap«nsâ Ipªnfw I¿nembv;
s]m³hncðXp¼neo- hnsñmóntX........
BtcIn Hmat\.........
Bßss[cy¯nsâ-
AßmhpsImïnXp- XoÀ¯sXmtóm........?

ImðNne¼ns«sâ I®sâ It®- \o;
Imcy§tfmXphm³ Im¯ncptóm......
s\ônð hncnsªmcm- 
IÀ½hocy¯nsâ-
Iðlmcap«nembv; Rm\enªq

Hcp shdpw iniphmWp- Rm³
Fónembv;
Fsó, Adnªp- Rm³
BßKoXw t]mse;
\n¦embv; sNmñpóntX..........

It®...........It®...............It®
F³ I®Io;
I®sâ I®pambv;
C{µ\oew ]q¯o; lrs¯móntX........

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam