1 GBP = 98.00INR                       

BREAKING NEWS

ae¦-c I-t¯m-en-Iv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Proposals invited for Malankara Catholic girl (29/159) B Pham, MS, in Pharmacology and Biotechnology (uk),She is currently in UK for short visit.

Please contact  07795197393,01423 541907

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category