1 GBP = 98.00INR                       

BREAKING NEWS

Cug-h bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Proposals invited for an Ezhava girl. 26yrs. 170cm, Punartham. BTech(CS) MS(UK).Working in BT, UK. Seeking alliance from grooms with good family background and preferably working in UK.

Please Contact: 00447588758679

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category