1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Imªnca-ä¯v 16 skâv Øehpw `mKnI-ambn ]Wn Ignª hoSpw hnð]\bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

16 cents of land with 2800 sqft. incomplete house at Kanjiramattom, Ernakulam district, Ernakulam-Kottayam bus route main road side. 20kms away from vyttila Jn, nearby proposed electronic park, Global school & Choice within 12kms, Asking price 1.10 cr. negotiable.

Contact Mob: 9847896530/ 9496484130

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category