1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

B\, a-\p-jy³ (c-ïp I-hn-XIÄ)

Britishmalayali
tam³kn sImSp-a¬

B\
aX-an-ñm¯
B\sb
a\p-jy³
Nµ-\-¡p-dn-¨mÀ¯nbpw
aX-sh-Å-¯nð
amtam-Zok ap¡nbpw
N§-e-bnð _Ô-\-Ø-\m-¡n.
Cóp aZ-an-fIn
sIm¼p-Ip-ep¡n
sIme hnfn¨p \nð¡p-ó-h³

a\p-jy³
ssZhw
arKs¯ hml\-am¡n
a\p-jy³
arK-¯ns\
ssZh-am¡n
ssZh¯ns\

Xcw Xmg-¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam