1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

IÅp-Ip-Sn-¨v ]q-km-bn Xp-Wn-b-gn-¨p I-f-ªp sX-cp-hnð In-S-óp _-l-fw- h-¨-Xn-\p {_n-«-\nð in-£n-¡-s¸-«-Xv 34,000 kv-{XoIÄ! a-Zy-]n-¡p-ó kv-{Xo-IÄ G-sd-bp-Å \-K-c-§Ä Ch

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-Zy-]n-¨v e-¡p-sI-«v sX-cp-hnð Xp-Wn-b-gn-¨m-Sn-b-Xn-\v A-ôp-hÀ-j-¯n-\n-sS {_n-«-\nð in-£n-¡-s¸-«-Xv 34,000 kv-{Xo-IÄ! s]m-Xp-k-aq-l-¯n-\v i-eyam-b co-Xn-bnð s]-cp-am-dn-b-Xn-\v 80 ]u-ïv ss^³ A-S-bv-t¡-ïn-h-ó kv-{Xo-I-fp-sS F-®-am-Wn-Xv. a-Zy-]cm-b kv-{Xo-I-fp-sS F-®-¯nð G-ä-hpw ap-ónð-\nð-¡p-ó {_n-«o-jv {]-tZ-iw \yq-Im-knð B-sWópw t]m-eo-kv tc-J-IÄ Nq-ïn-¡m-Wn-¡póp.

\yq-Im-kn-enð cm{Xn ]-t{Sm-fn-Mv \-S-¯pó t]m-eo-kv I-gn-ª B-dp-hÀ-j-¯n-\n-sS ]n-g-b-S-¸n-¨-Xv 4629 kv-{Xo-I-fnð-\n-ómWv. e-¦m-j-b-dm-Wv C-¡m-cy-¯nð cïmw Øm-\-¯p-Å-Xv. 3596 kv-{Xo-IÄ C-hn-sS Ip-Sn-¨v e-¡p-sI-«v t]m-eo-knð-\n-óv ]n-g-bS-¨v c-£-s¸-«p. 3410 ]n-g-b-S-¸n-¡-ep-am-bn sa-gvkn-ssk-Uv aqómw Øm-\¯pw \nð-¡póp. \m-emw Øm\-¯v X-e-Øm-\ \-K-cam-b e-ï-\p-apïv.

\n-im- ]mÀ-«n-IÄ-¡p-ti-jw e-¡p-sI-«v tdm-U-cn-Inð In-S-¡p-ó kv-{Xo-I-fm-Wv ]-t{Sm-fn-Mv t]m-eo-kn-\v X-e-th-Z-\-bm-Ip-óXv. Cw-¥-ïnepw sh-bvð-kn-ep-am-bn 2009 ap-Xð 2014 h-sc-bp-Å Im-e-b-f-hnð 34,381 kv-{Xo-IÄ-¡v ]n-g-b-S-t¡-ïn-h-ón-«p-ïv. B-gv-N-bnð \q-dn-te-sd-t¸À-¡v ]n-g-b-S-¸n-¡p-óp F-ó-Xm-Wv I-W-¡v.

2014þð am{Xw t\mÀ-¯pw-{_nb t]m-eo-kv ]n-g-b-S-¸n-¨-Xv 474 t]-cnð-\n-ómWv. C-Xnð 46 t]À {]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯ s]¬-Ip-«n-I-fmWv. ssU-s^-Uv t]m-ho-kv ta-J-e-bn-em-Wv C-¯-c-¯nð a-Zy-]n-¡p-ó kv-{Xo-I-fp-sS F-®-¯nð G-ähpw Ip-d-hp-ÅXv. B-dp-hÀ-j-¯n-\n-sS 89 t]-cnð-\n-óm-Wv C-hn-Sp-s¯ t]m-eo-kv ]n-g-b-S-¸n-¨-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category