1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

em³-Un-Mv Kn-bÀ X-I-cm-dn-em-b-t¸mÄ CÔ-\w XoÀ-¯n-«v em³-Uv sN-¿m³ D-¯-c-hv; 219 bm-{X-¡m-cp-am-bn am-ô-kv-äÀ FbÀ-t]mÀ-«n-\v ap-I-fn-eq-sS hn-am-\w I-d-§nb-Xv c-ï-p-a-Wn-¡q-dn-tesd

Britishmalayali
kz´wteJI³

em³-Un-Mv Kn-bÀ X-I-cm-dnem-b hn-am-\w em³-Un-Mv A-\pa-Xn Im-¯p hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\v ap-I-fnð h-«-an-«p ]-d-ó-Xp c-ï-p-a-Wn-¡q-dn-tesd. em³-Un-Mv Kn-bÀ X-I-cm-dn-em-b-Xn-\mð `m-cw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\mbn CÔ-\w XoÀ-¯n-«v em³-Uv sN-¿p-I-sb-ó \nÀ-tZ-iw e-`n-¨-tXm-sS-bm-Wv ss]-e-äp-amÀ-¡v hn-am-\w c-ï-c-a-Wn¡q-tdm-fw A-[n-I-am-bn ]-d-t¯-ïn-h-ó-Xv.

am-ô-Ì-dn-ð-\n-óv ssk-{]-Ên-te¡v 219 bm-{X-¡m-cp-am-bn ]dó tXma-kv Ip-¡v hn-am-\-am-Wv C§-s\ I-d-§n-\-S-ó-Xv. 1.10þ\v em³-Uv sN-t¿-ï hn-am-\w H-Sp-hnð 4.05\m-Wv \n-e-¯n-d-§n-bXv. hn-am-\w ]-d-óp-bÀ-ó-bp-S³ ss]-e-äp-amÀ X-I-cm-dp I-ïp-]n-Sn-¨n-cpóp. kp-c-£n-X-am-bn em³-Uv sN-¿p-ó-Xn-\v CÔ-\w H-gn-hm-¡p-I-bñm-sX a-äp amÀ-K-§-fp-ïm-bn-cp-ónñ.

hn-am-\w ]-d-óp-bÀ-óvv A-c-a-Wn-¡q-dn-\p-ti-jw hn-am-\-¯n-\v km-t¦Xn-I X-I-cm-dp-sïópw Xn-cn-sI am-ô-Ì-dn-te-¡p ]-d-¡p-I-bm-sWópw ss]e-äv A-dn-bn¨p. cm{Xn F-«p-aWn-tbm-sS-bm-Wv ssk-{]-knð C-d-t§-ïn-bn-cp-óXv. F-ómð, A-hn-Sp-s¯ km-t¦Xn-I ku-I-cy-§Ä a-Xn-bm-Im-¯-Xn-\mð am-ô-Ì-dnð¯-só C-d-§m-\m-bn-cp-óp \nÀ-tZ-iw.

CÔ-\w Xo-cpwh-sc h-«-an-«v ]-d-¡m³ I¬-t{Sm-fnð-\n-óv \n-À-tZ-iw e-`n-¨-tXm-sS hn-am-\w Np-än-¡-d-§m³ Xp-S-§n. bm-{X-¡mÀ ]-cn-{`m-´-cm-sb-¦nepw Po-h-\-¡mÀ A-h-c B-iz-kn-¸n¨p. H-Sp-hnð kp-c-£n-X-cm-bn \n-e-¯n-d§n-b bm-{X-¡m-sc a-säm-cp F-bÀ-_-knð ssk-{]-Ên-te-¡v A-b-¨p. cm-{Xn 12.20 HmsS Cu hn-am-\w ssk-{]-knð em³-Uv sN-bv-Xp.

tS¡v Hm-^n-\p-ti-j-am-Wv X-I-cmÀ {i-²-bnð-s¸-«-sX-óv tXma-kv Ip-¡v h-àm-hv A-dn-bn¨p. I-¼-\n-bp-sS km-t¦Xn-I hn-`m-Kw {]-hÀ-¯n-¡pó-Xv am-ô-Ì-dn-em-b-Xn-\mð A-hn-tS-bv-¡v Xn-cn-¨p-]-d-¡m³ ss]-e-än-\v \nÀ-tZ-iw \ð-Ip--I-bm-bn-cpóp. em³-Un-§n-\v ap-¼v ]-c-amh-[n `m-cw Ip-d-bv-¡p-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS-bm-Wv CÔ-\w Ip-d-¨-sXópw h-àm-hv ]-d-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category