1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t_m-dn-kv tPm¬k-sW X-f-¨n-sñ-¦nð {]-[m-\-a{´n ]Z-hn t]m-Ip-sa-óp `-b-óp Im-a-tdm¬; s{_-Iv-kn-äv \n-e-]m-Sp a-b-s¸-Sp-¯m³ e-ï³ ta-bÀ-¡v h¼³ Hm-^À

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv {_n-«³ ]p-d-¯p-I-S-¡-W-sa-óv ]c-ky \n-e-]m-sS-Sp-¯ e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬k-sW ]-m-«n-em-¡m³ h-¼³ Hm-^-dp-am-bn {]-[m-\-a-{´n tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ cw-K-¯v. Pq¬ 23þ\v \-S-¡p-ó ln-X-]cn-tim-[-\-bv-¡p-ti-jw Im-_n-\-änð D-bÀ-ó ]-Z-hn-bm-Wv tPm¬-k-Wp-Å Hm-^À. ln-X-]cn-tim-[-\-bnð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv {_n«-\v ]p-d-¯p-I-S-t¡-ïn-h-ómð A-Xv Xsâ {]-[m-\-a{´n ]-Z-¯n-sâbpw A´yw Ip-dn-¡p-sa-ó B-i-¦bpw A-t±-l-¯n-\p-ïv.

a-{´n-k-`-bn-se H¼-Xv {]-ap-Jcpw t_m-dn-kv tPm¬-kWpw s{_-Iv-kn-än-\v A-\p-Iq-e-am-bn \n-e-]m-Sv F-Sp-¯-tXm-sS-bm-Wv {_n-«o-jp-ImÀ-¡n-S-bnð bq-tdm-]y³ bq-Wnb-s\ D-t]-£n-¡-W-sa-ó Nn-´m-K-Xn-¡v i-àam-b th-tcm-«w e-`n-¨Xv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-S-c-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ C-Xn-s\ a-dn-I-S-¡m-\p-Å ITn-\ {i-a-¯n-em-Wv.

s{_-Iv-kn-äv Im-s¼-bn-\v hen-b {]-Nm-cw \ð-Ip-ó \o-Xn-\ym-b a{´n ssa-¡ð tKm-hn\pw a-{´n-k-`-bnð ap-XnÀ-ó ]Z-hn hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«pïv. ln-X-]cn-tim-[-\-bv-¡p-ti-jw tSm-dn ]mÀ-«n-sb i-àn-s¸-Sp-¯m-\mWv Cu \o-¡-§-sf-óv ]-d-bp-t¼m-gpw, ln-X-]cn-tim-[-\ A-\p-Iq-e-am-¡m-\p-Å {i-a-§-fm-Wv C-sXm-s¡ F-óv hy-à-amWv.

Im-a-tdm¬ I-gn-ªmð {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bm-Im³ G-ähpw Iq-Sp-Xð km[y-X Ið-]n-¡-s¸-Sp-ó hy-àn-bm-Wv t_m-dn-kv tPm¬k¬. ln-X-]cn-tim-[-\-bnð ^-ew F-Xn-cm-hp-I-bm-sW-¦nð Im-a-tdm-Wn-sâ {]-[m-\-a{´n I-cn-bÀ A-tXm-sS A-h-km-\n-¡p-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. aqómw X-h-W {]-[m-\-a-{´n-bm-Im³ Xm-\n-sñ-óv Im-a-tdm¬ t\-c-s¯X-só hy-à-am-¡n-bn-«p-ap-ïv.

kÀ-¡m-cn-se H-cp a-[y-س ap-tJ-\-bm-Wv t_m-dn-kv tPm¬k-Wv Im-_n-\-änð D-bÀ-ó ]Z-hn Im-a-tdm¬ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-XXv. X-só X-g-ªp-sh-sóm-cp Nn-´m-K-XnbmtWm t_m-dn-kn-s\-s¡m-ïv s{_-Iv-kn-äv A-\pIq-e Xo-cp-am-\-sa-Sp-¸n-¨-sX-ó kwi-bw XpS-¡w ap-X-ð-t¡ D-bÀ-ón-cpóp. A-Xv ]-cn-l-cn-¡m-\m-Wv Im-_n-\-än-se D-bÀ-ó ]Z-hn hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«p-ÅXv. C-¡m-cy-¯nð t_m-dn-kn-âv {]-Xn-Ic-Ww A-dn-hm-bn-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category