1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

aS-¡-a-nñm-sX ac-Ww ho-ïp-sa-¯n; am-ô-kv-ä-dnð a-cn¨-Xv H¼-Xv h-b-kp-Im-cn Aeoj; tIm«-bw kz-tZ-inbp-sS a-IÄ a-cn-¨Xv s{_-bv³ C³-^£-\v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cn-s¡

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

bp-sI a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-\n-S-bn-se a-c-W-¯n-\v a-S-¡-an-sñ-óv hoïpw sX-fn-bn-¨v a-säm-cp a-c-W hmÀ-¯ Iq-Sn F¯n. am-ô-Ì-dn-ð a-e-bm-fn _men-I a-cn-¨ hmÀ-¯-bmWv A-Km-[am-b Zp:J-t¯m-sS {_o-«ojv a-e-bm-fn dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-óXv. am-ô-kv-ä-dnð Xm-a-kn-¡pó tIm«bw Ipdp¸p´d kztZinbmb Ipgn¡ï¯nð Pnt\m--- Bjv-en Z¼XnIfpsS aIfm-Wv C-óv cm-hn-se G-gv aWn-tbmsS Cu tem-I-t¯m-Sv hn-S ]-d-ª-Xv. Aeo-j-bv-¡v H¼-Xv h-b-km-bn-cp-óp {]mbw.

Ignª GXm\pw Znhk§fnembn s{_bn³ C³s^-£³ aq-ew Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp A-eo-j. C-óv cm-hn-se tcmKw IeiembtXmsSbmWv acWw kw-`-hn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. aqómw hbknð ^nIv-kv _m[n¨Xm-Wv A-eo-j-bpsS AkpJ¯n\v XpS¡an«Xv. ]nóoSv s{_bn³ C³s^£³ _m-[n-¡p-Ibpw XpSÀ-óv G-sd-¡m-e-ambn NnInÕbnembncp-óp.

amôÌdnse hnYn³tjm tlmkv]näenepw tIcf¯nse ]nhnFkv B-ip-]-{Xnbnep-am-bn«m-Wv B-en-j-bpsS NnInÕIÄ \-S-¯n-h-óXv. ho«nð Xsó Bip]{Xnbnse kuIcy§sfmcp¡nbmbncpóp NnInÕIÄ \SóncpóXv.

A-eo-j-bp-sS A-ѳ Pnt\m amôÌÀ Imt¯menIv Atkmkn-tbj³ sk{I«-dn-bm-Wv. a-c-W-hnh-cw A-dn-ªv {jq-kv-s_-dn cq]-Xm kotdm a-e-_mÀ Nm-s¹-bn³ sd-h. tUm. tem-\-¸³ A-c-§m-tÈ-cn am-ô-Ì-dn-te-¡v Xn-cn-¨p. ho-«n-se- {]mÀ-°-\-IÄ-¡pw ^mZÀ t\-XrXzw \ð-Ipw. k-aq-ly {]-hÀ-¯-I\pw am-ô-Ì-dp-Im-À-¡v {]n-b-s¸-«-h-\pam-b Pnt\mbp-sS Ip-Spw-_-¯n-\pïm-b Zp:J-¯n-ð ]¦p-sIm-Åm-\mbn \nch[n aebmfnIÄ ho«nð F¯nt¨Àón«p-ïv.

arXtZlw Bip]{Xnbnte¡v amäpw. Xp-SÀóv ip{iqjIÄ¡v ti-jw A-eo-j-bpsS kwkv-Imcw bpsIbnð Xsó \S¯m\mWv Xocpam\n¨ncn¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category