1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

ad-¡n-ñ- a-¡-sf

Britishmalayali
tam³kn sImSp-a¬

Nnón-Nn-X-dnb
Xncn-¨-dn-bm¯
\nÝe arX-tZ-l-§Äþ
hmcn-Iq«pw ]mhw t]meo-kp-ImÀ.
Aán Xnó
]mXn Icnª
`oIc a\pjy cq]-§Ä.
AXn-\n-S-bnð
]c-kv]cw ]gn-Nmcpw
cmjv{Sob I¨-h-S-¡mÀ
AI-seþ
Ipanªp IqSpw Nmc Iq¼mcw
AXnð
Icnª amwk- KÔw
Iq« -\-c-_en Iïpþ

`oIc hmZn-t]mepw Xe-Xm-gv¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam