1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

kv]mð-Unw-Knð A-½-sbbpw a-I-sfbpw Ip-¯n-s¡m-ó-Xn-\v ]n-Sn-bn-em-b-Xv 14 h-b-kp-Å Im-ap-Io- Im-ap-I³-amÀ; hn-iz-kn-¡m-\m-hm-sX {_n-«³

Britishmalayali
kz´wteJI³

kv-]mð-Unw-Kn-se A-½-sbbpw a-I-sfbpw Ip-¯n-s¡m-ó tI-knð ]n-Sn-bn-em-b 14 h-b-kp-Å Im-ap-Io -Im-ap-I³-am-sc Có-se tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm¡n. F-en-k_-¯v F-UzmÀ-Uv-kv(49) A-h-cp-sS 13Im-cnbm-b a-IÄ Im-¯n- F-ón-h-cm-Wv sImñ-s¸-«-Xv. A-h-cp-sS ho-«nð h-¨m-Wv C-hÀ Ip-t¯-äv a-cn-¨Xv. Iu-am-c-¡mÀ sNbv-X Cu ]m-X-I-¯nð hn-iz-kn-¡m-\m-hm-sX {_n-«³ ]I-¨v \nð-¡p-I-bm-Wv. en³-tIm-fn³ bq-¯v tIm-S-Xn-bn-em-Wv {]-XnI-sf lm-P-cm-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. sIm-e-]m-X-I-¡p-äw Np-a-¯-s¸-Sp-ó G-ähpw {]m-bw Ip-d-ª tPmUnIfn-sem-óm-WnhÀ.

i-\n-bm-gv-N-bm-Wv Ch-sc A-d-Ìv sN-bv-XXv. I-gn-ª Bgv-N kv-]mð-Unw-Kn-se F-en-k-_-¯n-sâ ho-«nð \nópw hm-Kzm-Z-§fpw ¥m-kp-IÄ F-dn-ªv s]m-«n-¡p-ó i-Ðhpw tI-«n-cp-óp-sh-óm-Wv A-bð-¡mÀ km-£y-s¸-Sp-¯n-bn-cp-ó-Xv. sIm-e-]m-X-In-Ifm-b Im-ap-Io- Im-ap-I³-am-sc sh-Ån-bmgv-N X-só I-sï-¯n-bn-cp-óp-sh-¦n-epw a-c-W-Imc-Ww t]m-kv-äv tamÀ-«-¯n-eq-sS Øn-co-I-cn-¡-s¸-Spó-Xv h-sc Ch-sc t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cp-ónñ.

F-t¸mgpw k-t´m-j-t¯m-sSbpw Nncn-tbm-sSbpw Fñm-h-tcmSpw s]-cp-am-dp-ó {]-Ir-X-¡m-cn-bm-bn-cp-óp sImñ-s¸-« F-en-k-_-¯v. H-cp ss{]a-dn kv-Iq-fn-em-Wn-hÀ tPm-en sN-¿p-óXv. Im-¯n-¡v ]pd-sa Inw, ta-cn tIm-«nw-Kvlmw F-óo s]¬-a-¡fpw C-hÀ-¡p-ïv. C-Xnð 27Im-cnbmb ta-cn `À-¯mhn-s\m-¸-am-Wv I-gn-bp-ó-Xv. Im-¯n-bp-sS ]n-Xmhm-b ]o-äÀ F-UzmÀ-Uv-kv Fó 43Im-c³ C-h-cnð \n-óv thÀ-s]-«m-Wv I-gn-bp-ó-Xv.

sIm-e sN-¿-s¸-« A-½-bv¡pw a-I-Ä-¡p B-Z-cm-Ú-en AÀ-¸n-¨v sIm-ïv U-k³ I-W-¡n-\v s_m-s¡-Ifpw sS-Un-_o-b-dp-Ifpw C-h-cp-sS ho-Sn-sâ ]pð-¯-In-Sn-bnð i-\n-bmgvN k-aÀ-¸n-¡-s¸-«n-cp-óp. skâv t]mÄ-kv ]m-cn-jv NÀ-¨nð F-en-k_-¯v {Um-a, sIm-bÀ ¢m-kp-IÄ \-S-¯n-bn-cpóp. F-en-k_-¯v hf-sc _p-²n-a-Xn-bm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv A-hn-Sp-s¯ ]p-tcm-ln-X\m-b d-hdâv ssa-¡v sN-sjÀ HmÀ-¡p-ó-Xv. A-h-cnñm-sX C-\n F§-s\ ¢m-kp-IÄ ap-tóm-«v sIm-ïp t]m-Ip-sa-óv X-\n-¡-dn-bn-sñópw A-t±-lw thZ-\-tbm-sS ]-d-bpóp.

F-en-k-_-¯n-sâ ]mÀ-«v-Wdm-b {Klmw {Ko³ C-cp-hcpw H-cp-an-¨v \nð-¡p-ó Nn{Xw t^-kv-_p-¡v t]-Pnð t]m-kv-äv sN-bv-Xn-«pïv. C-t±-lw C-h-scm-sSm-¸-añ I-gn-bp-ó-sX-ópw dn-t¸mÀ-«pïv. C-¯-c-¯n-ep-Å Ip-ä-Ir-Xy-§Ä A-Xy-´w A-km-[m-c-W-am-sW-óm-Wv en³-tIm-f³ sj-bÀ t]m-eo-kn-se kq-{]-ïmb t]mð Xn-an³-kv ]-d-bp-óXv. C-Xv XoÀ¯pw H-ä-s¸-« kw-`-h-am-sWópw A-t±-lw ]-d-bpóp. kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v Fñm- Xp-d-I-fn-ep-ap-Å A-t\zj-Ww k-Po-h-am-bn \-S-¯p-óp-sïópw A-t±-lw ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category