1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

kv{Xo-IÄ-s¡m-¸w Dñ-kn-¨v I¼-\n ap-S-n¸n-¨p ap§n-b a-ey e-ï-\nð kp-J Po-hn-Xw Iï-Xv sh-dp-sX-bmhp-tam? In-Mv-^n-j-dn-sâ bq-tdm-¸n-se _m-¦v C-S-]m-Sp-IÄ Fñmw a-c-hn-¸n-¡m³ tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-e³Upw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y³ _m-¦p-I-fnð-\n-óv 9000 tIm-Sn cq-]-tbm-fw hm-bv-]-sb-Sp-¯v Xn-cn-¨-S-bv-¡m-sX ap§n-b hnP-bv a-ey-bv-¡v bq-tdm-¸nepw \n-e-\nð-¸nñm-sX-bmhp-tam? kv-{Xo-I-fp-am-bn Dñ-kn¨pw BÀ`m-S Po-hn-Xw \-bn-¨pw _n-kn\-kv X-IÀ-ó a-ey-bp-sS e-ï-\n-se kp-J Po-hn-Xhpw A[n-I Im-ew \o-fn-sñ-óm-Wv kqN-\. In-Mv-^n-jÀ _n-b-dn-\v \ð-In-bn-cp-ó Fñm B-\p-Iq-ey-§fpw \nÀ-¯-em-¡m³ tdm-bð _m¦v Hm-^v kv-tIm-«v-e³-Uv Xo-cp-am-\n-¨-tXmsS, a-ey-¡v bq-tdm-¸nepw \n-ð-¡-¡-Ån-bnñm-Xm-hpw.

kv-tIm-«v-e-³-Uv _m-¦v Fñm _-Ôhpw hn-tO-Zn-¡p-ó-tXm-sS a-ey-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å In-Mv-^n-j-À _n-bÀ bq-tdm-¸v en-anä-Uv F-ó I-¼-\n-¡v ]pXn-b ta-¨nð-¸p-d-§Ä tX-tS-ïn-h-cpw. C-´y³ _m-¦p-I-fp-am-bp-Å C-S-]m-Snð h-cp¯n-b ho-gv-N-bm-Wv a-ey-bp-am-bp-Å C-S-]-m-Sp-IÄ d-±m-¡m³ kv-tIm-«n-jv _m-¦n-s\ t{]-cn-¸n-¨Xv.

A-ta-cn-¡-bnse a-Zy-hy-h-kmbw a-ey \-S-¯pó-Xv Imen-t^mÀWn-b B-Øm-\-am-bp-Å sa³-tUmknt\m {_ph-dn I-¼-\n-bp-sS t]-cn-emWv. In-Mv-^n-j-dS-¡w H-t«-sd _n-b-dp-IÄ A-ta-cn-¡-bnð Cu I¼-\n hnð-¡pïv. F-ómð, bq-tdm-¸nð bp-ssWä-Uv {_p-h-do-kv CâÀ-\m-j-Wð (bpsI) en-an-äUpw In-Mv-^n-jÀ _n-bÀ bq-tdm-¸v en-an-äUpw tNÀ-óm-Wv.

2005þð kv-tIm-«n-jv _m-¦v In-Mv-^n-jÀ _n-bÀ bq-tdm-¸v en-an-ä-Un\v 2.8 _n-ey¬ tUm-fÀ hmbv-] \ð-In-bn-«p-ïv. 1.38 i-X-am-\w ]-en-j-bpw 0.10 i-X-am-\w kÀ-ho-kv- NmÀPpw Np-a-¯n-bmWv Cu hmbv-] \ð-In-bn-«p-Å-Xv. 2016 G-{]nð 29 ap-Xð Fñm _m-¦n-Mv ku-I-cy-§fpw ]n³-h-en-¡p-I-bm-sW-óv _m-¦v In-Mv-^n-j-dn-\v t\m-«o-kv \ð-In-b-tXmsS, a-ey bq-tdm-¸n-epw Ip-Sp-§p-sa-óm-Wv kq-N\.

A-Xn-\nsS, F³-t^m-gv-kv-saâv U-b-d-Î-td-än-sâ B-h-iy-{]-Im-cw a-ey-bp-sS ]mkv-t]mÀ-«v k-kv-s]³-Uv sN-¿m³ hntZ-i a-{´me-bw Xo-cp-am-\n-¨Xpw Xn-cn-¨-Sn-bm-Ipw. F³-t^m-gv-kv-saâv A-[n-Ir-XÀ-¡v ap-¼m-sI t\-cn-«v lm-P-cm-I-W-sa-óv a-ey-bv-¡v t\m-«o-kv \ð-In-bn-«pïv. ]mkv-t]mÀ-«v d-±m-¡n-b-Xn-\mð C-´y-bn-se-¯n-bmð a-ey-bv-¡v Xn-cn-¨v t]m-Im³ km-[n-s¨-óv h-cnñ. ]-e Ip-dn B-h-iy-s¸-«n«pw t\-cn-«v lm-P-cm-Im-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv ]mkv-t]mÀ-«v d-±m-¡m³ U-b-d-Î-td-äv B-h-iy-s¸-«-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category