1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

lo{Xq-hnð em³-Uv sN¿pw ap-¼v {_n-«o-jv F-bÀ-th-bvkv hn-am-\w t{Um-Wp-am-bn Iq-«n-ap«n; t{Um¬ t_mw-_p-I-sf `b-óv tem-Iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï-\n-se lo-t{Xm hn-am-\-¯m-h-f-¯nð ]-d-ón-d§pw ap-¼v {_n-«o-jv F-bÀ-th-kv hn-am-\w t{Um-Wp-am-bn Iq-«n ap-«n. t{Um-Wp-I-fp-am-bn _-Ô-s¸-« B-{I-a-W-`o-j-Wn-IÄ i-à-am-Ip-ó-Xn-\n-sS A-Xn-s\ _-e-s¸-Sp-¯p-ó kw-`-h-am-Wn-t¸mÄ D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. tem-Iw C-óv t{Um¬ t_mw-_pI-sf `b-óv Po-hn-t¡-ïp-ó A-h-Ø-bm-Wv kw-Pm-X-am-bn-cn-¡p-óXv. {_n-«o-jv F-bÀ-th-kn-\pïm-b Cu `oj-Wn F-bÀ tk-^v-än-sb-¡p-dn-¨p-Å D-Xv-I-WvT-IÄ hÀ-[n-¸n-¨n-«p-ap-ïv.P-\o-h-bnð \nópw h-ó F-bÀ_-kv F320 B-Wv lo-t{Xm-hnð C-d-§p-ó-Xn-\v ap-¼v t{Um-Wp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨-Xv. 132 bm-{X-¡mcpw A-ôv {Iq-hp-am-bn-cp-óp hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-ó-Xv. {_n-«o-jv F-bÀ-kv-t]-knð C-Xm-Zy-am-bm-Wv H-cp I-ta-gv-kyð hn-am-\w t{Um-Wp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨ kw-`-h-ap-ïm-bn-cn-¡p-ó-sX-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. F-ómð Cu Iq-«n-bn-Sn-¡v ti-jhpw hn-am-\w kp-c-£n-X-am-bn em³-Uv sN-¿p-Ibpw sN-bv-Xp. kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ t]m-eo-kv Un-sä-Îo-hp-IÄ A-t\z-j-Ww B--cw-`n-¨n-«pïv.

em³-Uv sN-¿m³ A-ôv ap-Xð 10 an-\p-äv h-sc _m-¡n \nð-¡-sh-bm-Wv {_n-«o-jv F-bÀ-th-kv hn-am-\w t{Um-Wp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨n-cp-óXv. lo-t{Xm-hnse sSÀ-an\ð 5em-Wv hn-am-\w C-d-§n-b-Xv. D-¨-bv-¡v 12.50\m-bn-cp-óp kw-`hw. t{Um-Wp-IÄ hn-am-\-¯m-hf-§-tfm-Sv tNÀ-óv ]-d-¯pó-Xv kzo-I-cn-¡m³ ]-äm-¯-Xm-sW-óm-Wv kn-F-F h-àm-hv {]-Xn-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. C-¯-c-¯nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-hÀ-s¡-Xn-sc P-bnð-in£ t]m-ep-Å IÀ-¡-i \-S-]-Sn-IÄ ssI-s¡m-tÅ-ï-Xp-sïópw A-t±-lw \nÀ-tZ-in-¡p-óp. I-gn-ª hÀ-jw G-{]n-en\pw H-tÎm-_-dn-\pw C-S-bnð 23 {]m-hiyw t{Um-Wp-Ifpw I-ta-gv-kyð hn-am-\-§fpw sXm-«p sXm-«n-sñ-ó a-«nð IS-óv t]m-bn-cp-óp-sh-óm-av bp-sI F-bÀ-t{]m-Iv-kv t_mÀ-Un-sâ I-gn-ª amk-s¯ dn-t¸mÀ-«v sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. sk-]v-äw-_À 22\v t_m-bnw-Kv 777 hn-am-\hpw t{UmWpw X-½nð t\cn-b hy-Xym-k-¯n-\m-Wv Iq-«n-bn-Sn-bnð \n-óv H-gn-hm-bXv.

t{Um-Wp-IÄ hn-am-\-¯n-sâ F³-Pn-s\- \-in-¸n-¡m-\pw A-sñ-¦nð tIm-¡v ]n-äv hn³-Uv kv-{Io-\n-\v tI-Sp-]m-Sp h-cp-¯m\pw ti-jn-bp-Å-h-bm-sW-óm-Wv ss]-e-äp-amÀ ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-óXv. C-h F-bÀ {Sm-^n-Iv I¬-t{SmÄ d-Um³ kv-{Io-\p-I-fnð hf-sc sN-dp-Xm-bn am-{X-ta Zr-iy-am-hp-I-bp-Åq-sh-óXpw `oj-Wn kr-ãn-¡p-ópïv. hn-am-\-¯n-sâ t\m-kv A-sñ-¦nð a-tä-sX-¦nepw ar-Zp-`m-K-§Ä F-ón-hn-S-§-fnð ap-«p-ó th-f-bnð t{Um-Wp-I-ep-sS en-Yn-bw _m-ä-dn-¡v Xo ]n-Sn-¡m³ km-[y-X-bp-sï-ópw A-Xv h³ A-]-I-S-¯n-\v h-gn-sbm-cp-¡p-sa-ópw F³-Po-\n-b-amÀ ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-óp. 25]u-ïnð Xm-sg am-{Xw hn-e h-cp-ó B-bn-c-¡-W-¡n-\v t{Um-Wp-I-fm-Wv {_n-«-\n-se B-fp-IÄ I-gn-ª Ipd-¨v hÀ-j-§Ä-¡nsS hm-§n-b-n-cn-¡p-óXv. C-h kn-hnð G-hn-tb-j³ A-tYm-dn-än-bspS ssek³tkm c-Pn-kv-t{S-jt\m Cñm-sX {]-hÀ-¯n-¸n-¡m-sa-óXpw I-\-¯ `oj-Wn kr-ãn-¡p-óp-ïv. t{Um-Wp-IÄ bm-{Xm-hn-am-\-§-fp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¡m-\p-Å dn-kv-IpI-sf ]-än-bp-Å K-th-jW-s¯ ]n-´p-W-bv-¡m³ {_n-«o-jv FbÀ-sse³ ss]-e-äv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Un-¸mÀ-«v-saâv Hm-^v {Sm³kv-t]mÀ-«n-t\mSpw kn-hnð G-hn-tb-j-³ A-tYm-dnän-tbmSpw B-h-iy-s¸-«n-«-Xpïv.

sslþF³-Uv t{Um-Wp-IÄ-¡v 6000 A-Sn h-sc D-b-c-¯n-epw 50 Fw-]nF-¨v th-K-X-bnepw ]-d-¡m³ km-[n-¡p-sa-ó-Xpw 25 an-\p-äv h-sc hm-bp-hnð \n-e-sIm-Åm³ km-[n-¡p-sa-óXpw hn-am-\-§Ä-¡v I-\-¯ `o-j-Wn-bm-Wv kr-ãn-¡p-ó-Xv. 25 ]u-ïv ap-Xð 20,000 ]u-ïv h-sc hn-e-bp-Å t{Um-Wp-I-fpïv. I-gn-ª hÀ-jw am{Xw bp-sI-bnð 15,000 t{Um-Wp-IÄ hn-äv t]m-sb-óm-Wv C-e-{În-¡ð kv-tämÀ am-¹n³ dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. hy-Xy-kv-Xam-b cw-K-§-fnð t{Um-WpI-sf D-]-tbm-Kn-¡p-ó co-Xn hym-]-I-am-hp-óp-ap-ïv. t{Um-Wp-IÄ ]n-k hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xn-sâ hoUntbm tUman-t\m-kv ]n-k I-gn-ª hÀ-jw do-eo-kv sN-bv-Xn-cpóp. X-§-fp-sS sU-enh-dn th-K-¯n-em-¡m³ B-a-tkm¬ Hm¬-sse³ kv-tämÀ B-tem-Nn-¡p-óp-apïv. _n-_n-kn t]m-ep-Å t{_m-Uv-Im-kv-äÀ-amcpw aäpw jq-«nw-Kn-\m-bn t{Um-WpI-sf {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category