1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

bqWn-b³ hn-«n-sñ-¦nð Iq-Sp-Xð \n-b-{´-W-§Ä h-cpw; Im-a-tdm¬ ]-d-bpó-Xv ap-gp-h³ \p-W-I-sf-óv B-tcm-]n-¨v t_m-dn-kv tPm¬k³; s{_-Iv-kn-äv hn-Im-cw Xp-S-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óv hn-«v t]m-bn-sñ-¦nð 77 an-ey¬ XpÀ-¡n-IÄ-¡v C-hn-tS-¡v Ip-Sn-tb-dm³ A-hk-c-sam-cp-§p-sa-ópw cm-Py-¯n-\v ap-I-fnð bq-Wnb-sâ Iq-Sp-Xð \n-b-{´-W-§Ä A-Sn-t¨-ð-¸n-¡-s¸-Sp-sa-óp-ap-Å ap-ó-dn-bn-¸p-I-fp-am-bn e-ï³ ta-bÀ t_m-dn-kv tPm¬-k³ cw-K-s¯-¯n. {_n«-s\ F-§-s\-sb-¦nepw bq-Wn-b-\nð X-só \n-e-\nÀ-¯p-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ ]-d-bp-ó-sXñmw \p-W-I-fm-sWópw t_m-dn-kv B-tcm-]n-¡póp. C-¯-c-¯nð cm-Py-am-I-am-\w s{_-Iv-kn-äv hn-Im-cw I-¯n-¸-S-cp-I-bm-sW-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. {_n-«-\n-te-¡p-Å Ip-Sn-tbäw \n-b-{´n-¡p-sa-óv ]-d-bp-Ibpw A-tX-ka-bw bq-Wn-b-\p-am-bp-Å _-Ôw Xp-S-c-W-sa-óv hm-Zn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-Xn-eq-sS Im-a-tdmWpw Nm³-k-eÀ Hkv-t_m-Wpw, sXtc-k tabpw P-\§-sf h-ôn-¡p-I-bm-sW-óm-Wv t_m-dn-kv B-tcm-]n-¡p-óXv. s{_-Iv-kn-äv Imw-]-bn-\n-sâ i-à\m-b t\-Xmhm-b C-t±-l-¯n-sâ \n-e-]m-Sp-IÄ-¡v h³ {]m-[m-\y-am-Wv cmPyw \ð-In h-cp-óXv.

t_m-dn-kn-sâ A-¸q-¸-\m-b hnð-{^-Uv tPm-Wn tPm¬k-\v XpÀ-¡n-jv ]m-c-¼-cy-apïv. Xm³ XpÀ-¡n-I-Ä-¡v A-\p-Iq-e-am-bn \n-e-sIm-Åp-ó B-fm-sWópw F-ómð 77 an-ey¬ XpÀ-¡n-IÄ¡pw {_n-«n-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ A-h-k-c-sam-cp-§p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v Nn-´n-¡m³ t]mepw km-[n-¡p-ón-sñ-óp-am-Wv e-ï³ ta-bÀ ]-d-bp-ó-Xv. tPm-en-bp-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc am-{X-ta bp-sI-bn-te-¡v h-cm³ A-\p-h-Zn-¡p-I-bp-Åq-sh-óv Im-a-tdm¬, Hkv-t_m¬, sXtc-k ta F-ón-h-cp-sS \nÀ-tZi-s¯ {_-kð-kv X-Ån-¡-f-bp-I-b-m-bn-cp-óp-sh-ópw t_m-dn-kv Nq-ïn-¡m-«p-óp. h-f-sc-¡m-e-am-bn bq-Wn-b-t\m-Sv bp-sI C-¡mcyw B-h-iy-s¸-Sp-óp-sïópw F-ómð C-Xv C-t¸m-gpw bm-YmÀ-°y-am-bn-sñópw A-t±-lw A-]-e-]n-¡póp. C-an-t{K-j³ cm-Py-s¯ k¼-Zv hy-h-Ø-bv-¡v Kp-Ww- sN-¿p-sa-óv hn-iz-kn-¡p-ó B-fm-Wv Xm-s\-ópw F-ómð A-Xn-\v ap-I-fnð cm-Py-¯n-\v \n-b-{´-Ww th-W-saópw A-t±-lw ]-d-bpóp. bp-sI-bn-te-¡v {]-Xn-hÀ-jw 69,000 t]À sXm-gn-e-t\z-j-W-¯n-\v am-{X-am-bn F-¯n-t¨-cp-óp-sïópw t_m-dn-kv ]-d-bp-óp. sXm-gn-e-t\z-j-W-¯n-\m-bn bp-sI-bn-te-¡v h-cp-óh-sc X-S-bm³ km-[n-¨n-«p-sï-ó Im-a-tdm-Wn-sâ A-h-Im-i-s¸-Sð hym-P-am-sW-ópw e-ï³ ta-bÀ B-tcm-]n-¡póp.

bq-Wnb-sâ {^o aq-hv-saâv \n-b-a-¯n-sâ _-e-¯n-em-Wv B-fp-IÄ C-¯-c-¯nð C-hn-tS-s¡-¯p-ó-sX-ópw A¯-cw \n-b-a-§Ä \-S-¸n-em-¡n-b-Xn-\v ti-jw tem-Iw H-cp-]m-Sv am-dn-bn-«p-sï-ópw A-Xn-\mð Cu \n-b-a-¯nð Im-cyamb s]m-fn-s¨-gp-¯v th-ïn-bn-cn-¡p-óp-shópw A-t±-lw B-h-iy-s¸-Spóp. bq-Wn-b³ hn-«mð bp-sI-bp-sS hym-]m-cw X-I-cp-sa-óm-Wv Im-a-tdmWpw dn-sa-bv³ Iym-¼-bn³Imcpw ]-d-bp-ó-sX-¦nepw bq-Wn-b-\nð Xp-SÀ-ómepw A-[n-I-Im-ew bq-Wn-b-\p-am-bn hym-]m-cw Xp-S-cm-\m-hn-sñópw t_m-dn-kv ]-d-bpóp. A-Sp-¯ Bgv-N bp-sI k-µÀ-in-¡m-s\-¯p-ó bpF-kv {]-knUâv _-cm-Iv H_m-a {_n-«³ bq-Wn-b-\nð Xp-S-cp-ó-Xn-s\ ]n-´p-W-bv-¡p-sa-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]pd-¯v h-ón-cp-óp. C-¡m-cy-¯nð A-ta-cn-¡-bv-¡v I-]-S-\m-Sy-am-Wp-Å-sXópw A-Xv kzo-I-cn-¡m-\m-hn-sñ-óp-am-Wv t_m-dn-kv {]-Xn-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. bpF-kv {]-kn-Uân-\v bp-sI-bn-se A-h-Ø A-dn-bn-sñópw A-Xn-\m-em-Wv A-t±lw Cu \n-e-]m-sS-Sp-¡m³ H-cp-§p-ó-sX-óp-am-Wv tIm-a¬-kv t\-Xmhm-b {In-kv t{K-enw-Kv A-`n-{]m-b-s¸-«n-cn-¡p-óXv. d-^-d-ï-¯-nð s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v thm-«v sN-bv-Xmð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Xp-SÀ-óv {_n«-\v ap-I-fnð Iq-Sp-Xð \n-b-a-§Ä A-Sn-t¨ð-¸n-¡m-\pw ]p-d-t¯-¡v t]m-Ip-ó- \-S-]-Sn Nph-¸v \m-S-bnð Ip-cp-¡n ]-c-amh-[n ssh-In-¸n-¡m³ {i-an-¡p-sa-óp-ap-Å ap-ó-dn-bn¸pw A-t±-lw \ð-Ip-óp-ïv.

{_n-«-\n-se P-\-§Ä Pq¬ 23\v \-S-¡p-ó d-^-d-ï-¯nð cmPyw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sp-ó-Xn-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-bv-Xmð cm-Py-s¯ k¼-Zv hy-h-Ø H-cp ]n-fÀ-¸n-s\ t\-cn-Sp-sa-ó I-Sp-¯ ap-ó-dn-bn-¸p-am-bn hÀ-¡v B³-Uv s]³-j³ sk-{I-«-dnbm-b Ìo-^³ {Im-_v cw-K-s¯-¯n-bn-cpóp. A-§s\-sbm-cp km-l-N-cyw- h-ómð C-hn-sS \nópw _n-kn-\-kp-IÄ H-gp-In-t¸m-Ip-saópw ^m-Î-dn-IÄ ]q-«p-saópw sXm-gn-ep-IÄ \-ã-s¸-Sp-sa-ópw A-]-I-S-I-cam-b {]-Xym-Lm-X-§Ä Ip-Spw-_-§Ä-¡p-ïm-Ip-sa-óp-am-Wv A-t±-lw ]-d-bp-óXv. s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v ho-ïn-hn-Nm-c-anñm-sX thm-«v sN-bv-Xmð km-¼-¯n-Iam-b sR-«-ep-ïm-Ip-sa-ópw 2008se km-¼¯n-I {]-Xn-k-Ôn-¡v k-am-\-am-b km-l-N-cy-§Ä kr-ãn-¡-s¸-Sp-saópw A-t±-lw ap-ó-dn-bn-t¸-In-bn-cpóp. Pq-Wnð cmPyw s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v thm-«v sN-bv-Xmð A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-ó `o-j-Wn-IÄ hn-h-cn-¡p-ó H-cp \nÀ-Wm-b-Iam-b dn-t¸mÀ-«v Cóv {Sj-dn ]p-d-¯n-d-¡m-\n-cn-¡p-I-bm-Wv. {_n-«³ bq-Wn-b-\nð Xp-SÀ-óm-ep-ïm-Ip-ó t\-«-§-sf-¡p-dn-¨p-Å B-Zys¯ Hu-tZymKn-I sh-fn-s¸-Sp-¯-em-bn-cn¡pw Cu dn-t¸mÀ-s«-óv kq-N-\-bpïv. s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v cmPyw bq-Wn-b³ hn-«mð C-hn-sS km-¼¯n-I am-µyhpw I-b-äpa-Xn Ip-d-b-p-Ibpw hn-e-IÄ D-b-cp-Ibpw {]-[m-\-s¸« tPm-en-IÄ-¡v `o-j-Wn-bp-ïm-hp-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv {]-kvXp-X dn-t¸mÀ-«v ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv. F-ómð {Sj-dn C-¯-c-¯nð P-\-§Ä-¡n-S-bnð A-Im-c-W-am-bn `o-Xn P-\n-¸n-¡p-I-bm-sW-óm-Wv s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¡p-ó-hÀ ]-d-bp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category