1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

acW-¯n-sâ Im-eSn-sbm-¨ ho-ïpw; Im³-kÀ _m-[n-¨v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-ó am-ô-Ì-dn-se a-e-bm-fn bph-Xn a-c-W-¯n-\v Io-gS§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

amô-ÌÀ: A-eo-j-sb-ó H³]-Xp h-b-kp-Im-cn-bp-sS A-{]-Xo-£nX hn-S-hm-§-en-sâ I-®p-\oÀ D-W§pw ap³-s] a-säm-cp hmÀ-¯ Iq-Sn bpsI a-e-bm-fn-I-sf tX-Sn-sb¯n. am-ô-kv-äÀ Un-kv-s_-dn-bn-se Sn-_n F-_n-sb-bm-Wv Có-se ac-Ww tX-Sn-sb-¯n-b-Xv. 28 h-b-km-bn-cp-óp ]-tc-X-bp-sS {]mbw. am-ô-kv-ä-dn-se {In-kv-än tlm-kv-]n-ä-enð h-¨m-bn-cp-óp A-´yw. ]-Xn-hv sX-äm-sX F¯n-b a-c-W hmÀ-¯-bnð \-Sp-§n-bn-cn-¡p-I-bmWv bpsI a-e-bm-fn k-aq-lw.

]m³-{In-bm-knð Iym³-kÀ _m-[n-¨v I-gn-ª H-cp h-À-j-ambn Nn-In-Õ-bn-ð I-gn-b-sh-bm-Wv Sn-_n-sb ac-Ww Io-g-S-¡n-b-Xv. tIm«-bw ]m-¼m-Sn kz-tZ-in F-_n-bm-Wv `À-¯mhv. Sn-_n \m-«nð sUân-Ìm-bn-cpó Sn-_n hn-hm-l-ti-j-am-bn-cp-óp bp-sI-bnð F-¯n-b-Xv. c-ïp h-b-kp-Å Ip-«n-bp-sS am-Xm-hv Iq-Sn-bm-bn-cp-óp Sn_n.

ar-X-tZ-lw \m-«n-te-¡v sImïp-t]m-hpó-Xv kw-_-Ôn-¨v Xo-cp-am-\w B-bn-«nñ. \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡n- ar-X-tZ-lw hn-«p-In-«pó-Xv A-\p-k-cn¨v kw-kv-Im-cw kw-_-Ôn-¨p-Å Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä A-dn-bn-¡pw.

am-ô-ÌÀ hn-Yn³-tjm-bnse A-eo-j-bp-sS ac-Ww \ðIn-b th-Z-\-bnð \nópw ap-à-am-Ip-w ap³-s]-bm-Wv Sn-_n-bp-sS a-c-W hmÀ-¯ F-¯n-b-Xv. a-c-W-¯n-sâ Im-sem-¨ hn-Sm-sX ]n-´p-S-cp-t¼mÄ F-´p-sN-¿-W-sa-ó-dn-bm-sX \-n-Êlmb-cm-bn \nð-¡p-I-bm-Wv bp-sI a-e-bm-fn k-a-qlw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category