1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

bqWn-b³ hn-«mð H-cmÄ-¡v hÀ-jw tXm-dpw 4300 ]u-ïv \-ã-am-Ip-sa-ó I-W-¡p-am-bn Hkv-t_m¬; \p-W s]m-fn-¨-Sp-¡n F-Xn-cm-fnIÄ; s{_-Iv-kn-äv NÀ-¨-bv-¡v A-´y-anñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Pq¬ 23\v d-^d-ïw \-S-¡m-\n-cns¡ {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-Sc-Wtam th-ïtbm F-ó Im-cy-¯nð cm-Py-¯p-S-\o-fw NÀ-¨-IÄ sIm-gp-¡p-bm-sW-óm-Wv ]p-Xn-b dn-t¸mÀ-«v. P-\-§-sf-s¡m-ïv F-§-s\-sb-¦nepw bq-Wnb-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-¿n-¸n-¡p-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS H-cp h³-\p-W-bp-am-bn C-Xn-\n-sS Nm³-k-eÀ tPmÀ-Pv Hkv-t_m¬ cw-K-s¯-¯n-bn-cpóp. A-Xmb-Xv bq-Wn-b³ hn-«mð H-cmÄ-¡v hÀ-jw tXm-dpw 4300 ]u-ïv \-ã-am-Ip-sa-ó I-W-¡p-am-bm-Wv Hkv-t_m¬ ap-tóm-«v h-ón-cn-¡p-óXv. F-ómð Cu \pW-sb F-Xn-cm-fn-IÄ A-[n-Iw ssh-Im-sX s]m-fn-¨-Sp-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. bq-Wn-b³ hn-«mð cm-Py-s¯ Ip-Spw-_-§Ä-¡v ap-I-fnð h³ `m-cw A-Sn-t¨ð-¸n-¡-s¸-Sp-Ibpw cm-Pyw Øn-c-am-bn Z-cn-{Z-y-¯n-te-¡v Iq-¸v Ip-¯p-sa-óp-ap-Å A-hn-iz-k-\o-bam-b ap-ó-dn-bn-¸p-I-fm-Wv Nm³-k-eÀ \ð-Ip-ó-sX-ópw {_-Iv-kn-äv A-\p-Iq-en-IÄ Ip-ä-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. C-¯-c-¯n-ep-Å \p-W-IÄ ]d-ªv ]-c-¯p-ó-Xn-eq-sS Nm³-k-eÀ thm-«À-am-sc Ip-«n-I-sf-t¸m-se-bm-Wv I-W-¡m-¡p-ó-sX-ópw an-\n-kv-äÀ-am-cpw c-ïv ap³ Nm³-k-eÀ-amcpw B-tcm-]n-¡póp.

s{_-Iv-kn-äv bm-YmÀ-°y-am-bmð C-hn-Sp-s¯ hn-e-IÄ Ip-Xn-¨v I-b-dp-saópw Nm³-k-eÀ ap-ó-dn-bn-t¸-In-bn-cpóp. F-ómð Hkv-t_m-Wn-sâ I-sï-¯-ep-IÄ ]-cn-lm-ky-am-sWópw A-kw-_-Ô-am-sW-óp-am-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-sâ tSm-dn k-l-{]-hÀ-¯-I-cnð Nn-eÀ X-só ]-cn-l-kn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. C-¯-c-¯nð- A-Im-c-W-am-bn `-bw P-\n-¸n-¨v P\-§-f sIm-ïv dn-sa-bn³ Iym-¼-bn-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-¿n-¸n-¡p-hm-\m-Wv Hkv-t_m¬ {i-a-n-¡p-ó-sXópw C-hÀ Ip-ä-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. C-an-t{K-j³ B-bn-c-§-fn-te-¡v Np-cp-¡p-sa-ó X-§-fp-sS \nÀ-Wm-b-Iam-b {]-Xn-Ú \n-c-th-äp-ó-Xnð Im-a-tdmWpw Nm³-k-edpw ]-cm-P-b-s¸-«p-sh-óm-Wv ssa-¡ð tKm-hv B-tcm-]n-¨n-cn-¡p-óXv. Pq-Wnð cmPyw s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v thm-«v sN-bv-Xmð A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-ó `o-j-Wn-IÄ hn-h-cn-¡p-ó H-cp \nÀ-Wm-b-Iam-b dn-t¸mÀ-«v Cóse {Sj-dn ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cpóp. {_n-«³ bq-Wn-b-\nð Xp-SÀ-óm-ep-ïm-Ip-ó t\-«-§-sf-¡p-dn-¨p-Å B-Zys¯ Hu-tZymKn-I sh-fn-s¸-Sp-¯-em-bn-cpóp Cu dn-t¸mÀ«v. s{_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¨v cmPyw bq-Wn-b³ hn-«mð C-hn-sS km-¼¯n-I am-µyhpw I-b-äpa-Xn Ip-d-b-p-Ibpw hn-e-IÄ D-b-cp-Ibpw {]-[m-\-s¸« tPm-en-IÄ-¡v `o-j-Wn-bp-ïm-hp-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv {]-kvXp-X dn-t¸mÀ-«v ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv.

s{_-Iv-kn-än-eq-sS bq-Wn-b³ hn-«v t]m-Ipó-Xv kz-bw ap-dn-hp-ïm-¡p-ó-Xn-\v Xp-ey-am-sWópw km-¼-¯n-I-am-bn \n-c-£-c-cm-b-h-cm-Wv eo-hv Imw-]-bn-\n-\v th-ïn \n-e-sIm-Åp-ó-sXópw Nm³-k-eÀ A-`n-{]m-b-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv A-t±-l-¯n-s\-Xn-sc s{_-Iv-kn-äv ]m-f-b-¯n-ep-Å-hÀ B-ª-Sn-¨Xv. C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« {]-h-N-\-§-f-S§n-b dn-t¸mÀ«pw Nm³-k-eÀ ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cpóp. bq-Wn-b³ hn-«v t]m-bmð bq-sI-bv-¡v bq-Wn-b-\p-am-bp-Å hym-]m-c-§Ä \-ã-s¸-Sp-saópw A-Xv Dð-]m-Z-\-£-a-X-sbbpw I-b-äp-a-Xn-sbbpw _m-[n-¡p-saópw Hkv-t_m¬ Cu dn-t¸mÀ-«n-eq-sS ap-ó-dn-bn-t¸-In-bn-cpóp. Xð-^-e-am-bn Pn-Un-]n-bnð 2030Hm-sS 6 i-X-am-\w C-Sn-hp-ïm-Ip-saópw A-t±-lw {]-h-Nn-¨n-cp-óp.

s]m-X-ptk-h-\-§Ä-¡m-bn sN-e-hm-t¡-ïp-ó Xp-I-bnð 36 _n-ey¬ ]u-ïv Ip-d-¨v sN-e-hm-¡p-ó-Xn-\v Xp-eyam-b A-h-Ø-bm-Wn-sX-óm-Wv {Sj-dn ap-ó-dn-bn-t¸-In-bn-cp-óXv. Ip-Sn-tb-äw sd-t¡mÀ-Uv \n-e-hm-c-¯n-\-Sp-¯v X-só Xp-S-cpó-Xv \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bmWv Cu IW-¡v Iq-«-ep-IÄ \n-e-sIm-Åp-ó-sXópw H-^o-jy-ep-I-Ä k-½-Xn-¡p-ópïv. C-t¸m-gp-Å k-a-b-¯n-\pw 2030\pw C-S-bnð s\-äv C-an-t{K-j³ aq-óv an-ey-Wm-bn-¯o-cp-sa-óm-Wv {]-kvXp-X dn-t¸mÀ-«v A-\p-am-\n-¡p-ó-Xv. 2021\v ti-jw s\-äv C-an-t{K-j³ hÀ-jw tXmdpw 185,000 B-bn-cn-¡pw. A-Sp-¯ A-ôv hÀ-j-¯n-\p-Ånð s\-äv C-an-t{K-j³ G-ähpw Iq-Sp-Xð Ip-Xn-¨p-b-cp-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv {]-Xo-£n-¡p-óXv. C-¯-c-¯n-ep-Å Ip-Sn-tbä-s¯ \n-b-{´n-¡m³ cm-Py-¯n-sâ A-XnÀ-¯n-I-fp-sS \n-b-{´-Ww ]qÀ-W-ambpw {_n«-sâ ssI-I-fn-se-¯-W-sa-ópw A-Xn-\v bq-Wn-b³ hn-t« a-Xn-bm-Iq F-óp-am-Wv s{_-Iv-kn-äp-ImÀ B-hÀ-¯n-¨v hm-Zn-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category