1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

hwio-b-Xbpw hn-th-N-\hpw sIm-Sn-Ip-¯n hm-gp-ó C-t§m-«v \n-§Ä F-´n-\v h-cpóp? F³-F-¨vF-kv dn-{Iq-«v sNbv-X C-´y³ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v ap-ó-dn-bn-¸p-am-bn bp-sI-bn-se C-´y³ tUm-ÎÀ-amÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð tPm-en In-«p-t¼mÄ H-t«-sd kz-]v-\-§-fmIpw \n-§-fp-sS a-\-Ên-ep-ïm-hp-I. F-ómð, {_n-«-\n-te-¡v hn-am-\w I-b-dpw -ap-¼v C-Xp-IqSn Hm-À-an-¡p-I. C-{X-tb-sd hw-io-b-Xbpw hn-th-N-\-hp-ap-Å a-säm-cn-Sw \n-§Ä-¡v t\-cn-tS-ïn-h-cnñ. kz-´w \m-«nð kp-µ-cam-sbm-cp I-cn-bÀ sI-«n-¸-Sp-¡m-sa-¦nð F-´n-\v \n-§Ä bp-sI-bn-te-¡v h-cpóp?

C-´y-¡mcm-b Iq-Sp-Xð tUm-ÎÀ-am-sc dn-{Iq-«v sN-bv-Xv F³-F-¨v-F-Ên-se {]-Xnk-Ôn a-dn-I-S-¡m³ {_n-«³ {i-an-¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. C-¯-c-¯nð dn-{Iq-«v sN-¿-s¸« tUm-ÎÀam-tcm-SmWv Cu tNm-Zy§Ä. C-Xv tNm-Zn-¡pó-Xv a-äm-cpañ, hÀ-j-§-fm-bn {_n-«-\nð tPm-en sN-¿p-ó C-´y-¡mcm-b ap-XnÀó tUm-ÎÀ-amÀ Xsó.

{_n-«o-jv cm-Ún-bnð-\nóv Hu-tZymKn-I ap-{Z kz-´-am-¡n-bn-«p-Å, {_n-«o-jv sa-Un-¡ð A-tkm-kn-tbj-sâ U-]yq-«n sN-bÀ-am³- Iq-Snbmb tUm. ssI-em-jv N-µv DÄ-s¸-sS-bp-Å {]-ap-JÀ C-´y³ tUm-ÎÀ-amÀ {_n-«-\n-te-¡v h-cp-ó-Xn-\v F-Xn-cmWv. hen-sbm-cp I-cn-bÀ e-£y-an-«v {_n-«-\n-te-¡v h-cpó tUm-ÎÀ-amÀ-¡v \n-cm-i-bm-bn-cn¡pw ^-e-sa-óv A-t±-lw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp.

H-t«-sd {]-Xn-k-Ôn-IÄ Ah-sc Im-¯n-cn-¡p-ópïv. tUm-ÎÀ-am-cp-sS tk-h-\ th-X-\ hy-h-Ø-IÄ Po-hn-Xw \-c-I -Xp-ey-am-¡p-ó-XmWv. B-fp-IÄ hn-Nm-cn-¡pó-{X kp-J-I-c-añ A-Xvþ35 hÀ-j-am-bn {_n-«-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó ssI-em-jv N-µv ]-d-bpóp. hw-io-Xbpw hn-th-N-\-hp-a-S-¡-ap-Å Xn-cn-¨-Sn-IÄ t\-cn-tS-ïn-h-cp-saópw A-t±-lw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

C-´y-bnð-\n-óv I-gn-bpó-{X tUm-ÎÀ-am-sc {_n-«-\n-se-¯n-¡p-ó-Xn\v F³-F-¨v-F-Ên-sâ dn-{Iq-«n-Mv G-P³-knbm-b slð-¯v F-Pyp-t¡-j³ Cw-¥ïpw A-t¸mtfm B-ip-]-{Xnbpw [m-c-Wm-]{Xw H-¸p-sh-¨n-cpv\p. F-ómð C-Xn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä e-`y-añ. {_n-«-\nð P-\-dð {]m-Îo-kv cwK-¯v am-{Xw 5000 tUm-ÎÀ-am-cp-sS-sb-¦nepw Ip-d-hp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡n-bn-«p-Å-Xv. 2020þHm-sS C-Xp ]-cn-l-cn-¡p-I-bm-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS e-£yw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category