1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

aIÄ-¡v ]m-Uv hm-§m³ sSkv-tIm-bnð t]m-b A-¸³ Ip-Sp-§n-t¸mb-Xv C-§s\; tkm-jyð ao-Un-b-bnð ssh-dem-b H-cp A-ѳþa-IÄ Nm-äv

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-IÄ-¡p-Å km-\nä-dn ]m-Uv hm-§m³ sSkvtIm kv-täm-dnð t]m-b A-Ñ-³ GXv ]m-Um-Wv hm-t§-ï-sX-ó kwi-bw XoÀ-¡m-\m-bn a-I-fp-am-bn sS-Iv-Ìv kw-`mj-Ww \-S-¯p-Ibpw A-Xv tkm-jyð ao-Un-b-bnð ]-S-cp-Ibpw sN-bv-Xp. ]m-Up-am-bn _-Ô-s¸-« C-h-c-p-sS Nm-äv tkm-jyð ao-Un-b-bnð ssh-d-em-hp-I-bm-Wv. ]m-Uv hm-§p-ó-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«v A-Ñ-\p-f-f kw-i-b-§Ä Zpco-I-cn-¡m-\m-bn a-IÄ hen-b k-tµ-i-§-fm-bn-cp-óp A-b-¨n-cp-óXv. s_Uv-t^mÀ-Uv-sj-b-dn-se s_Uv-t^mÀ-Un-ep-Å Sn-b km-h-bm-Wv A-Nv-O-\p-am-bn Xm³ \-S¯nb sS-Iv-kv-äv Nm-än-sâ kv-{Io³-tjm-«p-IÄ t^-kv-_p-¡nð sj-bÀ sN-bv-XXv.

C-Xv 11,000 t]-cm-Wv Np-cp§n-b k-a-b-¯n-\p-Ånð sj-bÀ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. ]m-Uv hm-§m³ th-ïn sSkv-tIm-bn-se¯n-b D-S³ X-só ]n-X-m-hn-sâ kw-i-b-§Ä B-cw-`n-¨n-cp-óp. Xp-SÀ-óv tÌm-dn-sâ G-Xv `m-K-¯mWv C¯-cw Dð-]-ó-§Ä e-`n-¡p-I-sb-óv tNm-Zn-¨v A-t±-lw a-I-Ä-¡v B-Zy-s¯ sS-Iv-kv-äv A-b-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. A-h I-sï-¯n-b-tXm-sS hnhn-[ X-cw ]m-Up-IÄ hnhn-[ hn-e-I-fnð e-`y-am-sW-ó-dnª ]n-Xm-hn-\v hoïpw kw-i-b-§Ä D-W-cp-I-bm-bn-cpóp. a-IÄ-¡v G-Xv X-c-¯n-ep-Å ]m-Um-Wv th-ï-sX-óm-bn-cp-óp Xp-SÀ-óv A-t±-l-¯n-sâ kw-ibw.

Xp-SÀ-óv H-cp ]m-bv-¡v Bð-th-kv hm-§m-\m-bn-cp-óp Sn-b-bp-sS \nÀ-tZ-iw. Bð-th-kv F-´m-sW-óm-bn-cp-óp Xp-SÀóv ]n-Xm-hn-sâ tNm-Zyw. Ah-sb Bð-th-kv F-óv hn-fn-¡p-óp-sh-óm-bn-cp-óp a-I-fp-sS a-dp-]-Sn. Xp-SÀ-óv C-Xn-sâ hn-e-sb-¡p-dn-¨m-bn-cp-óp kw-i-bw. Xp-SÀ-óv H-cp kv{Xo X-só Xp-dn-¨v t\m-¡p-óp-shópw A-Xn-\mð th-Kw a-dp]-Sn A-b-¡m\pw ]n-Xm-hv a-I-tfm-Sv B-h-iy-s¸-Sp-óp-ïv.

X-\n-¡v cm-{Xn- k-a-b-t¯-¡v H-cp ]m-Uv th-W-saópw A-Xv ]À-¸nÄ ]m-t¡-Pnw-Kp-Å-Xpw \ñ a-W-ap-Å-Xpw hnw-Kv-kp-Å-Xp-am-I-W-sa-óv Sn-b \nÀ-tZ-in-¡pó-Xv sS-Iv-Ìnð Im-Wmw. F-ómð C-¯w- \nÀ-tZ-i-§Ä ]n-Xm-hnð Iq-Sp-Xð kwi-bw P-\n-¸n-¡m³ am-{X-ta hgn-sbm-cp-¡p-ópÅq.

U-»yq-Sn-F-^n-\v hnw-Kv-kp-sïópw F-ómð A-Xn-\v a-W-ap-tïm-sb-óv F§-s\ Xn-cn-¨-dn-bm-saópw A-Xv aW-¯v t\m¡m-tam-sbópw ]n-Xm-hv Xp-SÀ-óv sa-tk-Pv A-b-¨n-cp-óp. A-Xv ]m-bv-¡-änð hy-à-am-¡n-bn-«p-ïm-bn-cn-¡p-sa-óm-bn-cp-óp Sn-b-bp-sS a-dp-]-Sn. Xp-SÀ-óv a-äv s^an-ss\³ sI-bÀ sk-£³ Dð-]-ó-§Ä I-ï-t¸mÄ C-bm-fp-sS kw-i-b-§Ä C-c-«n-¡p-I-bm-bn-cpóp.

a-IÄ-¡v {Iow th-W-tam-sb-óm-bn-cp-óp A-bmÄ tNm-Zn-¨Xv. F-ómð X-\n-s¡-´n-\m-Wv {Io-sa-óv a-IÄ Xn-cn-¨v tNm-Zn-¡p-ópïv. hm-§n-b-Xp-am-bn th-Kw ho-«n-se-¯m\pw A-hÀ \nÀ-tZ-in-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category