1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

entam-k-n\nð A-hsc¯n-b-t¸mÄ am-em-J-amÀ kzÀ-¤-¯nð \n-ópw hóXpt]m-se; F§pw B-ËmZw; ssI-¿Sn-tbm-sS am-ô-kv-äÀ; C§-s\ H-cp B-tLm-jw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ C-Xph-sc I-ïn-«nñ

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð

bp-sI-bn-se \m-\m-`m-K¯pw H-t«-sd ]-cn-]m-Sn-I-fnð ]-s¦-Sp-¯n-«p-sï-¦nepw C§-s\ H-cp B-tLm-j-¯nð B-Zy-am-bn ]-s¦-Sp¡p-I B-bn-cpóp. Cu te-JI-sâ B-ß-an-{Xhpw {_n-«o-jv a-ebm-fn Sow Aw-K-hpam-b km-_p Np-ï-¡m-«n-en-sâ a-I³ t\m-bð Iq-Sn B 12 Ip-cp-óp-IÄ-s¡m-¸w D-ïm-bn-cp-óXp-sIm-ïm-bn-cpóp Cu ZoÀ-L bm{X. \m-«n-se ]-Ån-I-fnð H-cp _m-¨n-\v H-cp-an-¨v B-Zy-IpÀºm-\ \-S¯p-I ]-Xn-hm-sW-¦nepw Có-se am-ô-Ì-dnð Iï-Xv H-cp am-kv-acn-I Im-gv-N-bm-bn C-t¸mgpw a-\-knð \n-d-bpóp.

am-ô-kv-ä-dnð hn-Yn³-tjm-bn-se skâv Bâ-Wo-kv ]-Ån-bnð 12 a-e-bm-fn Ip-«n-IÄ H-cp-an-¨v B-Zy-IpÀºm-\ kzo-I-cn-¨ A-]qÀ-Æ-am-b \n-an-jw B-bn-cp-óp AXv. D-¨-bv-¡v H-cp-a-Wn-¡v IpÀºm-\ B-cw-`n-¡p-t¼m-sg ]-Ån \nd-¨v a-e-bm-fn-IÄ B-bn-cp-óp. 12 Ip-Spw-_-§-fp-sSbpw A-h-cp-sS kp-lr-¯p-Ifpw _-Ôp-¡-fp-am-bn ]-Ån-bnð izm-kw ap-«p-ó BÄ-¡q«w. ]-t£ Kr-lm-Xp-cXzw D-bÀ¯n-b hn-ip-² _-en¡pw B-Zy-IpÀºm-\ N-S-§p-IÄ¡pw \n-i-Ð-cm-bn H-cp k-aq-lw \n-ó-t¸mÄ _-en-Zm-\-¯nsâ HmÀ-½-bn-te-bv-¡v t]m-bn a-\kv. ]-Ån hn-Im-cnbm-b ^m. tem-\-¸³ A-c-§m-tÈ-cn B-bn-cp-óp hn-ip-² _-en \-bn-¨Xv. kotdm a-e-_mÀ k-` bp-sI tImþHmÀ-Un-t\-äÀ ^m. tXma-kv ]m-db-Sn AS-¡w H-t«-sd a-e-bm-fn ssh-Zn-IÀ B-tLm-jam-b ]m-«p-IpÀ-ºm-\-bv-¡v ImÀ-½n-I-cm-bn \n-d-ªp.
IpÀ-ºm-\-bv-¡v ti-jw ]-Ån lm-fnð Nm-b -kð-¡m-cw \-Sóp. A-Xn-\v ti-jw \o-f³ en-tam-kn³ ImÀ Ip-«n-IÄ-¡v th-ïn ]-Ån-ap-ä-s¯¯n. Fñm-hcpw cm-P-Ip-am-c-òm-sc t]m-se sh-Å h-kv-{X-§-fnð A-e-¦r-X-cm-bn en-tam-kn-\n-ep-Ån-te-bv-¡v I-bdn. en-tam-kn-sâ kp-µ-c Imgv-N ]-Xn-sb H-gp-In am-dn-b-t¸m-tg-bv¡pw t^mdmw lm-fn-te-bv-¡v bm-{X Xp-S-§n-¡-gn-ªn-cpóp. c-ïma-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv \-Só t^m-dw lm-fnð sNñp-t¼mÄ lmÄ \nd-ªv I-hn-ªn-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fp-am-bn B-bn-c-t¯m-fw t]À lm-fnð Xn-§n-¡q-Sn-bn-cp-óp. bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b a-e-bm-fn B-tLm-j-§-fnð H-ón-\v ssh-Ip-tó-cw Aô-c-tbm-sS XpS-¡w B-hp-I-bm-bn-cpóp.

km-_p Np-ï-¡m-«nð \ðIn-b Bap-J {]-`m-jW-s¯ XpSÀóv Ip-«nIsf Hm-tcm-cp-¯-tc-bp-am-bn th-Zn-bn-te-¡v £-Wn¨p. C-tX X-p-SÀ-óv tPÀ-Öv amXyp G-hÀ¡pw kzmK-Xw B-iw-kn¨p. Xp-SÀ-óv d-h. tUm: tem-\¸³ A-c-§m-tÈ-cn-bp-sS {]mÀ-°-\-bpw k-tµ-i-s¯bpw Xp-SÀ-óv tI-¡v I-«n-§n-\v Xp-S-¡-ambn. Ip-«n-IÄ A-h-cp-sS ^m-an-enbpw H-¸w tNÀ-óv tI-¡v I-«v sN-bv-Xv k-t´m-jw ]-¦n-«-t¸mÄ k-Z-kyÀ ssI-b-Sn-I-tfm-sS A\p-tam-Zn¨p-sIm-ïn-cpóp. Có-se D-¨-bv-¡v tlm-fn I-½yq-Wn-b³ kzo-I-cn-¨ Ip-«n-I-tfbpw A-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-tfbpw bp-sI-bp-sS hnhn-[ `m-K-§-f-Cð \n-só¯nb sshZo-I t{i-jvT-cp-sS A-I-¼Sn-tbm-sS kzo-I-cn-¨v hn-Yn³tjm skâv Bâ-Wo-kv tZ-hm-e-b-¯n-te-¡v B-\-bn¨p.

C-tX-ka-bw C-S-h-I-bn-se am-Xr-th-Zn {]-hÀ-¯-IÀ ap-¯p-¡p-S-I-fp-am-bn H-¸w tNÀ-óp kzo-Ic-Ww \ðIn. Xp-SÀ-óv \-S-ó A-Xym-tLm-j ]qÀ-Æam-b Zn-hy _-en-bnð CS-h-I hn-Imcn. d-h. ^m. tem-\-¸³ A-c-§m-tÈ-cn ap-Jy-ImÀ-½n-IXzw h-ln-¨-t¸mÄ bp-sI kotdm a-e-_mÀ tImþ HmÀ-Un-t\-äÀ ^m. tXma-kv ]m-d-b-Sn-bnð, eo-Uv cq-]-X kotdm a-e-_mÀ Nm-¹n-b³ ^m. tPmk-^v s]m-tó¯v, ^m. tdm-_n³-k¬ tað-¡nkv, ^m. amXyp I-cn-bn-e-¡pfw, ^m. A-e-Ivkv, ^m. ^n-en-¸v Ip-gn-¸-d-¼nð, ^m. ssa-¡nÄ ap-sd F-ón-hÀ Im-À-½n-I-cmbn. bp-sI kotdm a-e-_mÀ tIm-Un-t\-äÀ ^m. tXma-kv ]m-db-Sn Zn-hy_-en at[y k-tµ-iw \ðIn.

t^m-dw lm-fnð ap-g§n-b kw-Ko-X-¯n-sâ Nn-e-s¼m-en hen-sbm-cp B-tLm-j cm-hnsâ HmÀ-½-bm-bn amdn. sd-Iv-kv _m³-Un-sâ Km-\ta-f B-tLm-j-cm-hn-\v \n-dw ]-IÀóp. Ip-cp-óp-IÄ-¡v k-½m-\-§Ä sIm-Sp-¡m\pw Zq-sc \n-só-¯n-b-hÀ-¡v ]-cnN-bw ]p-Xp-¡m\pw H-s¡ D-Å th-Zn-bm-bn amdn. Hm-kotcm ho-«p-Imcpw sh-tÆ-sd A-Xn-Yn-I-sf-bm-Wv £-Wn-¨-sX-¦nepw \nan-j t\-cw sIm-ïv H-cp Ip-Spw-_-am-bn am-dp-I-bm-bn-cp-óp A-hn-sS Iq-Sn-b-hÀ.

]-e-À¡pw H-cpth-f X-§Ä B-Zy-IpÀ-ºm-\-bv-¡m-Wv hó-Xv F-ó B-i-b-¡pg-¸w B-bn-cp-óp. A-{X-th-K-am-Wv Fñm-hcpw Fñm-h-cp-sSbpw kz-´-¡m-cm-bn am-dn-b-Xv. B kp-µ-c Iq-«m-bv-a-bv-¡v ta-s¼m-Sn G-Im³ ]n-só kv-t\-l-hn-cp-só-¯n. I-¸bpw Im-´m-cn-ap-f-Ipw, C-Sn-b-¸-hpw, _n-cn-bm-Wn-bpw ap-Xð \m-«n-se Fñm hn-`-h-§-fpw sRm-Sn-bn-S-bnð t^m-dw lm-fnð \n-dªp. H-ón\pw H-cp Ip-dhpw h-cp-¯m-¯ kÀ-Æo-kv Iq-Sn-bm-b-t¸mÄ H-cp \n-an-jw sIm-ïv A-hn-Sw H-cp cp-Nn tI-{µ-am-bn am-dn. F-hn-sS sN-óm-epw Ip-äw ]-d-bp-ó a-e-bm-fn H-ä izm-k-¯nð ]d-ªp ASn-s]m-fn `-£-Ww, ASn-s]m-fn ]-cn-]m-Sn F-óv...

AXnc¼pg Npï¡m«nð IpSpw_mwKamb km_p Npï¡m«nensâbpw kvanXbpsS-bpw aq-¯ a-I³ -t\mbð km-_p, tIm«bw Pnñbnse s]m³Ipów Bbneq]d¼nð Szn¦nÄ Cu¸sâbpw kÔy Cu¸sâ-bpw Cfb a-I³ sPbn¡v Cu-¸³, aqhmäp]pg ap«¯nð ho«nð _nt\mbnbpsSbpw ¥nänbpsS-bpw C-f-b- a-I³ sIhn³ _nt\m-bn, N§\mtÈcn tImt¨cn IpSpw_mKamb kp\nð ssa¡nfnsâbpw ssj\nbpsS-bpw C-f-b- aIÄ km\nb kp-\nð tIm«bw Ipdp¸´d ]mfnbnð IpSpw_mKamb kn_n sPbnwknsâbpw ]pjv]½bpsS-bpw cïm-a-s¯ a-I-³ sPbnkv tam³ kn-_n, sXmSp]pg \mI¸pg \nÀWmð IpSpw_mKamb tPmÀPv amXyphnsâbpw knen-tamfnsâ-bpw C-f-b- a-I³ Pntbm tPmÀ-Pv, tIm«bw Aco¡c sIm¨v IpªncIm«v ho«nð tdmbnbpsSbpw Po\bpsS-bpw C-f-b a-I-³ BZw tPmÀPv tdm-bn, sXmSp]pg atôcnð IpSpw_mKamb s_ón tPmWnsâbpw _nPnbpsS-bpw aq-¯ a-I³ {InÌ^À s_-ón, A¦amen aª{] Nnäq]d¼nð IpSpw_mKamb _nPp BâWnbpsSbpw enPnbpsSbpw a-¡Ä PqUv BâWn _nPp, Aó acnb _n-Pp- F-ón-hcpw Imªnc¸Ån Imhnð ]pcbnS¯nð ho«nð tkmP³ amXyphnsâbpw Sn\bpsSbpw a-¡Ä s^enIv--kv amXyp, ^ntbmW amXyp F-ón-h-cm-Wv {]-Y-a Zn-hy Im-cpWyw kzo-I-cn-¨-Xv.

\m-«n-se h-¼³ I-eym-W-§Ä t]m-se t{Um¬ Im-a-d-bp-am-bm-Wv kn-_n Ip-cy\pw kw-Lhpw Nn-{X-§Ä ]-IÀ-¯m³ F-¯n-bXv. X-e-bv-¡v ap-I-fn-eq-sS ]d-óp \S-óv Nn-{X-§Ä H-¸n-sb-Sp-¯ t{Um¬ Ip-«n-IÄ-¡v G-sd Iu-Xp-I-I-c-am-bn amdn. {^m³-kn-kv BâWn, sI Un- jmPn-tam³, tkm-Wn Nm-t¡m, ssj-\p ¢-bÀ am-Xyqkv, F-ón-h-scbpw {_n-«o-jv a-emb-fn So-anð \nópw B-iw-k-I-fp-am-bn F-¯n-bn-cpóp. kmw Xn-cp-hm-Xn-enð, ssk-an tPmÀ-Öv F-ón-h-c-S-§n-b kw-Lw ku-¯mw-]v-S-Wnse HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Un-sâ Xn-c-¡n-em-bn-cp-ó-Xn-\mð ]-s¦-Sp-¯nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category