1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

sd-t¡mÀ-Uv Xn-cp¯n-b BÄ-¡q«w; IÀ-½w sX-äm-¯ kw-KoXw; HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv hoïpw ku-¯mw -]v-S-Wn-sâ lr-Z-b-w sXm-«-Xn§-s\

Britishmalayali
tPmÀ-Öv FS-Xz

HmÄ-Uv Cu-kv tKmÄ-Uv F-óv tI-«mð ]-sïm-s¡ a-\-knð h-ón-cpó-Xv ]-g-b a-e-bm-fn Km-\-§Ä tImÀ-¯nW-¡n H-cp¡n-b B Imkäv t{i-Wn-IÄ B-bn-cpóp. F-ómð bp-sI a-e-bm-fn-IÄ¡v HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv F-ómð I-em-lmw-sj-b-À H-cp-¡p-ó hmÀjn-I kwKo-X hn-cp-ómWv. ku-¯mw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡v th-ïn \m-ev hÀ-jw ap-¼v Xp-S§n-b HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv bp-sI-bn-se-¼m-Sp-ap-Å kwKo-X t{]-an-I-fp-sS G-ähpw hen-b D-Õ-h-am-bn amdn-b Im-gv-N-bm-Wv C¯-h-W I-ïXv. {_n-«-\n-se hnhn-[ `m-K-§-fnð \n-só¯n-b A³-]-tXm-fw ]m-«p-ImÀ H-cn-¡epw a-d-¡m-\m-hm-¯ B-th-i-t¯m-sS-bm-Wv Có-se cm{Xn ssh-In a-S-§n-b-Xv.

\m-ep-a-Wn-tbm-sS lmÄ \nd-ªv P-\-¡q-«w F-¯n Xp-S-§n. \m-e-c-bv¡v Cuiz-c {]mÀ°-\-tbm-sS-bm-bn-cp-óp Xp-S¡w. I-em-lmw-sj-b-dn-sâ {][m-\ {]-hÀ-¯-I\pw {^³kv-ss\-än-sâ km-c-Yn-bpam-b D-®n-Ir-jv-W³ B-bn-cp-óp kzmK-Xw AÀ-¸n-¨Xv. A-ôp-a-Wn-¡v ]nó-Wn Km-bn-Ibm-b sUð-kn ss\-\m-\pw G-jym-s\-äv bq-tdm-¸v U-b-d-ÎÀ {io-Ip-am-c\pw F-¯n-b-tXm-sS N-S-§p-IÄ-¡v Xp-S¡w. I-em {]-knUâv kn-_n ta-¸pd-¯v A-²y-£-X h-ln¨ tbm-K-¯nð Zo-]w sX-fn-bn-¡m³ a-äv I-em-{]-Xn-`-Ifpw F¯n. A-ôv ]m-«p-IÄ ]m-Sn B-fpI-sf B-th-i-`-cn-X-cm¡n-b ti-j-am-bn-cp-óp D-Xv-Lm-S-\ N-S-§v. Km-b-I\pw kwKo-X kw-hn-[m-b-I-\p-amb tdm-bv Im-ªn-c-¯m-\w {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv I-½n-än sN-bÀ-am³ kmw Xn-cp-hm-Xn-enð F-ón-hÀ B-iw-k-IÄ A-À-¸n-¨p. A-h-Xm-c-n-I-bm-bn _o-\p s^À-Wm-ï-kv th-Zn-bnð Xn-f§n \nóp.

]n-só ]m-«n-sâ ]m-em-gn B-bn-cpóp. A³-]-Xn-te-sd Km-b-I-cm-Wv Xp-SÀ-¨-bm-bn kv-tä-Pn-te-bv-¡v F-¯n-bXv. Fñm-hcpw ]m-Snb-Xv h-b-emÀ þ Hm-F³-hn þ tZ-h-cm-P³ am-kv-äÀ þ Z-£n-Wm-aqÀ-¯n þ _m-_p-cm-Pv þ Fw sI A-À-Öp-\³ ]m-«p-I-fm-bn-cpóp. bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS a-\-knð F-{X-tb-sd Kr-lm-Xp-c-Xz-ambn Cu Km-\-§Ä ]-Xn-ªp-In-S-¸p-ïv F-ó-Xn-\p-Å A-S-bm-f-am-bn amdn Cu kw-Ko-X km-bmÓw. hn-jv-Wp-{]n-b, anó tkm-\, A-\p-]-a t__n, \n-b em-ep Xp-S§n-b A-\p-{K-lo-X \À-¯-IÀ C-S-bv-¡v Nn-e-¦ A-Wn-sª-¯n B-th-iw ]-SÀ-¯nb-Xv Iq-Sp-Xð B-th-iw ]-I-Àóp.

\n-e-bv-¡m-¯ Km-\-§Ä B-bn-cp-óp cm{Xn sshIn-tbm-fw lm-fnð ap-g-§n-bXv. Hm-sc Km-\-¯n\pw A-\p-k-cn-¨v ssI-b-Sn¨pw Xm-e-bm-«n-bpw Im-Wn-IÄ ]n´p-W \ðIn. A-ªq-dnð A-[n-Iw B-fp-IÄ F-t¸mgpw k-Z-knð D-ïm-bn-cpóp. cm{Xn ]-¯-c-bv¡v HmÄUv Cu-kv tKmÄ-Uv A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ t]mepw B-fp-IÄ-¡v ]n-cn-ªv t]m-Im-³ a-Sn B-bn-cpóp. Cu hÀ-jw a¬-a-dªp-t]m-b a-e-bm-f-¯n-sâ {]n-b-s¸-« I-em-Im-c-òmÀ-¡v B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ A-À-¸n-¡p-ó N-S§pw G-sd {i-² ]n-Sn-¨p-]-än. I-em-`-h³ aWn, Hm-F³hn, hn-Un cm-P¸³, cm-P-a-Wn F-ón-h-cp-sS Om-bm-Nn-{X-§-fp-am-bn tÌ-Pnð F¯n-b s]¬-Ip-«n-IÄ sa-gp-Ip-Xn-cn I-¯n-¨v B-Z-cm-Rv-P-en-IÄ AÀ-¸n-¨p N-S-§v ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-Xv.

Xma-k-sa-t´ h-cp-am³ F-ó Km-\w B-e-]n¨p-sIm-ïv Dñm-kv i-¦-c-\m-Wv kwKo-X ]-cn-]m-Sn-¡v B-cw-`w Ip-dn-¨-Xv. Xp-S-À-óv N-{µ If-`w F-ó Km-\-hp-am-bn tPm-kv Bâ-Wnbpw kzÀW tKm-]p-c \À¯-In F-ó Km-\-hp-am-bn {io-Im´pw s]m³-sh-bnð a-Wn-¡-¨ A-gnªp F-ó Km-\-hp-am-bn kp-[ojpw th-Zn-bn-se¯n. Xp-SÀ-óv kp-tc-{µ³ P-\mÀ-±-\\pw G-Im-´ ]-Zn-I³ Rm³ F-ó Km-\w B-e-]n-¨v N{µ-tam-l³ tbm-hnepw th-Zn-bn-se-¯n-b-t¸mÄ F§pw ssI¿-Sn \n-dªp. ]-g-b Km-\-§-fp-sS kz-c am-[p-cn-bnð Im-Wn-IÄ a-Xn-a-d-ón-cp-óp-sh-óp X-só ]-d-bmw. B-bn-cw I-®p-am-bn F-ó Km-\-¯nsâ HmÀ-½-IÄ a-\-kpI-fnð \nd-¨v A-\p]-am B-\µpw th-Zn-bn-se-¯n.
Xp-SÀ-óv \-S-ó D-Zv-Lm-S-\ N-S-§p-IÄ-¡p ti-jw F-t´ I-®o-cn-en-sX-t´ F-ó Km-\-¯n-\v kz-c am-[p-cn \ð-In sUð-kn ss\-\m³ th-Zn-bn-se-¯n-b-t¸mÄ F§pw B-Ëm-Zc-hw ap-g§n. Xp-SÀ-óv N-µ-\ a-Wn-hm-Xnð ]m-Xn NmÀ-¯n F-ó ]m-«p-am-bn {ioIp-amÀ k-Zm-\-µ\pw A-cn-Inð \o D-ïm-bn-cp-só-¦nð F-ó ]m-«p-am-bn A-Pn-¯v ]m-en-tb¯pw th-Zn Io-g-S¡n. tUm. hn-]n³ \m-bÀ ln-µn ]m-«p-am-bm-Wv Km-\m-kzm-Z-I lr-Z-b-§-fn-te-¡vv h-ó-Xv. ]n-óo-Sv sd-Pn F-{_lmw Fe-ªn ]qa-Ww H-gp-In hcpw F-ó Km-\hpw tZ-h-Xm-cp ]q¯pw F-ó Km-\-hp-am-bn sl-e³ tdm-bn-bpw Xm-s\ Xn-cnªpw a-dnªpw F-ó Km-\-hp-am-bn B-\n ]m-en-tb-¯pw Im-Wn-I-fp-sS \n-dª ssI¿-Sn G-äphm-§n. a-[p-cn¡pw HmÀ-½-I-fp-am-bn F-ó Km-\-¯n-sâ a-[p-cw Im-Wn-IÄ-¡v ]-IÀ-óp \ð-Inb-Xv kp-[m-I-c³ ]m-em B-bn-cpóp. A-\ojpw sS-kbpw tNÀ-óv B-e-]n-¨ ln-µn Km-\-s¯ B-Ëm-Zm-ch-§-tfm-sS-bm-Wv kw-Ko-Xm-kzm-Z-IÀ h-c-th-ä-Xv.
 
Xp-SÀ-óv kpµ-cn \n³ Xp-¼p-sI«n-b Np-cpÄ-ap-Sn-bnð F-ó Km-\-hpam-bn I-t\-jy³ A-¯n-s¸m-gn-bnepw a-\p-jy³ a-X§-sf kr-ãn-¨p F-ó Km-\-¯n-sâ k-tµ-iw ]-I-À-óp \ð-In im-ep Nm-t¡mbpw A-hn-Sp-só³ Km-\w kz-ccm-K Kw-Km F-óo Km-\-§-fp-am-bn {So-km Pn-jv-Wphpw tim-`³ _m-_phpw cw-K-s¯-¯n. am-\-k-\n-f-bnð F-ó a-t\m-l Km-\-¯n-\v kz-c-am-[pcyw \ð-Inb-Xv A-Uz. Zn-eo-]v c-hn B-bn-cpóp. ]-Xn-\memw cm-hp Zn¨-Xv F-ó Km-\-hp-am-bn Ip-cym-t¡m-kv D-®n-¯m\pw a-µ-k-ao-c-\nð H-gp-In F-ó Km-\-hp-am-bn D-®n-¡r-jv-W\pw X-an-gv Km-\-hp-am-bn k-Xy-\m-cm-b-W-\pw kwKo-X am-kv-a-cn-I-X \n-d¨p. eo-\ ^ÀSm-tUm ln-µn-Km-\-hp-am-bn F-¯n-b-t¸mÄ Im-«ne-sh ]m-gv-ap-fw F-ó a-e-bm-f- Km-\-hp-am-bn Zzn-Xo-jv ]n-Åbpw F-¯n. Xp-SÀ-óv k-Pn km-ap-thð, _m-_p tPm¬kv, hn-t\m-Zv Ip-amÀ kp-µÀ em³Uv, tdm-_n³ ]u-tem-kv F-ón-hÀ hnhn-[ a-e-bm-fn Km-\-§Ä B-kzm-Z-IÀ-¡v k-½m-\n-¨p.
Fgp \n-d-§-fnð F-ó Km-\-hp-am-bn sUð-kn ss\-\m\pw D-®n-¡r-jv-W\pw th-Zn-bn-se-¯n-b-t¸mÄ F-f-h-óqÀ aT-¯n-se F-ó Km-\-hp-am-bn F¯n-b k-Pn amXyp k-Z-kn-s\ Cf-¡n a-dn¨p. Xp-SÀ-óv B-jm-V-am-kw F-ó Km-\-hp-am-bn Pn-ep D-®n-¡r-jv-W-\pw A-\p-cm-Kn-Wn F-ó a-t\m-l-c Km-\-hp-ambn tPm¬-k¬ tPmWpw F¯n. Pn-jv-Wn tPym-Xn-bp-sS I-cn-ap-Inð Im-«nse, hn-að tPm-_n-bp-sS a-ª-Wn-¸q \n-em-hv Xp-S§n-b Km-\-§-sf-ñmw kw-Ko-Xm-kzm-Z-cp-sS a-\w Ip-fnÀ-¸n-¡p-ó-Xm-bn-cpóp. ]n-óo-Sv Km-\-Ôy A-hkm-\ an-\p-«p-I-fn-te-¡v \o-§n. ]n-óoSv th-Zn-sb kwKo-X e-l-cn-bnð B-dm-Sn¨p-sIm-ïv tkm-P³ tPm-akv, AÀ¨-\m \m-bÀ, tPm-bn-kv emð, i-in Ip-amÀ, A-\nð sN-dn-bm³ F-ón-h-cp-sa¯n. C-h-cp-sS ]m-«p-I-tfmsS Cu hÀj-s¯ kwKo-X s]bv-sXm-gn-ª ku-¯mw-]v-S-Wn-se B-tLm-j-cm-hn-\v k-am-]-\-ambn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category