1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

\gv-km-bn tPm-en sN-¿pó bp-h-Xn-bv-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

ku-Zn A-td-_y-bnð B-tcm-Ky a-{´m-e-b-¯n-\v Io-gn-ð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó A¦am-en cq-]-X-bnð-s¸-« bp-h-Xn-bv-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. km-¼-¯n-I-am-bn D-bÀ-ó Ip-Spw-_-am-Wv. 27 h-bkv. hn-tZi-¯p tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \ntóm tI-c-f-¯nð kÀ-¡mÀ tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \ntóm A\p-tbmPyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.
 

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I
A-\nðþ 07951587257

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category