1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS

sNwkv-t^mÀ-Unse tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v sj-^n-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

FkIv-kv Iu-ïn-bnð sNwkv-t^mÀ-Uv kn-än-bp-sS lr-Z-b `mK-¯v Øn-Xn sN-¿p-ó tI-cf sd-kv-täm-dân-te-¡v {]m-ho-Wy-ap-Å sj-^n-s\ B-h-iy-apïv.
Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI
07503973972
Live Dosa, 43 Duke Street, Chelmsford, Essex, CM1 1JA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam