1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: bp-sI-bnð _n-kn\-kv sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnð kz´am-bn _nkn-\kv sN¿pó hn`mcy\mb {Inkv-Xy³ bphmhn\p (40) ]p\À hnhml-hpw aäp ImcW§fmð hnhmlw sshInbXpamb bphXnI-fnð \n-tóm c£nXm¡fnð \ntóm hnhmlmtemN\IÄ £Wn¨p sImÅpóp.

Phone: 07448626780

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category