1 GBP = 98.30 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

REMARRIAGE PROFESSIONALLY QUALIFIED ORTHODOX GIRL (34/154), M.Sc., working in UK SEEKS ALLIANCES FROM GOD FEARING CHRISTIAN BOYS WITHOUT CHILDREN. MOB : 07863360671

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category