1 GBP = 98.00INR                       

BREAKING NEWS

am-en-Zzo-]nð tPm-en sN-¿p-ó tUm-ÎÀ-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Lady Doctor Age 37 Working in Maldives. Religion Christian CNI Born & Brought up in Rajasthan.Seeking Groom from Malayali Christian Family.Prefered Doctor,Engineer .Please Contact On 07878724904, 00919582319178

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category