1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

awK-em-]pc-¯v 25 G-¡À Ø-e-hpw hoSpw hn-ev-¸-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

awK-em-]pc-¯v _ð-¯m-Sn Su-Wnð \n-óv 5 In-tem-ao-äÀ am-dn SmÀ tdm-Uv ssk-Unð 25 G-¡À Ø-e-hpw hoSpw hn-ev-]-\-bv¡v. Sm-¸nw-Kv Xp-S-§p-ó 3000 d-ºÀ, 2000 I-hp-§v, 170 sX§v, s\ñv hn-X-bv-¡m³ ku-I-cy-ap-Å Iïw, aq-óv Ipfw, Uo-kð, I-cïv, tam-t«mÀ, ]p-I-¸p-c, sa-j³]p-c Fón-h DÄ-s¸-«-Xm-Wv Ø-ew kvv-Y-e¯n-t\m-Sv tNÀó Hu-«v lu-kv Fñmhn[ ku-I-cy-§-tfm-Sv Iq-Sn-b-XmWv. c-ïv s_-Uvdqw hmÀ-¡-ho-Sm-Wv ]-Wn-I-gn-¸n-¨n-«p-Å-Xv.

200 ao-äÀ am-dn _-kv dq-«v, 5 In-tem-ao-äÀ D-Ånð F-ôn-\o-b-dnw-Kv tIm-fPv, B-bpÀthZ tIm-fPv, Im-¯-en-Iv NÀ¨v, kv-IqÄ F-óo ku-I-cy-§-tfmSvv IqSn-b-XmWv h-kv-Xp. -bv¡v. tIm-«bw, F-d-Wm-Ipfw, ]-¯-\w-Xn-«, Xr-iqÀ Pnñ-I-fn-ep-Å Ø-e-§-fp-am-bv h-¨v am-ä-¯n-\v ap³-KW-\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v 00919497222650, 00447931472793
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam