1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

Znhy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¨ en-b-tam-Ä-¡v B-iw-k-I-Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

ZnhyImcpWyw kzoIcn¨ enbtamÄ-¡v H-cm-bn-cw B-iw-k-IÄ. B-iwk-I-tfm-sS _n-Pp A-¦n-fpw, en-kn Bânbpw

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam