1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS

t]m-kv-äð _m-e-äp-IÄ ssI-bnð F-¯nb-t¸mÄ \n-§Ä F-§-s\-bm-Wv thm-«v sN-¿p-óXv? XpÀ-¡n-IÄ Iq-Sn F-¯n-bmð F-´m-hpw \½psS Ah-Ø? s{_-Iv-kn-än-s\ F´p-sIm-ïm-Wv \-½Ä ]n-´p-W-bv-t¡-ï-Xv?

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-bð

Pq¬ 23 \v \-S-¡p-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ d-^-d-ï-¯n-\p th-ïn-bpÅ thm-«nw-Kn-\m-bp-Å _m-e-äp t]-¸-dp-IÄ an-¡-h-cp-sS-bpw ho-Sp-I-fnð F-¯n-¡-gnªp. _me-äv t]-¸À ssI-bnð sh-¨v ]-ecpw tNm-Zn-¡p-óp \-½Ä C-Xn-s\ ]n´p-W-bv-¡-tWm, th-ïtbm Fóv. Cu hn-j-b-¯nð hm-b-\-¡mÀ-¡p-Å B-i-b-¡pg-¸w s]-cp-Ip-óXp-sIm-ïm-Wv C§-s\ H-cp F-Un-täm-dn-bð F-gp-Xp-óXv. bp-sI-bnð `mKyw sIm-ïv F-¯p-Ibpw C-hn-sS X-só Po-hn-¡m³ B-{K-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-ó \-½Ä X-oÀ-¨-bmbpw Cu cmPyw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \nópw hn«p-t]m-Ip-ó-Xn-s\ A-\p-Iq-en¡-Ww F-ó A-`n-{]m-b-¡m-cm-Wv R§Ä. F-óp-sh-¨mð I-gn-bp-ó-{Xbpw t]À s{_-Iv-kn-än-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-¿-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-óp F-óÀ°w.

C§-s\ H-cp \n-e-]m-Sv F-Sp-¡m³ Im-c-W-§Ä H-cp-]m-Spïv. A-Xnð G-ähpw {]-[m-\-s¸«-Xv `mKyw sIm-ïv bp-sI-bnð F-¯p-Ibpw C-hn-sS sk-änð sN-¿p-Ibpw sNbv-X \-½Ä {]-[m-\-ambpw B-i-¦-s¸-tSï-Xv \-½p-sS `m-hn-bm-Wv Fó-Xp X-só-bm-Wv. 11 hÀ-jw ap-¼v bp-sI-bnð F-¯n-b-hÀ-s¡m-s¡ hy-à-am-bn a-\-kn-emhpw \n-b-{´-W-§Ä Cñm-sX-bp-Å bq-tdm-]y³ Ip-Sn-tb-äw D-ïm-¡n-bn-«p-Å {]-iv-\-§Ä. 2005 h-sc bp-sI-bnð B-{in-X hn-kbn-tem, kv-äpUâv hn-kbntem H-s¡ F-¯p-ó BÀ¡pw G-sX-¦nepw H-cp G-P³-kn-bnð t]m-bn t]-cv c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xv ]n-tä-óv ap-Xð sXm-gnð e-`n-¡p-am-bn-cpóp. A-t]-£n-¨mð D-S³ tPm-en \ð-Im³ X-¿m-dm-bn tdm-bð sa-bnð A-S-¡-ap-Å Øm-]-\-§Ä D-ïm-bn-cp-óp. F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-I-fnepw, \-gv-kn-Mv tlm-ap-I-fn-epw sI-b-dÀ ]-Wn h-gn hgnsb t]mIpóhsc hn-fn-¨m-bn-cp-óp sIm-Sp-¯n-cp-óXv.

2005ð t]m-fn-jp-Im-cp-sS h-c-thm-sS-bm-Wv C-Xn-\v am-äw D-ïm-bXv. ]n-óo-Sv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]-eh-«w h-fÀ-óp-h-ep-X-mbn. _Ä-tK-dn-b-bpw, sdm-ta-\n-bbpw t]m-se-bp-Å bq-tdm-]y³ kz`mhw Cñm-¯ cm-Py-§-fnð \n-óp t]m-epw Ip-s¯m-gp-¡p-ïmbn. ]n-Sn-¨p-]-dnbpw, tam-j-W-hpw, th-iym-hr-¯nbpw h-sc bp-sI-bnð kÀ-Æ-km-[m-c-Wam-b Ip-Sn-tb-ä-am-bn-cp-óp CXv. C§-s\ F-¯n-b-hÀ sXm-gnð I-c-Ø-am-¡n-b-t¸mÄ ]p-d-´-Å-s¸«-Xv a-e-bm-fn-IÄ A-S§n-b bq-tdm-¸n-sâ sh-fn-bnð \nópw F¯nb tbm-Ky-X-bp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-bn-cpóp. F-óv am-{X-añ Cw-¥o-jp-ImÀ-¡v sXm-gnð \-ã-s¸-«-t¸mÄ A-hÀ \-s½-sbñmw sh-dp-¡m³ Xp-S§n. ap-¼-t¯-¡mÄ Cw-¥o-jp-Im-cp-am-bp-Å _-Ôw h-j-fm-b-Xn\pw C-Xp-Im-c-W-ambn.

{_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-SÀ-ómð C-\n ]m-c-bm-Im-³ t]m-Ipó-Xv XpÀ-¡n-I-fmWv. bq-Wn-b-\nð tN-cm-\pÅ G-Xm-ïv X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw ]qÀ-¯n-bmbn. XpÀ-¡n-IÄ Iq-Sn F-¯n-bmð sh-dp-sX tPm-en sN¿mw F-óp ]-d-ªmð t]mepw a-e-bm-fn-¡v tPm-en In-«m-¯ km-l-Ncyw D-ïm-hpw. F-óv am-{X-añ hwio-b {]-iv-\-§Ä cq-£-am-Im\pw km-[y-Xbpw Dïv. C-¡m-cW-§Ä H-s¡ sImïv X-só \-½p-sS kp-c-£-bv-¡pw, {_n«-sâ h-fÀ-¨-bv-¡pw, \-½p-sS tPm-en-bp-d-¸n\pw H-s¡ bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v ]pd-¯v I-S-¡p-I-bmWv thïXv. AXp-sIm-ïm-Wv {]-[m-\-ambpw {_-Iv-kn-än-s\ A-\p-Iq-en-¡m³ R-§Ä B-lzm-\w sN-¿p-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ ]pd-¯v h-ómð \½-sf t]m-se X-só \n-b-{´-W-§Ä aq-esa C-hÀ¡pw C-t§m-«v F-¯m³ I-gnbp. AXp-sIm-ïv X-só hn-k D-Å \-½sf t]m-e-bp-Å-hÀ-¡v tPm-en e-`n-¨ ti-jw am-{X-sa C-hÀ-¡v C-hn-sS F-¯m³ I-gnbp.

F-®n-sb-®n ]-d-bm³ H-cp-]m-Sv t\-«-§Ä th-sd-bpïv. F³-F-¨vF-kv t\-cn-Sp-ó A[n-I _m[y-X bq-tdm-]y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS-bmWv. A-h-cnð a-lm-`q-cn-]-£hpw \m-Sv hn-«mð F³ F-¨vF-kv k-½À-±-§-fnð \nópw c-£-s]-Spw. {_n-«o-jp-Im-sc-¡mÄ Iq-Sp-Xð {In-an-\ð {]-hÀ-¯n-IÄ sN-¿pó-Xv bq-tdm-]y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-sW-óv sX-fn-bn-¡póp. bq-tdm-]y³ Ip-Sn-tb-äw A-h-km-\n-¨mð s\-äv C-an-t{K-j-\nð hen-b hy-Xym-kw h-cpw. C§-s\ s\-äv C-an-t{K-j-\nð Ipd-hv h-ómð \m-«nð \nópw a-äp-apÅ tbm-Ky-X-bp-Å-h-cp-sS \n-b-a-\-¯n-\v hoïpw A-hk-cw D-ïm-Imw. kv-äpUâv hn-k A-S-¡-ap-Å-hÀ-¡v GÀ-s¸-Sp-¯nb \n-b-{´-W-§-fnð Ab-hp h-cmw. AXp-sIm-ï X-só a-e-bm-fn-sb kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw s{_-Iv-kn-äv B-h-iy-I-cam-b H-cp Xo-cp-am-\w B-bn-cn-¡pw.

sh-Å-¡mcm-b In-g-¡³ bq-tdm-]y-òmÀ F-{Xbpw thKw Cu cm-Py-s¯ kw-kv-Im-c-hp-am-bn A-enªp-tN-cp-Ibpw A-h-cp-ïm-¡p-ó A[n-I _m[y-X ap-gp-h³ \-½p-sS Ip-g-¸w B-Wv F-óv sX-ä-²-cn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó km-l-Ncyw D-ïm-hmw. F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-Ifpw kv-Iq-fp-Ifpw tIm-tf-Pp-Ifpw I-ã-s¸-Sp-t¼mÄ A-Xn-sâ Imc-Ww Ip-Sn-tb-ä-am-Wv F-ó B-tcm]-Ww D-ïm-Ipw. F-ómð sh-Å-¡m-sc-¡mÄ A-hÀ Ip-ä-s¸-Sp¯p-I \s½ B-bn-cn¡pw F-óv a-d-¡-cpXv. s]m-fo-jp-Im-cpw, tÉm-thm-Iy-¡m-cpw, _Ä-tK-dn-b-¡m-cpw H-s¡ Cw-¥o-jp-Im-cm-bn ]cn-Wm-a-s¸-Sp-t¼mgpw F-{X \-óm-bn Cw-¥o-jv kw-km-cn-¨mepw F-{X X-e-ap-d-I-fm-bn C-hn-sS Po-hn-¨mepw \-½fpw \-½p-sS a-¡fpw Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-bn am{Xw I-W-¡m-¡-s¸-Sp F-ó-Xm-Wv {][m-\ A-]-ISw. AXp-sIm-ïv X-só I-gn-hp-Å-hÀ-¡p-Å Ip-Sn-tb-ä-am-Wv C-hn-sS th-ïXv.

XpÀ-¡n-bp-sS hc-hv am-{X-añ \½-sf B-i-¦-s¸-Sp-t¯-ïXv. bq-tdm-¸n-te-bv-s¡¯n-b kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°nI-sf C-t¸mÄ Fñm cm-Py-§fpw ho-Xw sh-s¨-Sp-¡p-I-bmWv. A-§-s\ h-cp-t¼mÄ {_n-«-\pw G-sä-Sp-t¡-ïn hcpw A-t\-Isc. C-h-cnð ]-ecpw sF-kn-kv s{S-bn-\nw-Kv e-`n-¨ `o-I-cÀ B-Wv F-ó B-tcm]-Ww k-Po-h-amWv. {_n-«³ F-´n-\p-th-ïn hn-e-sIm-Sp-¯v `o-Ic-sc hm-§p-óp Fó tNm-Zy-am-Wv {]-[m\w. F-óp sh-¨mð bq-tdm-¸nð Xp-S-cp-ó-Xv \-½p-sS kp-c-£-bv-¡v \ñ-Xñ F-ó-À°w. F-{X {i-an-¨pw A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-ä¡mÀ ssZ-\w-Zn-\w F-¯p-ó hmÀ-¯ \-½Ä hm-bn-¡p-ó-Xm-W-tñm.. Cu cm-Py-¯v F-¯n-bn-«v \-½p-sS a-¡Ä kp-c-£n-X-cñm-¯ H-cp A-h-Ø F-´n-\m-Wv \½Ä A-\p-h-Zn-¡p-óXv?
 
bp-sI-bn-se Fñm {]ap-J cm-{ão-b-]mÀ-«n-Ifpw {_-Iv-kn-än-\v FXncmbXv sImïmWv C-Xn-sâ Zpc-´w Iq-Sp-Xð hy-Iv-am-Ip-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ `m-K-am-bn \n-ómð e-`n-¡p-sa-óv ]-d-b-s¸-Sp-ó B-\p-Iq-ey-§Ä ]-eXpw \p-W-bmWv. hÀ-jw tXmdpw bq-tdm-]y³ _-Uv-P-än-te-bv-¡v ]-Ww H-gp-¡p-I-bñm-sX H-cp Kp-Whpw C-t§m-«nñ. A-tX ka-bw I¨-h-S _-Ô-§fpw a-äv bq-tdm-]y-sâ `m-K-am-bXp-sIm-ïñ D-ïm-hp-óXv. H-ä-bv-¡p \n-ó-mepw Cw-¥o-jv t]mepw kw-km-cn-¡m-sX ssN-\ temI-s¯ \nÀ-½m-W-§-fp-sS X-e-Øm-\-amb-Xv am{Xw a-Xn D-Zm-l-c-W-¯n\v. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Aw-K-Xzw C-sñ-¦nepw F-{X cm-Py-¡m-cp-am-bn I-cmÀ D-d-¸n-¨v I-¨h-Sw \-S-¯m³ km-[n-¡pw. AXp-t]m-se X-só-bm-Wv Ip-Sn-tb-ä-¯n-sâ Im-cy-hpw. hn-k-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯p-I-tbm, {]-tXy-I A-td-Pv-saâp-IÄ hgntbm I-gn-hp-Åh-sc C-t§m-«v sIm-ïp-h-cm³ C-\nbpw km-[n-¡pw.

Cw-¥-ïnð \nópw a-äv cm-Py-§-fnð t]m-bn tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v Iq-«-t¯m-sS a-S-t§-ïn h-cp-sa-ó {]-Nm-chpw \p-W-bmWv. Cw-¥-ïn-te-¡mÄ sa-¨-s¸« tPm-en In-«p-ó-hÀ am-{X-am-Wv C-hnSw hn-«v t]m-Ip-óXv. A-hÀ-¡v {]-tXy-I hn-k \ð-In A-hn-sS X-só \n-e-\nÀ-¯pw. KÄ-^v cm-Py-§fpw B-kv-t{S-en-b-bpw H-s¡-bm-Wv Cw-¥o-jp-ImÀ Iq-Sp-X-em-bn t]m-Ip-óXv. A-sXmópw bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ `m-K-am-bn Añ-tñm. am-{X-añ H-cnS-¯v sk-änð sN-bv-Xh-sc \nÀ-_-Ôn-¨v Xn-cn-¨-b-¡pw Fó-Xv sh-dp-sX ]-d-bp-ó-XmWv. bp-sI-bnð F¯nb s]m-fo-jp-Imcpw aäpw C-hn-sS X-só Xp-S-cm-\p-Å kw-hn-[m-\-hpw D-ïm-tb-¡pw. C-Xv _m-[n-¡pó-Xv ]p-Xn-b-Xm-bn h-cm\pw t]m-Im-\p-ap-Åh-sc am-{Xw. XpÀ-¡n-sb t]m-se-bp-Å cm-Py-§-Ä-¡v X-S-bn-Sm-\mhpw F-ó-Xm-Wv C-X-n-sâ G-ähpw hen-b KpWw.

A-tX-ka-bw km-¼-¯n-I-am-bn Nn-e Xm-ev-¡m-en-I Xn-cn-¨-Sn-IÄ D-ïm-sb-óp h-cmw. A-s§-s\-bm-Wv I¬-kyq-aÀ hn-]-Wn \n-e-¡p-óXv. ]u-ïn-\v Xð-¡m-e-t¯-bv-¡v hn-e C-Sn-bp-Ibpw sN-¿mw. C-sXm-s¡ ]-t£ Añm-sXbpw kw-`-hn-¡m-dp-ï-tñm. Xm-ev-¡m-en-I-am-bn Xn-cn-¨-Sn-I-sf-¡mÄ {]-[m-\w A-h-bp-sS kp-c-£n-X-Xz-amWv. AXp-sIm-ïv H«pw ka-bw I-f-bm-sX \n-§Ä thm-«v {_-Iv-kn-än-\v A-\p-Iq-ew B-Wv F-óv Dd-¸v h-cp-¯p-I. F-óv h-¨mð {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sp-ó-Xn-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-«v sN-¿m³ a-d-¡m-Xn-cn-¡p-I..
 
Cu hn-j-b-¯nð \n-§-fp-sS A-`n-{]m-bw F-´-mWv? sNdn-b I-aâp-I-Ä hmÀ-¯-bv-¡v Xm-sg C-Sp-I. hn-i-Z-am-bn A-`n-{]m-bw ]-d-bm-\p-Å-hÀ [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð A-b-¡p-Iþ F-UnäÀ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category